Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM, 120 op)

Osaamistavoitteet

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta valmistuu kauppatieteiden maistereita (KTM, 120 op), jotka työskentelevät oman alansa vaativissa johto-, asiantuntija- ja tutkimustehtävissä alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Maisteriohjelmassa opiskelijat yhdistävät oman alansa erityisosaamiseen kokonaisvaltaista liiketoimintaosaamista. Tämän lisäksi opinnoissa painotetaan luovuuden, vastuullisuuden, tulevaisuussuuntautuneisuuden ja yrittäjyyden aihealueita.

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa opiskelija:
- oppii tunnistamaan ja hallitsemaan asiantuntijaorganisaatioiden sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja,
- oppii hallitsemaan ja johtamaan palvelujen tuotantoverkostoja ennakoivasti sekä
- syventää osaamistaan eri alojen palveluympäristöjen ja asiakkaiden ymmärtämisessä ja hallinnassa.

Maisteriohjelmasta valmistuneet ovat sosiaalisia, eettisesti ja luovasti ajattelevia, yrittäjähenkisiä johtamisen ja talouden taitajia ja palveluliiketoiminnan kehittäjiä.

Sisältö

- Asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen ja kehittäminen (asiantuntijatyön johtaminen: asiantuntijuus, tehtävämotivaatio ja suoritusmittaaminen; asiantuntijaorganisaatiot: asiantuntijaorganisaatioiden erityispiirteet, organisaatiosuunnittelu ja organisatorinen luovuus)

- Asiantuntijapalvelujen johtaminen ja markkinointi (palvelujen design ja tuotteistaminen, brändäys, tuotantoverkostojen hallinta ja johtaminen, palvelumarkkinoiden ja asiakkaiden ymmärtäminen, viestintä)

Maisteriohjelman pro gradu -tutkielma tehdään asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen aihepiireistä pääaineiden mukaisissa tutkielmaryhmissä. Pro gradu -tutkielmassa opiskelija perehtyy asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen tutkimusongelmiin niiden monitieteisestä lähtökohdasta, pääpaino on kuitenkin oman pääaineen teoreettisissa teemoissa.

KTM-tutkinnon suorittamisesta Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa tulee erillinen maininta tutkintotodistukseen. Suoritettu tutkinto antaa opiskelijalle tieteelliset valmiudet itsenäiseen ja vaativaan tutkimustyöhön sekä jatko-opintokelpoisuuden (KTL, KTT) pääaineessa (johtaminen ja organisointi tai markkinointi) TuKKK:n jatko-opintosääntöjen mukaisesti.

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS JA HOPS

Opintojen sujuva eteneminen edellyttää opiskelijalta vastuuntuntoa ja oma-aloitteisuutta, mutta opiskelija voi varata ajan henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen maisteriohjelman suunnittelijalta missä tahansa opintojen vaiheessa. Opintojen suunnittelun tueksi on laadittu myös runsaasti kirjallista materiaalia, mm. opinto-oppaat, yleisopas sekä opiskelijoiden intranet. Muut opinto-ohjausta antavat tahot:

- Opintotoimisto: Yleinen opintoneuvonta, opetusaikataulut, kuulustelut, muualla suoritetut opinnot sekä valmistumiseen liittyvät kysymykset.
- Maisteriohjelman edustajat pääaineittain: Pääaineeseen liittyvä ohjaus, mm. tieteenalan substanssi, aineen opetussuunnitelma ja sen tavoitteet, sekä tutkielmaan ja työelämään liittyvät kysymykset.
- Kieli- ja viestintäopinnoissa kielikohtaisesti vastuuopettajat

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opintojen alussa. Hyväksytystä HOPS:sta tulee opintorekisteriin suoritusmerkintä PY001006 PHOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma 0 op, jota ilman opiskelija ei voi valmistua. Opintosuunnitelmaan sisältyvät maisteriohjelmassa suoritettavan KTM-tutkinnon opintojen lisäksi opiskelijalta mahdollisesti vaadittavat, aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot (enintään 60 opintopistettä). Maisteriohjelmasta valmistumisen tavoiteaika on kaksi lukuvuotta.

TÄYDENTÄVÄT OPINNOT MAISTERIOHJELMISSA

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan suoraan kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan valitun opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti opiskelijan aikaisempien opintojen perusteella. Täydentävinä opintoina suoritetaan perus- ja aineopintotasoisia opintoja. Suoritettavien täydentävien opintojen määrä olla enintään 60 opintopistettä. Ks. tarkemmat tiedot opinto-oppaan kohdasta Täydentävät opinnot.


avaa kaikki

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM, 120 op)

Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuus 25 op
Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelija suorittaa sivuaineopintoinaan monitieteisen Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuuden (väh. 25 op).
Kaikille maisteriohjelman opiskelijoille pakolliset opintojaksot, mikäli ei aiempaa, vastaavaa suoritettuna
Sivuainekokonaisuuden pakollisina opintoina suoritetaan PLR3 ja PLR74, Mikäli opiskelijalla ei ole aiemmin suoritettuna vastaavia opintoja.
Valinnaiset opintojaksot 5 op
Opiskelija valitsee sivuainekokonaisuuteen valinnaisia opintojaksoja väh. 5 op, niin että sivuainekokonaisuuden minimilaajuus (25 op) täyttyy.
Kieliopinnot 10 op
Englannin kieli ja liikeviestintä 6 op
Englannin kielen ja liikeviestiinnän vaihtoehtoisista opintojaksoista suoritettava väh. 6 op.
Toinen vieras kieli: espanjan/ranskan/saksan kieli ja liikeviestintä 4 op
Toisen vieraan kielen opintoja suoritettava väh. 4 op (huom. samasta kielestä, mistä suoritettuna täydentävien opintojen alkeet 6 op). Toinen vieras kieli voi olla espanja, ranska tai saksa.
Tutkinnon muut opinnot 21 op
Maisteriohjelmaan sisältyy vähintään 21 op tutkinnon muita opintoja, jotka suositellaan suoritettavan useammasta eri oppiaineesta. Opiskelija voi valita valinnaiset opinnot tarjolla olevien teemojen mukaisesti tai oman kiinnostuksensa mukaan alla ilmoitetuista opintojaksoista.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Common Studies
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
MDP in Welfare Management
MDP in Creative Business Management
Information Systems Science, Pori
Economics, Pori
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Other Studies
Finnish Study Modules