Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yritysjuridiikan KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (alk. vsk. 2014)

Osaamistavoitteet

HUOM! Lukuvuosien 2016-18 opinto-oppaassa kuvatut KTM-tutkinto-ohjelmat koskevat ainoastaan vsk. 2014 ja myöhemmin aloittaneita. Ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden tulee tarkastaa heidän KTM-tutkintovaatimuksensa intrasta. Oppaan opintojaksokuvaukset on kuitenkin suunnattu kaikille opiskelijoille.


Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneella kauppatieteiden maisterilla on kyky toimia yritysten ja talouden johtotehtävissä, hän osaa ratkaista kauppa- ja taloustieteellisiä ongelmia kriittisesti valittujen analyyttisten työvälineiden avulla, muotoilla perusteltuja väittämiä ja osallistua rakentavaan keskusteluun suullisesti ja kirjallisesti, sekä työskennellä globaaleissa ja virtuaalisissa tiimeissä. Hänellä on vastuullinen ja tulevaisuusorientoitunut ajattelutapa.

Syventävien opintojaksojen suorittamisen jälkeen opiskelija hallitsee kyseisten erikoisalojen keskeisen sisällön sekä osaa soveltaa tietojaan niihin liittyviin käytännöllisiin oikeudellisiin ongelmiin. Yritysjuridiikan syventävät opinnot suorittanut kauppatieteen maisteri hallitsee hyvin yritystoimintaan liittyvän lainsäädännön sisällön. Tämän lisäksi hänellä on laaja tietämys yritysjuridiikan erityiskysymyksistä, joka on joiltain osin hyvinkin syvällistä. Liiketaloustieteellisellä sivuaineella yritysjuridiikan pääaineopiskelija voi ohjata erityisosaamistaan työmarkkinoilla suuntaamalla opintojaan esimerkiksi rahoituksen, tilintarkastuksen tai yrityksen yleishallinnon alueelle.

Lisätiedot

Oikeustieteellistä opetusta Turussa antavat yksiköt (Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Åbo Akademin oikeustieteen laitos ja Turun kauppakorkeakoulun laskentatoimen ja rahoituksen laitoksen yritysjuridiikan oppiaine) muodostavat Turku Law School -nimisen yhteistyöhankkeen. Tämän yhteistyön puitteissa yritysjuridiikan pääaineopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja toisessa yliopistossa. Näihin opintoihin hakeudutaan erillisen ohjeistuksen mukaan. Opintojaksoa YJ13 suositellaan vaihto-opiskelijoille. Kyseistä opintojaksoa ei voi sisällyttää yritysjuridiikan pää- tai sivuaineiden pakollisiin vähimmäislaajuuksiin. Muut Turku Law Schoolin opintojaksot löytyvät erillisestä opinto-oppaasta.

Tilintarkastajan uralle aikovan kannattaa jo opiskeluaikana hankkia siihen vaadittava valmius. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 30 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot. Asiaan liittyvissä kysymyksissä pyydetään ottamaan yhteyttä aineen opettajiin. Lisätietoja TuKKK:n internet-sivuilta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/opiskelu/Sivut/htjajhtvastaavuustodistukset.aspx


avaa kaikki

Yritysjuridiikan KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (alk. vsk. 2014)

Pääaineopinnot 60 op
Koskee syksyllä 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneita.
Vaihtoehtoiset pakolliset opinnot 6–18 op
Vähintään yhden valittavista jaksoista oltava yhteisöoikeuden, sopimusoikeuden tai vero-oikeuden alalta.
Valinnaiset opinnot 6–18 op
Suoritettava 6–18 opintopistettä
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi allaolevista
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. Erittäin suositeltavaa on, että sivuaineopiskelijat suorittavat syventäviä opintoja vasta, kun 32 op perus- ja aineopintoja on suoritettu. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t).
Syventävät opintojaksot
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaine kootaan seuraavista opintojaksoista niin, että vähintään 25 op täyttyy: JO1, JO2, JO3, JO4, JO6 sekä JO13/KV16. Mikäli kurssille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat etusijalla kurssille hyväksyttäessä.
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso
Perus- ja aineopinnot 25 op
Pakolliset opinnot 5 op
HUOM! Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijalle MA11 lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä sitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Valinnaiset opinnot 20–25 op
HUOM! Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijalle MJO4 lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä sitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen.
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen kuuluu pakollisena 25 op:n laajuuteen ko. oppiaineen perusopintojakso (ns. Y-jakso).
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava 25 opintopistettä
Perus- ja aineopinnot, pakolliset opinnot 12–18 op
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijoilla LOG1/TM44 sekä MJO4 sisältyvät tutkinto-ohjelman pakollisiin opintoihin, eikä niitä voi sisällyttää sivuaineen opintoihin. Muille opiskelijoille LOG1/TM44 on pakollinen sivuaineen opintojakso.
Perus- ja aineopinnot, valinnaiset opinnot 7–13 op
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijoille valinnaisten opintojen määrä on 13 op, muilla 7 op.
Taloustiede sivuaineena KTK-/KTM-opiskelijoille 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t).
Aineopinnot 25 op
(vähintään 25 opintopistettä suoritettava sivuainemerkintään)
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 10 op) koostuvat seuraavista opinnoista: 6 op vieraan kielen opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law