Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Laskentatoimen ja rahoituksen KTK-tutkinto-ohjelma 180 op (Pori)

Osaamistavoitteet

Laskentatoimen ja rahoituksen KTK-tutkinto-ohjelman suorittaminen tarjoaa perustasoisen, mutta kattavan akateemisen pohjan toimimiseen taloushallinnon ja rahoituksen tehtävissä, kuten esimerkiksi yritysten ja yhteisöjen talous- tai rahoituspäällikkönä sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä. KTK-tutkinto-ohjelma luo opiskelijalle laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen ammatillisen perustan tilinpäätösinformaatiosta ja tilintarkastuksesta, johdon laskentatoimesta sekä rahoituksesta.

Suoritettuaan KTK-tutkinnon laskentatoimen ja rahoituksen ohjelmassa opiskelija

* hallitsee perustiedot yrityksen kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen laatimisesta ja ana-lysoinnista,
* tuntee yrityksen taloudellisen johtamisen peruskäsitteet ja työvälineet,
* tuntee rahoituksen perusteoriat ja käytänteet,
* omaa perusvalmiudet ryhtyä soveltamaan tietojaan ja taitojaan taloushallinnon ja rahoituksen kentän käytännön työtehtävissä ja
* kykenee käyttämään ryhmätyötaitoja sekä kieli- ja viestintätaitoja.

Laskentatoimen ja rahoituksen KTK-ohjelmasta valmistuttuaan opiskelijalla on tukeva, kattava ja monipuolinen akateeminen pohja taloushallinnon ja rahoituksen tehtäviin.

Sisältö

MUUTOS (01/2015)! Erikoistumissuunnat poistuvat laskentatoimen ja rahoituksen KTK-tutkinto-ohjelmasta kokonaan. KTM-tutkinto-ohjelmassa erikoistumissuunnat säilyvät ennallaan.

Opiskelija valitsee tutkinto-ohjelmassa yhden kolmesta erikoistumissuunnasta: tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus, johdon laskentatoimi tai rahoitus. KTK-tutkinto-ohjelman erikoistumissuunta antaa pohjan erikoistumisen syventämiseen maisterivaiheessa. Varsinkin työelämän kannalta ko. erikoistumissuuntia ja niiden teemoja voidaan luonnehtia seuraavasti:

Tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus
* tilinpäätösinformaation tuottaminen eri sidosryhmille (mm. kirjanpito ja tuloslaskenta, tilinpäätös- ja verosuunnittelu) ja yhteiskuntavastuun raportointi
* kansainvälinen laskentatoimi (mm. IFRS, konsernilaskenta, rahavirtalaskenta)
* tilinpäätösanalyysit
* tilintarkastus

Johdon laskentatoimi
* yrityksen toiminnan operatiiviseen ja strategiseen ohjaukseen - suunnitteluun ja tarkkailuun - liittyvä laskentatoimi (mm. budjetointi, kustannuslaskenta ja -johtaminen, vastuualuelaskenta, suoritusmittaus sekä laskenta- ja palkitsemisjärjestelmät)
* yritysorganisaation eri tasoilla tapahtuvaa päätöksentekoa tukeva laskentatoimi (mm. investointilaskenta, strateginen suunnittelu, tuotannolliset vaihtoehtolaskelmat ja hinnoittelulaskelmat)
* business controller -roolimalliin liittyvä koulutus

Rahoitus
* rahoitusmarkkinat, sijoitustoiminta ja arvopapereiden hinnoittelu
* yritysrahoituksen kysymykset
* riskienhallinta ja johdannaisinstrumentit

Lisätiedot

Opintojen ohjaus

Yliopisto-opinnot vaativat itsenäisyyttä, vastuuntuntoa ja oma-aloitteisuutta. Opintojen sujuva eteneminen on opiskelijan omalla vastuulla, mutta opintojen suunnitteluun on tarjolla paljon materiaalia ja ohjausta. Opintojen suunnittelussa auttavat opinto-oppaat, yleisopas sekä opiskelijoiden intranet. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista opinto-ohjausta missä tahansa opintojen vaiheessa.

Opinto-ohjausta antavat tahot

*Opintotoimisto
Yleinen opintoneuvonta, mm. opintojen suunnittelu ja ajankäyttö, HOPSin laadinta, opetusaikataulut, kuulustelut, muualla suoritetut opinnot sekä valmistumiseen liittyvät kysymykset.

* Omaopettaja
Pääaineeseen liittyvä ohjaus, mm. tieteenalan substanssi, pää- ja sivuainevalinnat, erikoistumisen valinta, kurssivalinnat, aineen opetussuunnitelma ja sen tavoitteet, sekä tutkielmaan ja työelämään liittyvät kysymykset.

* Kieli- ja viestintäopinnoissa kielikohtaisesti vastuuopettajat


avaa kaikki

Laskentatoimen ja rahoituksen KTK-tutkinto-ohjelma 180 op (Pori)

Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: PSV 3 op, PRU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op, vaihtoehtoiset opintojaksot 3 op. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (KTK) 0–21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 180 op täyttyy.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Common Studies
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
MDP in Welfare Management
MDP in Creative Business Management
Information Systems Science, Pori
Economics, Pori
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Other Studies
Finnish Study Modules