Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Luokanopettajan koulutus, KM, Turku

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut
- osaa toimia laaja-alaisena kasvatus- ja opetusalan asiantuntijana sekä reflektoida ja kehittää pedagogista osaamistaan
- osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti työyhteisössään
- hallitsee tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet
- ymmärtää opettajuuden yhteisenä työnä kaikkien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa

Sisältö

Turun yksikössä toteutettavan luokanopettajan koulutuksen lähtökohtana on tiedekunnan strategiassa määritelty tiedepohjainen opetuksen ja tutkimuksen kiinteä vuorovaikutus. Koulutuksen pääaine on kasvatustiede. Keskeistä on yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tarpeista lähtevä opettajien ja muiden kasvatusalan asiantuntijoiden laaja-alainen koulutus. Opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen ja oppimisen asiantuntijoiksi, jotka kehittävät aktiivisesti itseään, ammattiaan ja koululaitosta. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää opiskelijan ohjaustaitoja valmiuksiltaan heterogeenisen ryhmän opettajana ja kasvattajana.

Opettajan tehtäviin suuntautuvassa koulutuksessa ohjataan opiskelija kehittämään valmiuttaan itsenäiseen ja moniammatilliseen toimintaan opettajana ja kasvattajana moniarvoisessa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Lisäksi tavoitteena on eettisesti tiedostava, tulevaisuuteen suuntautuva opettaja, jolla on taitoa kohdata kulttuuritaustoiltaan ja valmiuksiltaan erilaisia oppilaita. Luokanopettajan koulutuksen ammatillisena perustana ovat esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1 - 6 luokanopettajan tehtävät. Keskeistä koulutuksessa on kasvatustieteen, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen ja opetusharjoittelun muodostama kokonaisuus. Kasvatustieteellinen koulutus tähtää siihen, että opiskelija kehittää havainnointi-, reflektio- ja analyysitaitojaan vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelijoiden kasvatus- ja opetustyön osaamista ja ammatillista kehittymistä tuetaan suunnitelmallisesti koko koulutuksen ajan. Luokanopettajan koulutuksessa opiskelija kehittää valmiuksiaan myös kasvatustieteelliseen jatkokoulutukseen.

Luokanopettajan koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 180 op sekä kasvatustieteen maisterin tutkinnon 120 op. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset alan käytäntöjen, ammatillisen tiedon ja alan tieteellisen tutkimuksen kriittiseen tarkasteluun. Kandidaatin tutkinto luo edellytykset maisterin koulutukseen. Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia esiopetuksessa ja perusopetuksessa luokilla 1 - 6 luokanopettajana. Sivuaineopinnoilla opiskelija voi laajentaa mahdollisuuksiaan toimia aineenopettajana yhtenäisen peruskoulun luokilla 1 - 9. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija pystyy opetuksen ja oppimisen suunnitteluun, sen toteutukseen ja arviointiin. Hän kykenee perusteltuun pedagogiseen päätöksentekoon, koulukasvatukselle ja -opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja koulun kehittämiseen. Tutkinnot on suunniteltu niin, että kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinnon kahdessa vuodessa (yhteensä viisi vuotta).

Osana koulutusta opiskelija suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat opiskelijalle laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden ja valmiudet opettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP

Luokanopettajan koulutuksessa opiskeleva suorittaa kasvatustieteen maisterin 120 op:n tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Maisterin tutkinnon pääaineena on kasvatustiede ja tutkintoon sisältyvät:
- kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
- sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja 40 op


KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 140 OP (erillisvalinnassa kasvatustieteen maisterin tutkintoon hyväksytyt)

Luokanopettajan koulutukseen erillisvalinnassa hyväksytty suorittaa kasvatustieteen maisterin 140 op:n tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Maisterin tutkinnon pääaine on kasvatustiede ja tutkintoon sisältyvät:
- kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
- perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op


TURUN YKSIKÖN LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN SISÄLTÄMÄT OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT 2014-2016

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS

Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
- Opintoprojekti (sis. pro gradu -tutkielman ja KM-tutkinnon kypsyysnäytteen) (SO1, SO2 ja SO3)
* SO1 Tutkimusseminaari I 16 op
* SO2 Syventävät menetelmäopinnot 5 op
* SO3 Tutkimusseminaari II 14 op
- Syventävä harjoittelu (SO4 ja SO5)
* SO4 Syventävä aine- ja viikkoharjoittelu 10 op
* SO5 Teemaharjoittelu 10 op
- Koulun kehittäminen, johtajuus ja opetushallinto (SO6 ja SO7)
* SO6 Koulu organisaationa, johtaminen ja koululaki 4 op
* SO7 Kouluyhteisö ja sen hyvinvointi 5 op
- Oppiminen, opetus ja arviointi (SO8-SO12)
* SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen 3 op
* SO9 Varhais- ja alkukasvatus 3 op
* SO10 Arviointi ja etiikka 3 op
* SO11 Oppiminen, motivaatio ja oppimisen säätely sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa - Learning, motivation and regulation in social and cultural contexts 4 op
* SO12 Opettaja asiantuntijana 3 op

Sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja 40 op

Yhteensä 120 op

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) muodostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja kasvatustieteen syventävien opintojen opintojaksoista SO4, SO5 (8 op), SO6, SO8, SO9, SO10 ja SO11 (yht. 35 op).


OHJEELLINEN OPINTOJEN ETENEMISKAAVIO TURUN YKSIKÖN LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSESSA SL 2014 JA SL 2015 OPINTONSA ALOITTAVIEN OSALTA

Maisterin tutkinto 120 op

1. Opintovuosi
Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS
SO1 Tutkimusseminaari I 16 op (sl-kl)
SO2 Syventävät menetelmäopinnot 5 op (sl-kl)
SO4 Syventävä aine- ja viikkoharjoittelu 10 op (sl)
SO6 Koulu organisaationa, johtaminen ja koululaki 4 op (kl)
SO7 Kouluyhteisö ja sen hyvinvointi 5 op (sl-kl)
SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen 3 op (sl)
SO9 Varhais- ja alkukasvatus 3 op (kl)
Sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja 14 op (sl-kl)
yht. 60 op

2. Opintovuosi
SO3 Tutkimusseminaari II 14 op (sl-kl)
SO5 Teemaharjoittelu 10 op (kl)
SO10 Arviointi ja etiikka 3 op (sl)
SO11 Oppiminen, motivaatio ja oppimisen säätely sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa - Learning, motivation and regulation in social and cultural contexts 4 op (kl)
SO12 Opettaja asiantuntijana 3 op (sl/kl)
Sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja 26 op (sl-kl)
yht. 60 op

Erillisvalinnassa kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyt seuraavin huomioin:
- Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot: ks. ohjeellinen etenemiskaavio kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvauksesta.
- SO4 Syventävä aine- ja viikkoharjoittelu 10 op: 2. opintovuoden keväällä
- SO5 Teemaharjoittelu 10 op: 1. opintovuoden syksyllä SO5KM Suoraan KM-tutkintoa suorittamaan otettujen harjoittelu 5 op ja 2. opintovuoden keväällä SO5 Teemaharjoittelu 5 op:een laajuisena.


KOULUTUKSEN OPETUSMUODOT
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


KASVATUSTIETEELLISET TUTKIMUS- JA MENETELMÄOPINNOT MAISTERIN TUTKINNOSSA

Maisterin tutkinnossa menetelmäopintoja syvennetään opintojaksolla (SO2), joka sisältää valinnaisia osuuksia. Opintoprojekti (pro gradu -tutkielmaopinnot), jonka voi aloittaa pääsääntöisesti vasta kandidaatin tutkinnon suoritettuaan, alkaa maisteriopintojen alussa.


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN SIVUAINEOPINNOT

Maisterin tutkintoon sisältyy 40 opintopistettä sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja. Opiskelijan tulee sisällyttää yksi opintokokonaisuus (esim. jonkin sivuaineen perusopinnot) joko KK- tai KM-tutkintoon. Sisällyttäessään opintokokonaisuuden KM-tutkintoon, tulee opiskelijan opintokokonaisuuden laajuudesta riippuen suorittaa muita opintoja (tai lisää sivuaineopintoja) siten, että tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy. Sisällyttäessään opintokokonaisuuden KK-tutkintoon, opiskelija voi suorittaa KM-tutkintoon 40 op sivuaine- tai muita opintoja.

Ks. lisäksi kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPINTOJAKSOJEN TUNNUKSET
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


TUTKINTOON VAADITTAVAT OPINNOT OPISKELUNSA TURUN YKSIKÖN LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSESSA OPINTOVIIKKOJÄRJESTELMÄSSÄ SL 2004 TAI TÄTÄ AIEMMIN ALOITTANEIDEN OSALTA
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma