Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneella kauppatieteiden maisterilla on kyky toimia yritysten ja talouden johtotehtävissä, hän osaa ratkaista kauppa- ja taloustieteellisiä ongelmia kriittisesti valittujen analyyttisten työvälineiden avulla, muotoilla perusteltuja väittämiä ja osallistua rakentavaan keskusteluun suullisesti ja kirjallisesti, sekä työskennellä globaaleissa ja virtuaalisissa tiimeissä. Hänellä on vastuullinen ja tulevaisuusorientoitunut ajattelutapa.

Sisältö

Monitieteisen Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman tavoitteena on luoda uutta tutkimukseen ja läheisiin elinkeinoelämäsuhteisiin perustuvaa osaamista toimialan kehittämiseksi ja alan yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi kansainvälisessä ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjelma on tarkoitettu KTK-tutkinnon (tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon), soveltuvan kandidaatin- tai maisteritutkinnon sekä liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittaneille.

Maisteriohjelman suorittaminen antaa valmiudet toimia kaupan ja palvelualojen johto- ja asiantuntijatehtävissä. Liiketoimintaosaamisen ja viestintävalmiuksien lisäksi ohjelmasta valmistunut hallitsee alan keskeiset tutkimusmenetelmät, osaa tarkastella kaupan ja palvelujen alaan liittyviä kysymyksiä monitieteisestä näkökulmasta ja osaa hyödyntää osaamistaan työtehtävissä, jotka voivat liittyä esimerkiksi kaupan ja palvelujen johto-, suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin, aluekehitykseen, matkailuun tai vastuulliseen liiketoimintaan. Kantavia teemoja ohjelmassa ovat kuluttajan ymmärtäminen ja tiedolla johtaminen

Tutkinnon suorittamisesta kaupan ja palvelujen maisteriohjelmassa tulee erillinen merkintä tutkintotodistukseen. Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden pääaineessa TuKKK:n jatko-opintosäännösten mukaisesti.

Pääaineopinnoissa syvennytään joko kaupan markkinoinnin strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen (pääaineena markkinointi), liikepaikkasuunnitteluun (pääaineena talousmaantiede) tai kuluttajakäyttäytymiseen (pääaineena taloussosiologia). Näitä teemoja voi opiskella myös sivuaineen laajuisina, minkä lisäksi sivuaineessa voi perehtyä joko Baltian ja Itä-Euroopan liiketoiminta-alueeseen (sivuaineena kv. liiketoiminta), kaupan logistisiin prosesseihin (sivuaineena toimitusketjujen johtaminen) tai kaupan tietojärjestelmiin osana tilaus-, toimitus- ja asiakkuusprosesseja (sivuaineena tietojärjestelmätiede). Opiskelija voi valita sivuaineekseen myös Vastuullisen liiketoiminnan, Matkailuliiketoiminnan tai Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuden. Näistä viimeksi mainittuun on erillinen hakuprosessi ja sen voivat valita sivuaineekseen vain markkinointia tai taloussosiologiaa pääaineenaan opiskelevat.

Ohjelman monitieteisyydestä huolimatta jokaisella pääaineella on omat erityispiirteensä sekä osaamistavoitteet ja ammattikuvat, joita täydennetään ja vahvistetaan sivuainevalinnoilla:

- Markkinointia pääaineenaan opiskelleen vahvuutena on kyky analysoida ja ymmärtää kaupan ja palveluyritysten keskeisiä menestystekijöitä ja niiden hallinnan periaatteita verkostoituvassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Opinnot huomioivat paitsi yritysten väliset liiketoimintasuhteet ja verkostot myös jatkuvassa muutoksessa olevan kuluttajakäyttäytymisen ja markkinointiviestinnän. Markkinoinnin keskeisten teorioiden tuntemuksen kautta opiskelija kykenee toteuttamaan itsenäisiä, tieteellisen tutkimuksen periaatteita noudattavia projekteja ja soveltaa tutkimustietoa ja teoreettisia jäsennyksiä käytännön markkinointitoiminnassa.

- Talousmaantieteen pääaineeksi valinneiden vahvuuksia ovat menetelmäosaamisen lisäksi strategisen liikepaikkasuunnittelun ja kuluttajakäyttäytymisen sekä siinä tapahtuvien muutosten ymmärtäminen ja kyky soveltaa taitojaan esimerkiksi kaupan ja palvelualojen yritysten johto- ja asiantuntijatehtävissä sekä akateemisessa tutkimuksessa. Yritys- ja markkinointimaantieteen keskeisten teorioiden tuntemuksen lisäksi talousmaantieteilijällä on menetelmälliset valmiudet aluetiedon keruuseen ja analysointiin sekä näin tuotetun tiedon hyödyntämiseen esimerkiksi markkinointitutkimuksissa, liikepaikkasuunnittelussa, ja erilaisissa aluekehitystehtävissä niin globaalilla kuin kansallisella tasolla. Talousmaantieteilijän erityinen vahvuus on paikkatietomenetelmien ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen liiketoiminnassa, erityisesti kuluttajakäyttäytymisen tarkastelussa ja liikepaikkasuunnittelun välineenä.

- Taloussosiologiaa pääaineenaan opiskelleen vahvuutena on perehtyneisyys erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin ja niiden keskeisiin piirteisiin sekä kyky tarkastella kuluttamista myös laajemmasta yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta perspektiivistä. Hän osaa jäsentää teoreettisesti kulutukseen liittyviä kysymyksiä sekä kykenee määrittelemään tutkimus¬ongelmia itsenäisesti. Taloussosiologin erityisvahvuutena on kyky soveltaa kvantitatiivisia yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä käytännön työtehtävissä.

Maisteriohjelman pro gradu -tutkielmat tehdään alan aihepiireistä ohjelman omassa, monitieteisessä tutkielmaryhmässä. Pro gradu -tutkielma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden profiloitua tietyn erikoisalan osaajaksi ja sijoittua sitä vastaaviin työtehtäviin.


KAUPAN JA PAVELUJEN MAISTERIOHJELMAN SIVUAINEET

Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmassa tarjolla olevat sivuaineopinnot on esitelty aineittain alla olevissa taulukoissa. Sivuaineeseen voi aineopintotasoisten opintojen ohella sisältyä myös syventäviä opintojaksoja. Sivuaineeseen kuuluvien opintojaksojen suorittaminen voi vaatia pakollisia edeltäviä opintoja, jolloin em. opinnot sijoittuvat tutkintorakenteessa tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Sivuaineena suoritettavien monitieteisten opintokokonaisuuksien kuvaukset löytyvät kunkin opintokokonaisuuden kohdalta sähköisestä opinto-oppaasta.

Lisätiedot

HUOM! Ennen vuotta 2013 aloittaneet opiskelijat, joilla opintojakso TKMSY Tilastollinen päättely (3 op) kuuluu KTM-tutkinnon menetelmäopintoihin, suorittavat opintojakson TKMY3 opintojakson vastuuopettajan erityisohjeiden mukaisesti.

Opintojen ohjaus ja HOPS
Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opintojensa alussa. Hyväksytystä HOPS:sta tulee opintorekisteriin suoritusmerkintä YH000022 HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma 0 op (pakollinen opintosuoritus). Opintosuunnitelmaan sisältyvät KTM-tutkinnon opintojen lisäksi aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot, mikäli niitä opiskelijalta edellytetään. Pääaineen täydentäviä opintoja voi joissain tapauksissa sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Lisätietoja antavat opintoamanuenssi ja maisteriohjelman koordinaattori.

Henkilökohtaista opinto-ohjausta varten voi varata ajan joko opintoamanuenssilta tai maisteriohjelman koordinaattorilta. Opintojen suunnittelun ensisijaisia apuvälineitä ovat opiskelijan yleisopas, opinto-oppaat sekä intranet, jossa maisteriohjelmalla on oma sivustonsa. Muut opinto-ohjausta antavat tahot:
- opintotoimisto: yleinen opintoneuvonta, opetusaikataulut, kuulustelut, muulla suoritetut opinnot sekä valmistumiseen liittyvät kysymykset
- maisteriohjelman edustajat pääaineittain: pääaineeseen liittyvä ohjaus, mm. aineen opetussuunnitelma sekä tutkielmaan liittyvät kysymykset
- kieli- ja viestintäopinnoissa kielikohtaisesti vastuuopettajat


avaa kaikki

Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma

Markkinoinnin pääaine/Kaupan markkinoinnin johtaminen
Pakolliset syventävät opintojaksot 54 op
Sivuaineopinnot 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus. HUOM: Muista katsoa opintojaksojen mahdollisesti edellyttämät edeltävät opinnot.
Talousmaantieteen sivuaineopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 25 op
Suoritettava vähintään 25 op
Pakolliset opinnot
TMY on pakollinen opintojakso, mikäli TMY tai vastaavat opinnot eivät sisälly aiempiin opintoihin. HUOM: Opiskelija ei voi suorittaa sekä opintojaksoa TMY että TM1.
Valinnaiset opinnot
Taloussosiologian sivuaineopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 25 op
vähintään 25op
Vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 Kulutussosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 Työelämän sosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Sosiologian tutkimusmenetelmät 6 op
Opiskelija osallistuu joko laadullisia tai kvantitatiivisia menetelmiä käsittävälle metodikurssille (Tutkimusmenetelmät 1) ja suorittaa valinnaisia menetelmäopintoja (Tutkimusmenetelmät 2) osallistumalla harjoituksia sisältäville menetelmäkursseille, kirjoittamalla esseitä tai suorittamalla kirjatenttejä.
S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II 9 op
Opintojakso koostuu kirjallisuudesta, lukupiirisuorituksesta sekä mahdollisista teemaseminaareista, joihin osallistumalla voi korvata osan kurssin kirjallisuudesta.
Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op
Suoritettava vähintään 25 opintopistettä
Opintokokonaisuuden valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että opintokokonaisuuden vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II 9 op
Opintojakso koostuu kirjallisuudesta, lukupiirisuorituksesta sekä mahdollisista teemaseminaareista, joihin osallistumalla voi korvata osan kurssin kirjallisuudesta.
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus 25 op
Kieliopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 10 op
Opiskelija suorittaa englantia 6 op (ei EN1-opintojaksoja) ja toista vierasta kieltä 4 op. Valittavissa olevat kielet: espanja, japani, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Kielten alkeisopintoja ei lasketa KTM-tutkinnon kieliopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Talousmaantieteen pääaine/Liikepaikkasuunnittelu
Vaihtoehtoiset syventävät opintojaksot 6 op
Suoritettava yksi allaolevista
Sosiologian tutkimusmenetelmät 6 op
Opiskelija osallistuu joko laadullisia tai kvantitatiivisia menetelmiä käsittävälle metodikurssille (Tutkimusmenetelmät 1) ja suorittaa valinnaisia menetelmäopintoja (Tutkimusmenetelmät 2) osallistumalla harjoituksia sisältäville menetelmäkursseille, kirjoittamalla esseitä tai suorittamalla kirjatenttejä.
Sivuaineopinnot 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus. HUOM: Muista katsoa opintojaksojen mahdollisesti edellyttämät edeltävät opinnot.
Taloussosiologian sivuaineopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 25 op
vähintään 25op
Vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 Kulutussosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 Työelämän sosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
Sosiologian tutkimusmenetelmät 6 op
Opiskelija osallistuu joko laadullisia tai kvantitatiivisia menetelmiä käsittävälle metodikurssille (Tutkimusmenetelmät 1) ja suorittaa valinnaisia menetelmäopintoja (Tutkimusmenetelmät 2) osallistumalla harjoituksia sisältäville menetelmäkursseille, kirjoittamalla esseitä tai suorittamalla kirjatenttejä.
S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II 9 op
Opintojakso koostuu kirjallisuudesta, lukupiirisuorituksesta sekä mahdollisista teemaseminaareista, joihin osallistumalla voi korvata osan kurssin kirjallisuudesta.
Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op
Suoritettava vähintään 25 opintopistettä
Opintokokonaisuuden valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että opintokokonaisuuden vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II 9 op
Opintojakso koostuu kirjallisuudesta, lukupiirisuorituksesta sekä mahdollisista teemaseminaareista, joihin osallistumalla voi korvata osan kurssin kirjallisuudesta.
Kieliopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 10 op
Opiskelija suorittaa englantia 6 op (ei EN1-opintojaksoja) ja toista vierasta kieltä 4 op. Valittavissa olevat kielet: espanja, japani, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Kielten alkeisopintoja ei lasketa KTM-tutkinnon kieliopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Taloussosiologian pääaine/Kuluttajakäyttäytyminen
Pakolliset syventävät opintojaksot 54 op
Pääaineen pakolliset vaihtoehtoiset menetelmäopinnot 6 op
Suoritettava YSM/TS tai S.4
Sosiologian tutkimusmenetelmät 6 op
Opiskelija osallistuu joko laadullisia tai kvantitatiivisia menetelmiä käsittävälle metodikurssille (Tutkimusmenetelmät 1) ja suorittaa valinnaisia menetelmäopintoja (Tutkimusmenetelmät 2) osallistumalla harjoituksia sisältäville menetelmäkursseille, kirjoittamalla esseitä tai suorittamalla kirjatenttejä.
Sivuaineopinnot 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus. HUOM: Muista katsoa opintojaksojen mahdollisesti edellyttämät edeltävät opinnot.
Talousmaantieteen sivuaineopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 25 op
Suoritettava vähintään 25 op
Pakolliset opinnot
TMY on pakollinen opintojakso, mikäli TMY tai vastaavat opinnot eivät sisälly aiempiin opintoihin. HUOM: Opiskelija ei voi suorittaa sekä opintojaksoa TMY että TM1.
Valinnaiset opinnot
Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op
Suoritettava vähintään 25 opintopistettä
Opintokokonaisuuden valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että opintokokonaisuuden vähimmäislaajuus 25 op täyttyy.
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
S.4 Kulutus, kulttuuri ja talous II 9 op
Opintojakso koostuu kirjallisuudesta, lukupiirisuorituksesta sekä mahdollisista teemaseminaareista, joihin osallistumalla voi korvata osan kurssin kirjallisuudesta.
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus 25 op
Kieliopinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 10 op
Opiskelija suorittaa englantia 6 op (ei EN1-opintojaksoja) ja toista vierasta kieltä 4 op. Valittavissa olevat kielet: espanja, japani, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Kielten alkeisopintoja ei lasketa KTM-tutkinnon kieliopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma) 21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Turun kauppakorkeakoulu
Finnish Study Modules
Common Studies
Postgraduate Degrees, TSE
UTU Graduate School, Studies in Field of Business