Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM, 120 op)

Osaamistavoitteet

Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta (KTM, 120 op) valmistuu kauppatieteiden maistereita hyvinvointialan vaativiin johto-, suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin. Kauppatieteellisen ydinosaamisen lisäksi maisteriohjelmasta valmistuneella on kokonaisvaltainen näkemys hyvinvointialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön pohjautuvista palveluverkostoista ja muutosprosesseista sekä niiden ennakoivasta johtamisesta ja kehittämisestä. Monitieteisten opintojen myötä opiskelija pääsee tarkastelemaan ja analysoimaan hyvinvointialojen ajankohtaisia, yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja ja ilmiöitä uusimpien tieteellisten tutkimusten valossa. Tarkastelussa huomioidaan alueelliset, kansalliset ja kansainväliset näkökulmat.

Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa opiskelija

- oppii hallitsemaan ja johtamaan hyvinvointialan asiantuntijaorganisaatioita ja palveluverkostoja ennakoivasti,
- syventää osaamistaan hyvinvointipalvelujen laadun asiakaslähtöisessä ja innovatiivisessa kehittämisessä sekä
- ymmärtää ja osaa analysoida hyvinvointialan liiketoimintaosaamiseen liittyviä kysymyksiä monitieteisestä näkökulmasta.

Sisältö

Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman sisällöllisiä painopisteitä ovat

- hyvinvointialan asiantuntijaorganisaatioiden strateginen johtaminen; työhyvinvointi ja luova työote
- hyvinvointialan palvelutuotannon ja eri asiakasryhmien tarpeiden vastaavuus; tuotteistaminen
- hyvinvointialan asiantuntijaorganisaatioiden talouden johtaminen; kustannustehokkuus ja rahoitus

Maisteriohjelman pro gradu -tutkielma tehdään hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen aihepiireistä pääaineiden mukaisissa tutkielmaryhmissä. Pro gradu -tutkielmassa opiskelija perehtyy hyvinvointialan tutkimusongelmiin niiden monitieteisestä lähtökohdasta, pääpaino on kuitenkin oman pääaineen teoreettisissa keskusteluissa.

KTM-tutkinnon suorittamisesta Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa tulee erillinen maininta tutkintotodistukseen. Suoritettu tutkinto antaa opiskelijalle tieteelliset valmiudet itsenäiseen ja vaativaan tutkimustyöhön sekä jatko-opintokelpoisuuden (KTL, KTT) pääaineessa TuKKK:n jatko-opintosääntöjen mukaisesti.

Lisätiedot

Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan on valittu opiskelijoita viimeisen kerran vuonna 2013. Kaksivuotisen maisteriohjelman opintojaksotarjonta turvataan lukuvuosien 2014-16 ajaksi. Opetussuunnitelma 2014-16 noudattaa lukuvuoden 2013-14 opetussuunnitelmaa ja sen mukaisia opintoja on mahdollista suorittaa 31.7.2016 asti. Maisteriohjelmaan valituksi tulleet opiskelijat noudattavat valintavuotensa tutkintovaatimuksia, jotka tulee tarkastaa valintavuoden opetussuunnitelmasta.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opintojen alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon sisältyvät maisteriohjelmassa suoritettavan KTM-tutkinnon (120 op) opintojen lisäksi opiskelijalta mahdollisesti vaadittavat tutkintoa täydentävät opinnot (enintään 60 opintopistettä). Opiskelijan aiemmista opinnoista ja vaadituista täydentävistä opinnoista riippuen maisteriohjelman opinnot on tarkoitus suorittaa kahdessa vuodessa.

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT MAISTERIOHJELMISSA

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan suoraan kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan valitun opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti opiskelijan aikaisempien opintojen perusteella. Täydentävinä opintoina suoritetaan perus- ja aineopintotasoisia opintoja. Suoritettavien täydentävien opintojen määrä olla enintään 60 opintopistettä. Ks. tarkemmat tiedot opinto-oppaan kohdasta Täydentävät opinnot.


avaa kaikki

Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM, 120 op)

Hyvinvointialan sivuainekokonaisuus 25 op
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelija suorittaa sivuaineopintoinaan monitieteisen Hyvinvointialan sivuainekokonaisuuden (väh. 25 op).
Pakolliset opintojaksot 20 op
Suoritettava kaikki sisältyvät elementit. Pokkeus: PLR74 ei ole pakollinen Laskentatoimen ja rahoituksen pääaineopiskelijoille. Tilalle valitaan valinnaista opintojaksoista väh. 5 op.
Valinnaiset opintojaksot 5 op
Valinnaiset opinnot valitaan TaY:n Porin yksikön opintotarjonnasta. Ennen ristiinopiskeluhakemuksen jättämistä, opinnoista on sovittava maisteriohjelman suunnittelijan kanssa ja opintojen tulee olla osa opiskelijan hyväksyttyä HOPS:ia. Suositeltavia opintojaksoja ovat alla mainitut. Valinnan mukaan väh. 5 op.
Kieliopinnot 10 op
Englannin kieli ja liikeviestintä 6 op
Englannin kielen ja liikeviestiinnän vaihtoehtoisista opintojaksoista suoritettava väh. 6 op.
Toinen vieras kieli: espanjan/ranskan/saksan kieli ja liikeviestintä 4 op
Toisen vieraan kielen opintoja suoritettava väh. 4 op (huom. samasta kielestä, mistä suoritettuna täydentävien opintojen alkeet 6 op). Toinen vieras kieli voi olla espanja, ranska tai saksa.
Tutkinnon muut opinnot 21 op
Pakolliset opintojaksot 5 op
Suoritettava kaikki sisältyvät elementit. Poikkaus: Johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijat suorittavat PJO7:n osana pääaineen täydentäviä opintoja, mikäli opiskelijalla ei ole vastaavaa opintojaksoa aiemmin suoritettuna.
Valinnaiset opinnot 16 op
Valinnan mukaan väh. 16 op niin, että tutkinnon muiden opintojen minimilaajuus (21 op) täyttyy.. Vuosikurssin 2013 opiskelija voi halutessaan sisällyttää pääaineen täydentäviä opintoja tutkinnon muihin opintoihin valinnaisten opintojen laajuutta vastaavan määrän.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Common Studies
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
MDP in Welfare Management
MDP in Creative Business Management
Information Systems Science, Pori
Economics, Pori
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Other Studies
Finnish Study Modules