Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Laskentatoimen ja rahoituksen KTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Osaamistavoitteet

Laskentatoimen ja rahoituksen KTK-tutkinto-ohjelman suorittaminen tarjoaa perustasoisen, mutta kattavan akateemisen pohjan toimimiseen taloushallinnon ja rahoituksen tehtävissä, kuten esimerkiksi yritysten ja yhteisöjen talous- tai rahoituspäällikkönä sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä. KTK-tutkinto-ohjelma luo opiskelijalle laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen ammatillisen perustan tilinpäätösinformaatiosta ja tilintarkastuksesta, johdon laskentatoimesta sekä rahoituksesta.

Suoritettuaan KTK-tutkinnon laskentatoimen ja rahoituksen ohjelmassa opiskelija

- hallitsee perustiedot yrityksen kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen laatimisesta ja analysoinnista,

- tuntee yrityksen taloudellisen johtamisen peruskäsitteet ja työvälineet,

- tuntee rahoituksen perusteoriat ja käytänteet,

- omaa perusvalmiudet ryhtyä soveltamaan tietojaan ja taitojaan taloushallinnon ja rahoituksen kentän käytännön työtehtävissä ja

- kykenee käyttämään ryhmätyötaitoja sekä kieli- ja viestintätaitoja.

Laskentatoimen ja rahoituksen KTK-ohjelmasta valmistuttuaan opiskelijalla on tukeva, kattava ja monipuolinen akateeminen pohja taloushallinnon ja rahoituksen tehtäviin.

Lisätiedot

Opintojen ohjaus

Laskentatoimen ja rahoituksen omaopettajina lukuvuosina 2014-2016 toimivat Johanna Rämö ja Ulla-Maarit Valve. Omaopettajat antavat laskentatoimen ja rahoituksen pääaineopiskelijoille pääainetuutorointia sekä opinto- ja uraneuvontaa. Heidän puoleensa voi kääntyä myös muissa pääaineeseen liittyvissä kysymyksissä. Toisen vuosikurssin opiskelijat saavat tietää omaopettajat alkusyksystä.

Aineen henkilökunta on tavattavissa vastaanottoaikoina tai erikseen sovittuina ajankohtina. Opintojaksojen vastuuhenkilöiltä saa tietoa yksittäisten kurssien sisällöstä. KTM-tutkinto-ohjelman erikoistumissuuntien sisällöstä ja vaatimuksista vastaavat ko. suuntien professorit. Opintojen rakennetta koskevissa kysymyksissä voi tarvittaessa kääntyä myös laskentatoimen ja rahoituksen laitoksen amanuenssin puoleen.


Harjoittelu ja harjoittelun vastuuopettaja

Työharjoittelusta on mahdollista saada opintopisteitä pää- tai sivuaineeseen. Harjoittelun tulee vastata opiskeltavaa koulutusalaa sekä tutkinnon tavoitteita. Lisäksi sen tulee kehittää opiskelijan ammattitaitoa ja työelämävalmiuksia. Harjoittelun kesto on vähintään kolme ja enintään kuusi kuukautta. Harjoittelun voi sisällyttää yhden kerran sekä kandidaatti- että maisteriopintoihin, joihin kumpaankin voi saada harjoittelulla kuusi opintopistettä (yhteensä enintään 12 op). Opintopisteiden karttuminen kannattaa tarkistaa oppiaineen harjoitteluvastaavalta ennen harjoittelun alkua.

Harjoittelun hyväksymiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä laskentatoimen ja rahoituksen harjoittelun vastuuopettaja tutkijatohtori Terhi Chakhovichiin.


Laskentatoimen ja rahoituksen pääaineopiskelijoiden kiintiö

Laskentatoimeen ja rahoitukseen otetaan vuosittain noin 70 pääaineopiskelijaa. Mikäli pääaineopiskelijoita ilmoittautuu yli 70, saatetaan joutua karsimaan. Tämä suoritetaan tällöin tiede- ja opetusneuvoston määrittelemien periaatteiden mukaisesti.


