Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Toimitusketjujen johtamisen KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (alk. vsk. 2014)

Osaamistavoitteet

Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneella kauppatieteiden maisterilla on kyky toimia yritysten ja talouden johtotehtävissä, hän osaa ratkaista kauppa- ja taloustieteellisiä ongelmia kriittisesti valittujen analyyttisten työvälineiden avulla, muotoilla perusteltuja väittämiä ja osallistua rakentavaan keskusteluun suullisesti ja kirjallisesti, sekä työskennellä globaaleissa ja virtuaalisissa tiimeissä. Hänellä on vastuullinen ja tulevaisuusorientoitunut ajattelutapa.

Toimitusketjujen johtamisen opinnoissa tarkastellaan niin teollisuuden, kaupan kuin logistiikkapalveluita tuottavien yritysten logistisia toimintoja sekä kotimaan että erityisesti kansainvälisten toimintojen kannalta. Tutkinnon suorittaneella on kandidaatin tutkintoon sisältyneiden osaamisvaatimusten lisäksi syvällinen osaaminen oman pro gradu -tutkielmansa kohteeksi valitsemastaan erityisalasta. Hän tuntee tutkimuskohteensa erityisteorioita sekä hallitsee erilaisia metodologisia lähestymistapoja, jotka tukevat toimitusketjujen johtamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemista tuoreimpia tutkimustuloksia hyödyntämällä. Tutkinnon suorittanut osaa kriittisesti arvioida, soveltaa ja hyödyntää uutta informaatiota oman tietopohjansa ja teorioiden hallintansa rikastamiseksi ja laajentamiseksi sekä uusien näkökohtien löytämiseksi tai arvioimiseksi. Hän kykenee soveltamaan olemassa olevaa teoriaa ja tieteellisiä menetelmiä analysoidakseen tehtäväalueeseensa liittyviä käytännön ongelmia ja tuottaakseen itsenäisesti niihin tulkintoja ja ratkaisuehdotuksia. Hän pystyy myös käyttämään tietämystään uudenlaisissa tehtäväalansa toiminnoissa suunnitellakseen, johtaakseen, organisoidakseen tai hoitaakseen erilaisia vaativia tehtäviä itsenäisesti tai projektiryhmän vetäjänä tai jäsenenä. Taustalla on syvällinen ymmärrys omasta tieteenalasta, sen perinteistä, omaleimaisuudesta sekä asemasta yhteiskunnassa.

Tutkinnon suorittaneella on kehittyneet oman sisäisen toiminnan sekä ulkoisen vuorovaikutuksen hallinnan taidot. Hän pystyy kommunikoimaan eri tavoin sekä ilmaisemaan itseään, puolustamaan kantaansa ja olemaan eettisellä tavalla asiantuntija sekä suurelle yleisölle kuin myös itsenäisesti erityisyhteisöissä. Hän kykenee koostamaan eri lähteistä tulevaa informaatiota luovien ratkaisujen kehittämiseksi voidakseen positiivisesti edistää palvelemansa yrityksen toimintaa sekä vaikuttamaan taustalla olevaan talouselämään, yhteiskuntaan ja sen muihin yhteisöihin.

Sisältö

Pakolliset syventävät opintojaksot (49 op) syventävät opiskelijan osaamista toimitusketjujen johtamisen erikoisalueilla teoreettinen ja sekä teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia analysoida toimitusketjujen johtamisen tutkimusaiheita. Toimitusketjujen johtamisen aineen opinnoissa ei ole erikoistumissuuntia, mutta halutessaan opiskelija voi kurssivalinnoilla painottaa opintojaan esimerkiksi toimitusketjun hallintaan tai logistiikka- ja kuljetusmarkkinoihin.
Opiskelija voi tukea ammatillisia tavoitteitaan sivuainevalinnoilla. Sivuainesuosituksia ovat laskentatoimi ja rahoitus, tietojärjestelmätiede, talousmaantiede ja yritysjuridiikka.

Lisätiedot

Toimitusketjujen johtamisen opintoja koskevissa kysymyksissä voi keskustella omaopettajan kanssa.


avaa kaikki

Toimitusketjujen johtamisen KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (alk. vsk. 2014)

Pääaineopinnot 60 op
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava yksi sivuainekokonaisuus
Tietojärjestelmätiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen kuuluu pakollisena 25 op:n laajuuteen ko. oppiaineen perusopintojakso (ns. Y-jakso).
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. Erittäin suositeltavaa on, että sivuaineopiskelijat suorittavat syventäviä opintoja vasta, kun 32 op perus- ja aineopintoja on suoritettu. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t).
Syventävät opintojaksot
Talousmaantiede sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op.
Pakolliset opinnot 5 op
HUOM: Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla sivuaineen laajuuteen lasketaan TMY.
Valinnaiset opinnot
Valinnaisia opintoja suoritetaan niin paljon, että sivuaineen vähimmäislaajuus 25 op täyttyy
Yritysjuridiikka sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 10 op) koostuvat seuraavista opinnoista: 6 op vieraan kielen opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot 21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet