Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KTM taloussosiologian pääaineopinnot

Osaamistavoitteet

Taloussosiologiassa tutkitaan taloutta ja taloudellisia ilmiöitä sosiologisesta näkökulmasta. Esimerkiksi kulutusta tutkitaan paitsi rahankäyttönä, myös sosiaalisten järjestelmien vaikutuksessa toteutuvana ihmisten keskinäisenä vuorovaikutuksena. Tämä tarkoittaa, että kulutukseen vaikuttavat paitsi tulot, myös ihmisten maku ja tottumukset, arvostukset ja toisten ihmisten kuluttajaan kohdistamat odotukset. Taloussosiologiassa tarkastellaan sitä, miten nämä tekijät vaikuttavat kulutukseen yhdessä ja erikseen.

Taloussosiologian opiskelija perehtyy erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin ja niiden keskeisiin piirteisiin sekä oppii tarkastelemaan taloudellisia ilmiöitä myös laajemmasta yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta perspektiivistä.

Maisterivaiheessa opiskelija osaa jäsentää teoreettisesti kulutukseen tai muuhun taloudelliseen toimintaan liittyviä kysymyksiä sekä kykenee määrittelemään tutkimusongelmia itsenäisesti. Suoritettuaan kauppatieteiden maisterin tutkinnon taloussosiologia pääaineenaan opiskelija osaa hyödyntää näitä tietoja itsenäisissä ratkaisuissa työelämässä. Opiskelija osaa myös soveltaa erityisesti kvantitatiivisia yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä käytännön tehtävissä. Tämä erityisosaaminen on yksi taloussosiologin vahvuuksista ekonomien työmarkkinoilla.

Turun yliopiston taloussosiologinen opetus ja tutkimus keskittyvät mm. seuraaville aloille: kulutus- ja kuluttajakäyttäytyminen, kulttuuri ja elämäntapa, yhteiskuntarakenteet, hyvinvoinnin tarkastelu sekä media ja teknologia.

Sisältö

Vuonna 2014 ja myöhemmin opintonsa kauppakorkeakoulussa aloittaneet eivät voi valita taloussosiologiaa pääaineekseen lukuun ottamatta Kaupan ja palvelujen maisteriohjelmaa. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa taloussosiologian voi valita sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon pääaineeksi.

OPINTOJEN RAKENNE: KTM-tutkinto 120 op
Kaikille yhteiset menetelmäopinnot 4 op
Pääaineen opinnot väh. 60 op (sisältää pro gradu -tutkielman 30 op)
Sivuaineen opinnot 25 op
Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
Vapaasti valittavat opinnot 21 op

Lisätiedot

Taloussosiologian oppiaine on osa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitosta. Taloussosiologian opetus järjestetään pääsääntöisesti yhteiskuntatieteelliset tiedekunnan tiloissa Publicumissa. Kirjallisuus tentitään Turun yliopiston tenttiakvaariossa.


avaa kaikki
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Economic Sociology
Business Japanese
Business Chinese
Finnish Study Modules
Multilingual Business Communication