Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, KM

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti varhaiskasvatuksen tieteenalan ja lähitieteiden keskeisiä käsitteitä, lainalaisuuksia ja ammatillisia menetelmiä
- osaa soveltaa laaja-alaisesti tietämystään ja tuottaa itsenäisesti uutta tietoa lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, osaa monipuolisesti arvioida ja tunnistaa erilaisten lapsen tuen tarpeet sekä ohjata eri-ikäisten lasten oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta esikouluikään
- osaa kehittää pedagogista asiantuntijuuttaan, mikä vahvistaa hänen omaa ammatti-identiteettiään, sekä rakentaa avointa ja yhteisöllistä toimintatapa yhteistyössä vanhempien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa
- osaa arvioida, kehittää ja johtaa työyhteisönsä hallinnollista ja pedagogista toimintaa
- tuntee uusimman monialaisen tutkimustiedon, osaa tarkastella alansa monitasoisia kysymyksenasetteluja, hallitsee tieteellisen ajattelun, viestinnän ja kirjoittamisen perusteet sekä osaa toimia eettisesti, kriittisesti ja luovasti työyhteisönsä jäsenenä

Sisältö

Kasvatustieteen maisteriopinnot antavat valmiuksia toimia vaativissa varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijatehtävissä, varhaiskasvatuksen hallinto- ja johtotehtävissä sekä pätevöittävät varhaiskasvatuksen alan tieteelliseen jatkokoulutukseen. Erityisopettajan opinnot (60 op) maisterin tutkinnon sivuaineena antavat lastentarhanopettajille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityislastentarhanopettajan kelpoisuuden.

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisterin tutkintoa edeltää kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Opiskelijat valitaan varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan lastentarhanopettajan koulutuksen opintomenestyksen perusteella ensimmäisen vuoden keväällä tai erillisvalinnan kautta. Tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa.

Lisätiedot

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa opiskeleva suorittaa kasvatustieteen maisterin 120 op:n tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Maisterin tutkinnon pääaineena on kasvatustiede ja tutkintoon sisältyvät:
- kieli- ja viestintäopinnot 5 op
- kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
- sivuaine- ja/tai muita opintoja 35 op


KASVATUSTIETEEN (VARHAISKASVATUS) MAISTERIOHJELMAN SISÄLTÄMÄT OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT LUKUVUOSINA 2014-2016

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op
MKV1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö 2 op
MKV2 Monikielisyys ja monikulttuurisuus esi- ja perusopetuksessa 3 op

Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op

VSO1 Lapsi, lapsuus ja kasvuympäristö 10 op
VSO1.1 Emootio, hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet 5 op
VSO1.2 Kieli, kognitio ja kasvuympäristö 5 op

VSO2 Varhaiskasvatuksen historia ja kasvatusfilosofia 3 op

Pro gradu -tutkielma (VSO3-VSO6) 40 op
VSO3 Tutkimusseminaari I 5 op
VSO4 Pro gradu -tutkielman johdanto- ja menetelmäosa 15 op
VSO5 Tutkimusseminaari II 5 op
VSO6 Pro gradu -tutkielma 15 op

VSO7 Opetussuunnitelma, varhaiskasvatuksen laatu ja oppiva yhteisö 5 op

VSO8 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen, johtajuus ja opetustoimen hallinto 4 op

VSO9 Valinnaiset kasvatustieteen syventävät opinnot 5 op
VSO9.1 Leikki, oppiminen ja osallistavat ympäristöt 5 op
VSO9.2 Erilaiset oppijat 5 op
VSO9.3 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 5 op
VSO9.6 Opetuksen ja oppimisen teoria 5 op

VSO10 Tutkimusmenetelmät 8 op
VSO10.1 Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op
VSO10.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op

MHA Harjoittelu 5 op
MHA1 Pedagoginen harjoittelu 5 op
MHA2 Hallintoharjoittelu 5 op
MHA3 Tutkimusharjoittelu 5 op

Sivuaine- ja/tai muita opintoja 35 op


OHJEELLINEN OPINTOJEN ETENEMISKAAVIO KASVATUSTIETEEN (VARHAISKASVATUS) MAISTERIOHJELMASSA SL 2014 JA 2015 OPINTONSA ALOITTAVIEN OSALTA

1. Opintovuosi
VSO1.1 Emootio, hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet 5 op
VSO1.2 Kieli, kognitio ja kasvuympäristö 5 op
VSO2 Varhaiskasvatuksen historia ja kasvatusfilosofia 3 op
VSO3 Tutkimusseminaari I 5 op
VSO4 Pro gradu -tutkielman johdanto- ja menetelmäosa 15 op
VSO7 Opetussuunnitelma, varhaiskasvatuksen laatu ja oppiva yhteisö 5 op
VSO8 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen, johtajuus ja opetustoimen hallinto 4 op
VSO9 Valinnaiset kasvatustieteen syventävät opinnot 5 op
VSO10.1 Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op
VSO10.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op
MHA Harjoittelu 5 op
Yht. 60 op

2. Opintovuosi
MKV1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö 2 op
MKV2 Monikielisyys ja monikulttuurisuus esi- ja perusopetuksessa 3 op
VSO5 Tutkimusseminaari II 5 op
VSO6 Pro gradu -tutkielma 15 op
Sivuaine- ja/tai muita opintoja 35 op
Yht. 60 op


KOULUTUKSEN OPETUSMUODOT
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


KASVATUSTIETEEN (VARHAISKASVATUS) MAISTERIOHJELMAN SIVUAINEOPINNOT
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU
kasvatustieteen syventävät opinnot: opintojaksojen painotettu keskiarvo (1-5)
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus

Vastuuhenkilö:
OKL Rauma: professori Maarit Silvén


avaa kaikki

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, KM

Opettajankoulutuslaitos
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
DP in Kindergarten Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Finnish Study Modules
Special Education