Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelma (KTM, 120 op)

Osaamistavoitteet

Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelmasta valmistuu kauppatieteiden maistereita (KTM, 120 op), joilla on liiketaloustieteellisen ydinosaamisen lisäksi laaja näkemys johtamisesta ja luovuudesta sekä asiantuntemusta innovatiivisten tuote- ja palvelukonseptien kehittämisestä globaalissa luovassa taloudessa. Opiskelija pääsee monitieteisten opintojen myötä tarkastelemaan luovaa taloutta ajankohtaisen tutkimuksen valossa. Oppimismenetelmät ovat monimuotoisia sisältäen mm. verkko-opetusta, ryhmätöitä ja yrityskontakteja sekä muita toiminnallisia menetelmiä pohjautuen ongelmalähtöiseen ja konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen. Suoritettu kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM) antaa jatkotutkintokelpoisuuden (KTL, KTT).

Osaamistavoitteet

Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelmassa opiskelija

• ymmärtää luovan talouden erityisluonteen,

• oppii luovan johtamisen ja organisoinnin käytänteitä verkostomaisessa
toimintaympäristössä,

• kykenee yhdistämään erilaisia tietoja ja taitoja tuotekonseptien ja
liiketoimintamallien kehittämisessä sekä

• perehtyy luovien tuotantoprosessien hallintaan sekä niiden johtamiseen.

Sisältö

Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelman sisällöllisiä painopisteitä ovat

• Luovan talouden johtamishaasteet

• Luova työote

• Organisatorinen luovuus

• Luovan talouden käsitteet


Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelman tutkintorakenne:

Pääaineopinnot 60 op
Sivuaineopinnot 25 op
Tutkinnon yhteiset menetelmäopinnot 7 op
Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
Tutkinnon muut opinnot 18 op
Yhteensä 120 op

Lisätiedot

Kaksivuotisen Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelman opintojaksotarjonta turvataan lukuvuosien 2014-16 ajaksi. Opetussuunnitelma 2014-16 noudattaa lukuvuoden 2013-14 opetussuunnitelmaa ja sen mukaisia opintoja on mahdollista suorittaa 31.7.2016 asti. Maisteriohjelmaan valituksi tulleet opiskelijat noudattavat valintavuotensa tutkintovaatimuksia, jotka tulee tarkastaa valintavuoden opetussuunnitelmasta.

************************************************************
TÄYDENTÄVÄT OPINNOT MAISTERIOHJELMISSA

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan suoraan kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan valitun opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti opiskelijan aikaisempien opintojen perusteella. Täydentävinä opintoina suoritetaan perus- ja aineopintotasoisia opintoja. Suoritettavien täydentävien opintojen määrä olla enintään 60 opintopistettä.

Ennen opintojen aloittamista opiskelija käy pääaineen edustajan kanssa henkilökohtaisen täydentävien opintojen keskustelun, jossa määritellään pääaineen täydentävien opintojen sisältö ja laajuus. Täydentävät opinnot suositellaan suoritettavan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.


avaa kaikki

Luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelma (KTM, 120 op)

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet