Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Markkinoinnin KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (Pori)

Osaamistavoitteet

Maisterintutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on syventävien kurssien ja pro gradu
-tutkielman kautta valituista markkinoinnin aihepiireistä syvällistä, pysyväisluonteista teoreettista tietoa. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toteuttamaan itsenäisen, tieteellisen tutkimuksen periaatteita noudattavia projekteja ja hallitsee analyyttisen ajattelun ja markkinoinnin ilmiöiden tutkimisen perusmenetelmät. Opiskelija osaa tulkita tietoa kriittisesti ja monesta näkökulmasta sekä kykenee soveltamaan tutkimustietoa ja teoreettisia jäsennyksiä käytännön markkinointitoiminnassa eettisesti vastuullisella tavalla. Markkinoinnin KTM -tutkinto-ohjelman suorittanut hallitsee markkinoinnin teoreettis-opilliset osaamisalueet. Hänellä on työelämän kannalta keskeiset tutkimus-, viestintä- ja informaatiolukutaidot ja hän kykenee tutkintoon kuuluvien kaikille pakollisten opintojen ja sivuaineopintojen suorittamisen kautta tarkastelemaan yritys- ja talouselämää monitieteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Markkinointia pääaineenaan opiskelleet sijoittuvat pääasiassa erilaisten organisaatioiden markkinoinnin johto- ja asiantuntijatehtäviin (esim. markkinointijohtaja, avainasiakasjohtaja, myyntijohtaja) sekä myös yleisliikkeenjohdollisiin tehtäviin (esim. toimitusjohtaja, kehitysjohtaja ja yritysten strategiset johto- ja asiantuntijatehtävät). Koulutus luo perustan myös tutkijan uralle.

Sisältö

Markkinoinnin aine tarjoaa maisteriopintotasolla valikoiman markkinoinnin eri aihepiireihin liittyviä opintojaksoja. Kaikille pakollisten opintojaksojen lisäksi opiskelija valitsee yhden erikoistumissuunnan, jonka kursseihin hän opinnoissaan keskittyy. Syventämistä ja/tai variaatiota opiskelusisältöihin on mahdollista saada pro gradun, vapaavalintaisten opintojen ja sivuainevalinnan kautta. Markkinoinnin KTM-tutkinnon erikoistumissuunnat ovat Teollinen markkinointi ja Asiantuntijapalvelujen markkinointi.

Teolliseen markkinointiin suuntautunut ekonomi voi valita opintojensa tavoitteeksi työllistymisen joko teknologiateollisuuteen tai niihin liittyvän yritystoiminnan piiriin. Valinta tapahtuu pääaineen vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineopintojen kautta.

Asiantuntijapalvelujen erikoistumissuunnan valinnut voi erikoistua tehtäviin esimerkiksi finanssialalla eli pankki- ja vakuutussektorilla tai digitaalisiin palveluihin vapaasti valittavien pääainevalintojen ja sivuainevalintojensa kautta.

Lisätiedot

Opintojen ohjaus

Yliopisto-opinnot vaativat itsenäisyyttä, vastuuntuntoa ja oma-aloitteisuutta. Opintojen sujuva eteneminen on opiskelijan omalla vastuulla, mutta opintojen suunnitteluun on tarjolla paljon materiaalia ja ohjausta. Opintojen suunnittelussa auttavat opinto-oppaat, yleisopas sekä opiskelijoiden intranet. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista opinto-ohjausta missä tahansa opintojen vaiheessa.

Opinto-ohjausta antavat tahot

* Opintotoimisto
Yleinen opintoneuvonta, mm. opintojen suunnittelu ja ajankäyttö, HOPSin laadinta, opetusaikataulut, kuulustelut, muualla suoritetut opinnot sekä valmistumiseen liittyvät kysymykset.

* Omaopettaja
Pääaineeseen liittyvä ohjaus, mm. tieteenalan substanssi, pää- ja sivuainevalinnat, erikoistumisen valinta, kurssivalinnat, aineen opetussuunnitelma ja sen tavoitteet, sekä tutkielmaan ja työelämään liittyvät kysymykset.

* Kieli- ja viestintäopinnoissa kielikohtaisesti vastuuopettajat


avaa kaikki

Markkinoinnin KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (Pori)

Teollisen markkinoinnin erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan.
Tietojärjestelmätiede sivuaineena KTM 25 op
Sivuaineen laajuus 25 op. Sivuaineeseen voidaan sisällyttää syventäviä opintojaksoja, mikäli perus- ja aineopintoja on suoritettu vähintään 25 op.
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena KTM 25 op
Sivuaineen laajuus 25 op. Suoritettava pakolliset ja valinnaiset opinnot. Sivuaineeseen voidaan sisällyttää syventäviä opintojaksoja, mikäli perus- ja aineopintoja on suoritettu vähintään 25 op.
Asiantuntijapalvelujen erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan.
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena KTM 25 op
Sivuaineen laajuus 25 op. Suoritettava pakolliset ja valinnaiset opinnot. Sivuaineeseen voidaan sisällyttää syventäviä opintojaksoja, mikäli perus- ja aineopintoja on suoritettu vähintään 25 op.
Tietojärjestelmätiede sivuaineena KTM 25 op
Sivuaineen laajuus 25 op. Sivuaineeseen voidaan sisällyttää syventäviä opintojaksoja, mikäli perus- ja aineopintoja on suoritettu vähintään 25 op.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkintoon sisältyy väh. 10 op kieli- ja viestintäopintoja. Yhteisvalinnan opiskelijoiden opinnot sisältävät 6 op opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Liiketalouden tradenomien erillisvalinnan opinnot sisältävät 6 op englannin kieltä ja liikeviestintää ja 4 op toista vierasta kieltä. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (KTM) 0–21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Common Studies
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
MDP in Welfare Management
MDP in Creative Business Management
Information Systems Science, Pori
Economics, Pori
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Other Studies
Finnish Study Modules