Suoritusjärjestysvaatimuksia
- LRK Kandidaatintutkielmatyöskentelyyn voi osallistua vasta, kun vähintään LRY + kolme jaksoista LR01-LR06, yhteensä 24 op, on suoritettu.
- LRPG Pro gradu -tutkielmatyöskentelyyn voi osallistua vasta, kun 44 op laskentatoimen ja rahoituksen opintoja sisältäen kandidaatintutkielman on suoritettu.


KHT- ja HTM- ja JHTT-tutkinnon opintovaatimuksia

Laskentatoimessa ja rahoituksessa voidaan suorittaa KHT- tai HTM-tutkintoa (Työ- ja elinkeino-ministeriön asetus 262/2008) sekä JHTT-tutkintoa (Valtiovarainministeriön asetus 1369/2009) varten vaadittavat opinnot. KHT-tutkinnon vaatimukset täyttääkseen on suoritettava laskentatoimen ja rahoituksen 60 op:n perus- ja aineopinnot opetussuunnitelman mukaan. HTM- ja JHTT-tutkintoon hyväksyminen edellyttää vähintään 52 op:n laajuisia perus- ja aineopintoja. KHT- ja HTM-tutkinnon aihealuevaatimukset tilintarkastuksen, laskentatoimen ja rahoituksen opintojen osalta täyttyvät suorittamalla laskentatoimessa ja rahoituksessa aine- ja syventävien opintojen osana tarjolla olevat tilintarkastuksen opintojaksot: LR11 Tilintarkastuksen perusteet (4 op), LRS3 Laskentatoimen ja rahoituksen erityiskysymyksiä (Tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus -ryhmä) (4 op), LRS6 Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö (6 op) ja LRS8 ATK-avusteinen tilintarkastus ja jär-jestelmätarkastus (4 op). JHTT-tutkinnon aihealuevaatimukset täyttääkseen tulee edellä mainittujen opintojen lisäksi suorittaa jokin julkisyhteisöihin liittyvä opintojakso, esimerkiksi LR07,1 Julkisen sektorin laskentatoimi (2 op). Tilintarkastuksen, laskentatoimen ja rahoituksen opintojen osalta voidaan suorittaa myös vaihtoehtoisia kursseja Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 262/2008 tai Valtiovarainministeriön asetuksen 1369/2009 puitteissa. Vaihtoehtoisista kursseista tulee neuvotella tapauskohtaisesti aineen amanuenssin kanssa. Tilintarkastajan ammattitutkintoon pääsy edellyttää lisäksi mainitussa asetuksessa säädettyjä yritysjuridiikan opintoja sekä yleisopintoja.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 262/2008 mukaisia opintovaatimuksia on sovellettu KHT- ja HTM-tutkintoihin hakeviin vuodesta 2008 lähtien.


avaa kaikki

Laskentatoimen ja rahoituksen KTK-tutkinto-ohjelma 180 op

Laskentatoimen ja rahoituksen pääaineopinnot 60 op
Koskee syksyllä 2014 opintonsa aloittaneita.
Vapaavalintaiset opintojaksot 0–6 op
Ei voi sisällyttää pääaineen pakollisiin 60 opintopisteeseen
Sivuainesuositukset 25 op
Rahoituksen erikoitumissuunnan valinneet (tai valintaa harkitsevat) valitsevat KTK-tasolla sivuaineekseen joko taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät tai taloustieteen, kuitenkin niin, että valittujen sivuaineopintoihin on sisällytettävä ekonometrian perusteet kurssi (koodilla TKM7 tai KT35).
Ensisijaiset 25 op
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Taloustiede sivuaineena KTK-/KTM-opiskelijoille 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Muut 25 op
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava pakolliset opinnot 9 op sekä vähintään 16 op valinnaisista opinnoista, jotta 25 op täyttyy.
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Yrittäjyys sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: SV 3 op, RU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op sekä 3 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakolllisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 180 op täyttyy.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos