Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Talousmaantieteen KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (alk. vsk. 2014)

Osaamistavoitteet

Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneella kauppatieteiden maisterilla on kyky toimia yritysten ja talouden johtotehtävissä, hän osaa ratkaista kauppa- ja taloustieteellisiä ongelmia kriittisesti valittujen analyyttisten työvälineiden avulla, muotoilla perusteltuja väittämiä ja osallistua rakentavaan keskusteluun suullisesti ja kirjallisesti, sekä työskennellä globaaleissa ja virtuaalisissa tiimeissä. Hänellä on vastuullinen ja tulevaisuusorientoitunut ajattelutapa.

Talousmaantiedettä pääaineena opiskelleella kauppatieteiden maisterilla on liiketoimintaosaamisen ja viestintävalmiuksien lisäksi talousmaantieteen tieteenalan yleinen tuntemus sekä menetelmälliset valmiudet ja kyky analysoida valitsemaansa aihepiiriin liittyviä kysymyksiä niin käytännön liike-elämässä kuin akateemisessa tutkimuksessa. Pakollisten opintojaksojen lisäksi opiskelija valitsee uratavoitteitaan parhaiten tukevia opintojaksoja. Pro gradu -tutkielma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden profiloitua tietyn erikoisalan osaajaksi ja sijoittua sitä vastaaviin työtehtäviin.

Sisältö

Talousmaantiede tarkastelee taloudellisten toimintojen sijaintia, alueellista organisoitumista ja toimintojen välisiä suhteita. Talousmaantieteilijä on kiinnostunut talouden toimijoiden ja alueellisen toimintaympäristön vuorovaikutuksesta. Tarkastelutaso voi vaihdella paikallisesta globaaliin. Turun kauppakorkeakoulussa talousmaantieteen keskeisiä teemoja ovat liikepaikkasuunnittelu, kuluttajien aluekäyttäytyminen, alueelliset innovaatiojärjestelmät ja toimialakeskittymät, alueiden strateginen kehittäminen, yritysten yhteiskuntavastuu ja matkailu sekä yhteisenä nimittäjänä kaikille edellä mainituille paikkatietomenetelmien liiketoimintasovellukset.

Liikepaikkasuunnitteluun ja matkailuun suuntautuneen talousmaantieteilijän vahvuuksia ovat strategisen liikepaikkasuunnittelun ja kuluttajakäyttäytymisen sekä siinä tapahtuvien muutosten ymmärtäminen ja kyky soveltaa näitä taitoja muun muassa kaupan ja palvelualojen yritysten johto- ja asiantuntijatehtävissä sekä akateemisessa tutkimuksessa. Lisäksi hän osaa hahmottaa kulutuksen alueellisena ja sosiaalisena ilmiönä, joka on riippuvainen aluerakenteesta mutta joka on myös itse aktiivisesti muuttamassa ja luomassa tätä rakennetta. Yritys- ja aluemaantieteeseen suuntautunut talousmaantieteilijä jäsentää erityisesti alueellisen toimintaympäristön merkityksen yritysten uudistumisen ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Lisäksi hän ymmärtää yrityksen mahdollisuudet alueellisten toimintaympäristöjen vastuullisessa kehittämisessä ja yhteiskuntasuhteiden luomisessa kotimaassa ja kansainvälisesti. Talousmaantieteen opinnot harjaannuttavat jäsentämään strategisen liikkeenjohdon päätöstilanteita yrityksen toimiessa erilaisissa toimintaympäristöissä, innovaatioympäristöissä, toimialaklustereissa ja sidosryhmäverkostoissa ja investoidessa uusille alueille. Talousmaantieteilijän erityinen vahvuus on paikkatietomenetelmien ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä.

SIVUAINESUOSITUKSET
Suositeltuja sivuainevaihtoehtoja ovat markkinointi, taloussosiologia, toimitusketjujen johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta sekä johtaminen ja organisointi. Myös monet sivuainekokonaisuudet tukevat talousmaantieteen pääaineopintoja (esim. Vastuullinen liiketoiminnan, Kestävän kehityksen ja Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuudet). Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muualla suoritettuja opintojaksoja sekä harjoittelua.

Lisätiedot

HUOM: Vuodesta 2016-2017 alkaen talousmaantieteessä on vain yksi erikoistumissuunta.


avaa kaikki

Talousmaantieteen KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (alk. vsk. 2014)

Talousmaantieteen erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset
Markkinointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso
Perus- ja aineopinnot 25 op
Pakolliset opinnot 5 op
HUOM! Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijalle MA11 lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä sitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Valinnaiset opinnot 20–25 op
HUOM! Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijalle MJO4 lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä sitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen.
Taloussosiologia sivuaineena 25 op
Taloussosiologian suppea sivuaineopintokokonaisuus 25 op
Suoritettava pakolliset opintojaksot 7 op ja vaihtoehtoisia opintojaksoja 18 op.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 18 op
Suoritettava 18 op.
A.1 Kulttuuri, elämäntapa ja talous 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 Kulutussosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.4 Työelämän sosiologia 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.5 Taloudelliset ja sosiaaliset verkostot 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op)
A.8 Taloussosiologian erityisalaopinnot 3–9 op
Suoritettava vähintään 3 opintopistettä
Toimitusketjujen johtaminen sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaineen laajuuteen kuuluu pakollisena 25 op:n laajuuteen ko. oppiaineen perusopintojakso (ns. Y-jakso).
Perus- ja aineopinnot 25 op
Suoritettava 25 opintopistettä
Perus- ja aineopinnot, pakolliset opinnot 12–18 op
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijoilla LOG1/TM44 sekä MJO4 sisältyvät tutkinto-ohjelman pakollisiin opintoihin, eikä niitä voi sisällyttää sivuaineen opintoihin. Muille opiskelijoille LOG1/TM44 on pakollinen sivuaineen opintojakso.
Perus- ja aineopinnot, valinnaiset opinnot 7–13 op
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTK-tutkinto-ohjelman opiskelijoille valinnaisten opintojen määrä on 13 op, muilla 7 op.
Kansainvälinen liiketoiminta sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! Ohjelman pakolliset opintojaksot lasketaan ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. Vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineen laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso.
Johtaminen ja organisointi sivuaineena 25 op
Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTK-tutkinto-ohjelman kaikille pakolliset opinnot lasketaan tutkinto-ohjelman laajuuteen (70 op) eikä niitä voi siten enää sisällyttää sivuaineeseen. TuKKK:ssa vuonna 2015 ja aikaisemmin aloittaneilla pää- ja sivuaineopiskelijoilla laajuuteen lasketaan ko. oppiaineen Y-jakso(t). Muiden tiedekuntien opiskelijoilla sivuaine kootaan seuraavista opintojaksoista niin, että vähintään 25 op täyttyy: JO1, JO2, JO3, JO4, JO6 sekä JO13/KV16. Mikäli kurssille hyväksyttävien opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat etusijalla kurssille hyväksyttäessä.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot (väh. 10 op) koostuvat seuraavista opinnoista: 6 op vieraan kielen opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot 21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication