Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fonetiikka, kieliasiantuntijan opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Fonetiikan oppiaineesta voi valmistua joko Tutkijan opintopolulta tai Yleisen kieliasiantuntijan maisteripolulta. Opintotarjonta on sidoksissa polkuvalintaan. Polun rakenteen mukaisesti opinnot koostetaan pääaineen ja muiden oppiaineiden tarjoamista kursseista. Tutkijan maisteripolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden tutkijoita. Tutkijavalmiuksia pyritään kehittämään niin kielitieteen kuin kirjallisuuden ja kulttuurinkin alan tutkijoille.

Fonetiikan syventävien opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä syventää tietoja opiskelijan valitsemalta erikoisalalta. Opiskelumuodot on suunniteltu niin, että ne tukevat opiskelijan työelämävalmiuksia.

Pääaineopiskelijat laativat valitsemastaan aiheesta joko teoreettisen tai kokeellisen Pro gradu-tutkielman ja sivuaineopiskelijat sivuaineen tutkielman.

Yleisen kieliasiantuntijuuden maisteripolku on tarkoitettu erityisesti niille, jotka suuntautuvat muihin kuin perinteisiin kielialan ammatteihin kulttuurin, viestinnän, informaatioteknologian, kaupan, matkailun ja hallinnon aloilla Suomessa tai ulkomailla. Pääaineen ohella sivuaineilla on suuri merkitys asiantuntijapolulla, mikä on otettava huomioon opinto-ohjauksessa ja HOPSin teossa kandidaattiopintojen alusta alkaen. Sivuaineina voi olla muiden tiedekuntien aineita (esimerkkeinä valtio-oppi, kansainvälinen oikeus, kauppatieteet, ympäristötiede, matkailualan opinnot, tietojenkäsittelytiede) tai humanistisia aineita (esimerkiksi jokin toinen kieliaine).

Kieliasiantuntijan keskeisiä osaamistavoitteita ovat kyky monialaiseen ja -muotoiseen tekstien tuottamiseen, käyttämiseen ja analyyttiseen tarkasteluun, kielipolitiikan ja -suunnittelun tuntemus, tilanteinen kielenkäyttö, kulttuurien välinen viestintä, kielenkäyttö yhteisöissä ja kansainvälisissä konteksteissa, informaatiolukutaito, olennaisen sisällön tiivistämisen taito, kieliteknologian taidot, ihmissuhde- ja ryhmätyötaidot sekä projektiosaaminen. Näitä valmiuksia kehitetään eri tavoin kieliaineiden omilla ja yhteisillä kursseilla, joista monet liittyvät yhteiskuntaan, viestintään ja kulttuuriin.

Sisältö

Syventävät opinnot (60-80 op) ovat muuten pää- ja sivuaineopiskelijoille samanlaiset, mutta pääaineopiskelijat laativat 40 op:n laajuisen Pro gradu -työn ja sivuaineopiskelijat 20 op:n laajuisen sivuaineen tutkielman.

Opintoihin on toivottavaa sisällyttää (palkallinen tai palkaton) harjoittelu. Harjoittelu voidaan suorittaa kahdella tavalla: Opiskelija neuvottelee alan työpaikan saatuaan (tai mieluusti jo työtä hakiessaan) lehtorin kanssa korvaavuudesta ja raportin kirjoittamisesta. Opiskelija voi myös toimia tutkimusavustajana tutkimusprojektissa, mikäli soveltuvia tutkimuksia on käynnissä.

Tiedot opetuksesta ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaulussa ja intranet-sivuilla. Ennen opintojen aloittamista opiskelijat laativat yhdessä opintojensa ohjaajan kanssa itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa suunnitellaan opintojen suoritusjärjestystä (suunnitelma ei ole sitova). Myös vanhoja opiskelijoita kehotetaan laatimaan itselleen opintosuunnitelma, josta käyvät ilmi jo suoritetut kurssit ja vielä puuttuvat fonetiikan kurssit sekä suunnitelma niiden suorittamisjärjestyksestä.

Fonetiikan syventävien opintojen Vapaita opintoja III -opintojakson voi koostaa eri vaihtoehdoista, joista saa lisätietoa ko. kurssin kuvauksesta. Asiasta on sovittava lehtorin kanssa.

Lisätiedot

KUULUSTELUMÄÄRÄYKSIÄ

Yhden luentokurssin suorittamiseksi on kolme tenttimismahdollisuutta. Luennoitsija ilmoittaa tenttipäivät luentokurssin aikana.

Mikäli jotain pakollista luentokurssia ei pidetä, se voidaan korvata erikseen sovittavalla kirjallisuudella. Kaikki opintojaksot suoritetaan kokonaisuudessaan sille henkilölle, joka opetusta antaa. Perusopintojen kirjatentit suoritetaan laitoksen tenttipäivänä ja aine- ja syventävien opintojen kirjatentit suoritetaan tiedekunnan tenttipäivänä (laitos- ja tiedekuntakuulustelupäivistä ja eri opintojaksojen suoritusmahdollisuuksista ks. oppiaineen ilmoitustaulu ja intranet-sivut.) Perusopintoihin kuuluvat kirjatentit vastaanottaa yliopisto-opettaja ja aine- ja syventävien opintojen kirjatentit vastaanottaa lehtori.

Kirjatentteihin ilmoittaudutaan oppiaineesta tai tiedekunnan kansliasta saatavaa kuorta käyttäen viimeistään kymmenen päivää ennen kuulustelua. Asianmukaisesti täytetty tenttikuori jätetään lehtorille, yliopisto-opettajalle tai oppiaineen postilaatikkoon. Mikäli opiskelija luopuu tai jättää saapumatta kirjatenttiin (peruutukset 3 pv aiemmin ko. opintojakson vastuuhenkilölle), opiskelija menettää mahdollisuuden osallistua samaan tenttiin seuraavana tenttipäivänä. Kaikki tenttiä varten luetut teokset on ilmoitettava; pelkkä viittaus opintojaksoon ei riitä. Opintojaksot arvostellaan asteikolla 1-5.

Opintokokonaisuuden arvosanan määrittämiseksi kunkin siihen sisältyvän opintojakson arvostelu painotetaan opintojakson laajuuden mukaisella kertoimella. Opintokokonaisuus on suoritettava vähintään hyvin tiedoin, jotta voi suorittaa seuraavan kokonaisuuden.


avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos