Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Markkinoinnin KTK-tutkinto-ohjelma 180 op (Pori)

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on kattavat tiedot markkinoinnin keskeisistä näkökulmista ja käsitteistä. Opiskelija kykenee laatimaan itsenäisesti teoreettisen tutkimusraportin rajatusta markkinoinnin aihepiiristä ja perustelemaan tekemänsä valinnat. Ymmärrys markkinoinnin johtamisesta sekä kuluttajien ja organisaatioiden käyttäytymisestä ja analysoinnista antaa perusvalmiudet markkinoinnin kilpailukeinojen suunnitteluun ja toteuttamiseen käytännössä. Markkinoinnin KTK -tutkinto-ohjelman suorittanut opiskelija hallitsee markkinoinnin perusosaamisalueiden lisäksi työelämän kannalta keskeiset tutkimusmetodit, viestintätaidot ja informaatiolukutaidon perusteet sekä kykenee tarkastelemaan yritys- ja talouselämää monitieteisesti (useista eri näkökulmista). Markkinointia pääaineenaan opiskelleet sijoittuvat pääasiassa erilaisten organisaatioiden operatiivisen markkinoinnin johto- ja asiantuntijatehtäviin (esim. tuotepäällikkö/-johtaja, markkinointipäällikkö/-johtaja, avainasiakaspäällikkö-/johtaja, myyntipäällikkö/-johtaja) sekä myös yleisliikkeenjohdollisiin tehtäviin (esim. toimitusjohtaja, kehitysjohtaja ja yritysten muut johto- ja asiantuntijatehtävät). Koulutus luo perustan myös tutkijan uralle.

Sisältö

Markkinoinnin oppiaine tarjoaa KTK-tutkinnossa monipuolisen valikoiman markkinoinnin eri aihepiireihin liittyviä opintojaksoja, jotka ovat osaksi pakollisia, osaksi joustavasti opiskelijan valittavissa. Kandidaatintutkinnon pakolliset opintojaksot kehittävät opiskelijan osaamista markkinoinnin keskeisillä tehtäväalueilla ja antavat perusvalmiudet muiden opintojaksojen suorittamiseen ja erikoistumiseen maisteritason opinnoissa. Vaihtoehtoiset, vapaavalintaiset aineopinnot ja kandidaatintutkielma (yhdessä koko tutkinnon vapaasti valittavien opintojen kanssa) tarjoavat opiskelijalle kuitenkin mahdollisuuden erikoistua jo kandidaatintutkinnossa.

MUUTOS (01/2015)! Erikoistumissuunnat poistuvat markkinoinnin KTK-tutkinto-ohjelmasta kokonaan. KTM-tutkinto-ohjelmassa erikoistumissuunnat säilyvät ennallaan.

Porin yksikön markkinoinnin erikoistumissuunnat ovat teollinen markkinointi ja asiantuntijapalvelujen markkinointi. Teolliseen markkinointiin suuntautunut ekonomi voi valita opintojensa tavoitteeksi työllistymisen joko teknologiateollisuuteen tai niihin liittyvän yritystoiminnan piiriin. Valinta tapahtuu pääaineen vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineopintojen kautta.

Asiantuntijapalvelujen erikoistumissuunnan valinnut voi erikoistua tehtäviin esimerkiksi finanssialalla eli pankki- ja vakuutussektorilla tai digitaalisiin palveluihin vapaasti valittavien pääainevalintojen ja sivuainevalintojensa kautta.

Lisätiedot

Opintojen ohjaus

Yliopisto-opinnot vaativat itsenäisyyttä, vastuuntuntoa ja oma-aloitteisuutta. Opintojen sujuva eteneminen on opiskelijan omalla vastuulla, mutta opintojen suunnitteluun on tarjolla paljon materiaalia ja ohjausta. Opintojen suunnittelussa auttavat opinto-oppaat, yleisopas sekä opiskelijoiden intranet. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista opinto-ohjausta missä tahansa opintojen vaiheessa.

Opinto-ohjausta antavat tahot

* Opintotoimisto
Yleinen opintoneuvonta, mm. opintojen suunnittelu ja ajankäyttö, HOPSin laadinta, opetusaikataulut, kuulustelut, muualla suoritetut opinnot sekä valmistumiseen liittyvät kysymykset.

* Omaopettaja
Pääaineeseen liittyvä ohjaus, mm. tieteenalan substanssi, pää- ja sivuainevalinnat, erikoistumisen valinta, kurssivalinnat, aineen opetussuunnitelma ja sen tavoitteet, sekä tutkielmaan ja työelämään liittyvät kysymykset.

* Kieli- ja viestintäopinnoissa kielikohtaisesti vastuuopettajat


avaa kaikki

Markkinoinnin KTK-tutkinto-ohjelma 180 op (Pori)

Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTK-tutkinto) 24 op
KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (24 op) koostuvat seuraavista opinnoista: PSV 3 op, PRU 6 op, vieras kieli 1 6 op, vieras kieli 2 6 op, vaihtoehtoiset opintojaksot 3 op. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (KTK) 0–21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 180 op täyttyy.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet