Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Poliittinen historia, VTK

Osaamistavoitteet

Tiivistetysti koulutuksen tavoitteena on:
1. Perehdyttää uusimman ajan poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen kehitykseen sekä nykyajan poliittisten ilmiöiden taustaan.
2. Antaa perustiedot poliittisesta, yhteiskunnallisesta ja kansainvälisestä kehityksestä, esitellä näitä koskevat käsitteet, tulkinnat, menetelmät sekä tieteellisesti kokoavat näkemykset ja katsomustavat.
3. Antaa perustiedot poliittisen historian alasta, tutkimustraditiosta, soveltamismahdollisuuksista ja merkityksestä.
4. Luoda eri tehtäviin soveltuvia, hyvään historialliseen yleissivistykseen nojaavia ammatillisia valmiuksia ja perusvälineitä analyysiin, esiintymiseen, neuvotteluun ja suulliseen ja kirjalliseen argumentointiin.

Sisältö

KANDIDAATIN TUTKINNON (180 op) RAKENNE POLIITTINEN HISTORIA
PÄÄAINEENA

Poliittisen historian perusopinnot 25 op
P1 Johdatus politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimukseen 5 op
P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
P2.1 Poliittisen historian suuntauksia 2 op
P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op
P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op
P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op
P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op

P4 Suomalaisten maailmat 5 op
P5 Maailmanhistoriat 5 op
P5.1 Näkökulmia Eurooppa-keskeiseen maailmaan 3 op
P5.2 Näkökulmia globaaliin maailmaan 2 op


Poliittisen historian aineopinnot ja kandidaatintutkielma väh. 50 op
A1 Historiantutkimuksen metodologia I 5 op
A2 Poliittisen historian valinnat ja mahdollisuudet 5 op
A3 Erikoistumisopinnot 20 op
Mahdollisuus valita viidestä eri temaattisesta linjasta.

A4 Työelämään orientoituminen 5 op
A5 Tutkimuskurssi 5 op
A6 Kandidaatin seminaari ja tutkielma sekä tutkielman kielenohjaus 10 op

Lisäksi on mahdollista suorittaa:
A7 Kansainvälisiä ja muita korvaavia opintoja

Kahden sivuaineen perusopinnot TAI vastaavat kokonaisuudet 50 op
Pakollisia sivuaineita ei ole. Parhaiten poliittisen historian opintoja tukevia sivuaineita ovat esim. yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan muut oppiaineet, humanistisen tiedekunnan historia-aineet ja kehitysmaatutkimus, Baltic Sea Region Studies, History and Politics of European Integration, Itä-Aasia -opinnot, oikeustiede, kasvatustiede, sukupuolentutkimus, kielet ja mediatutkimus sekä eräät kauppakorkean aineet. Jokaisen opiskelijan on rakennettava omista intresseistään lähtien yksilöllinen kokonaisuus, jonka hän kirjaa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (Hops).

Kieli- ja viestintäopinnot 16 op

Metodiopinnot: Johdatus tieteelliseen ajatteluun 9 op
Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op
Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op
Tieteenteon etiikka 3 op

Muut opinnot
Määrä vaihtelee muiden suoritusten mukaan. Kandidaatintutkinnon kokonaispistemäärän tulee olla vähintään 180 op.

Lisätiedot

Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan pääaineopiskelija laatii laitoksen kaavakkeelle alustavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (Hops), joka käydään läpi tutoriksi määrätyn opettajan kanssa. Pääaineen suunnitelmien lisäksi siinä hahmotellaan sopivia sivuaineita. Suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä ja siihen palataan tarvittaessa, pakollisesti silloin kun/jos kandidaatin tutkinnon jälkeen ryhdytään suorittamaan maisterin tutkintoa. Hops-lomake löytyy poliittisen historian intranet-sivuilta kohdasta Opiskelu/Opintojen ohjaus

POLIITTINEN HISTORIA SIVUAINEENA

Perusopinnot 25 op pääosin kuten pääaineena (P5.2 tehdään kirjatenttinä)

Mikäli opiskelija suorittaa/on suorittanut myös valtio-opin perusopinnot, poikkeaa perusopintojen laajuus.
Katso tarkemmin http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/poliittinenhistoria/opiskelu/Sivut/home.aspx

Aineopinnot 35 op seuraavasti:
A1 Historiantutkimuksen metodologia 10 op
A2 Poliittisen historian valinnat ja mahdollisuudet, kirjatentti 5 op
A3 Erikoistumisopinnot 20 op

Syventävät opinnot 90 op kuten pääaineena


OPETUSOHJELMA
Lukukausittain laadittava opetusohjelma on saatavissa poliittisen historian opiskelijoiden huoneessa sekä luettavissa sähköisenä NettiOpsussa.


avaa kaikki

Poliittinen historia, VTK

POLIITTISEN HISTORIAN AINEOPINNOT 35–50 op
A3 ERIKOISTUMISOPINNOT 20 op
A3.5 East Asia study line
Suoritettava kaikkia opintoja vähintään 20 op paitsi kieliopintoja.
POLH2288 A5 Tutkimuskurssi, 5 op
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Contemporary History
Political Science