Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Uskontotiede, opettajankoulutus, HuK

Osaamistavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneella on tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja hankkimansa tiedon soveltamiseen oman alansa tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin ja elinikäiseen oppimiseen sekä riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatintutkintoon sisältyy pääaineen perus- ja aineopinnot (väh. 70 op), vähintään yhden sivuaineen opintokokonaisuus (väh. 25 op), pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 opintopistettä. Pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, jonka alalta kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä kypsyysnäyte. Pakollisten kieli- ja viestintäopintojen (kotimaiset kielet ja yksi vieras kieli) laajuus on yleensä 15 op. Muut opinnot voivat koostua esim. oppiaineiden yksittäisistä opintojaksoista, muissa tiedekunnissa tai yliopistoissa suoritetuista opintojaksoista tai ylimääräisistä kieliopinnoista.
Tarkempaa tietoa:
https://nettiopsu.utu.fi/opas/tiedekunta.htm?opsId=196&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2013
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx

Syksyllä 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittavien opiskelijoiden tulee sisällyttää HuK-tutkintoonsa 10 op kansainvälistymistä tukevia opintoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vieraskielisten kurssien ja vierailuluentojen seuraaminen samoin kuin vaihto-opiskelijana tai harjoittelijana ulkomailla tehdyt suoritukset.


Uskontotieteen perusopinnot ja opettajalinjan aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee uskontotieteen ja teologian erityispiirteet ja kykenee identifioitumaan oppialalle. Hän hallitsee tieteenalojen keskeiset käsitteet ja teoriat. Hän tuntee keskeisten maailman uskontoperinteiden erityispiirteet sekä Suomen ja Euroopan uskontohistorian pääpiirteet. Opiskelija tuntee teologisten oppialojen perusteet ja hallitsee evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen ainesisällön. Hän kykenee toimimaan eettisesti kestävällä tavalla niin tutkimuksen kuin muidenkin työtehtävien parissa erityisesti kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa hankkia informaatiota sekä punnita sitä kriittisesti ja osaa sekä suullisesti että kirjallisesti selkeällä ja johdonmukaisella tavalla välittää informaatiota sekä ilmaista oman näkemyksensä ja puolustaa sitä.

Opettajan kelpoisuus evankelisluterilaisessa uskonnossa toisena opetettavana aineena saavutetaan suorittamalla uskontotieteen perusopinnot ja opettajan linjan aineopinnot siten, että aineopintojen opintojakson USKO1133 (Uskontotieteen metodologia) sijaan suoritetaan opintojakso USKO1236 (Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään).


avaa kaikki

Uskontotiede, opettajankoulutus, HuK

AINEOPINNOT, USKONNONOPETTAJAKOULUTUS 45 op
A1. EKSEGETIIKKA 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
USKO1014 A1. Eksegetiikka, 10 op
USKO1157 Raamattu, 2 op
USKO1172 Raamatun historia, 2 op
A2. KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
A3. SYSTEMAATTINEN TEOLOGIA 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
USKO1137 Dogmatiikka, 3 op
USKO1135 Teologian historia, 3 op
USKO1133 Uskontotieteen metodologia 5 op
USKO1143 Metodologia I, 1 op
USKO1144 Metodologia II, 4 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma