Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, HuK

Osaamistavoitteet

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus muodostaa oman suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan, joka valmistaa yhtä lailla tutkijan, opettajan ja kieliasiantuntijan tehtäviin. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan opiskelija voi suorittaa kokonaisuuksia kielen oppimisen ja opettamisen, tutkijan ja kieliasiantuntijan polulta, ja ne voidaan sisällyttää linjan syventäviin opintoihin, mutta tällöin syventävien opintojen laajuudeksi tulee enemmän kuin 40 op.

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot ovat yhteiset suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijoille. Niiden tarkoituksena on antaa teoreettinen tietämyspohja suomen kielen rakenteesta sekä perehdyttää viroon ja antaa käsitys suomalais-ugrilaisesta kielikunnasta. Tavoitteena on, että perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kielen teoreettisen tarkastelun perusteet erityisesti suomen kielen kannalta. Tavoitteisiin kuuluvat lisäksi tiedonhaun ja siihen liittyvän teknologian hallinta.

Aineopintojen perustehtävänä on antaa perustietämys suomen ja sen sukukielten rakenteista, historiasta ja nykypäivästä. Opiskelija hankkii myös perustaidon unkarin kielessä sekä tutustuu pohjoissaamen alkeisiin. Suomen kielen osalta tarkastelun kohteina ovat variaatio ja muutos sekä suomen kielen rakenne suhteessa sukukieliin. Lisäksi opiskelija perehtyy muihin yksittäisiin suomalais-ugrilaisiin kieliin ainakin teoreettisen kielitiedon mutta mahdollisuuksien mukaan myös käytännön kielitaidon osalta. Tavoitteena on suomalais-ugrilaisten kielten rakenteen ja historian sekä vertailevan uralistiikan menetelmien ja tulosten tuntemus. Lisäksi aineopinnoissa syvennetään tiedonhaun ja -käsittelyn osaamista; opiskelija perehtyy kielitieteellisten lähteiden ja aineistojen käyttöön.

Sisältö

Perusopintoihin kuuluvat sisältökokonaisuudet ovat johdanto suomalais-ugrilaisiin kieliin, äänne-, muoto- ja lauserakenteen sekä sananmuodostuksen kurssit ja tekstityö sekä näkökulmia viroon suomen sukukielenä.

Aineopintoihin kuuluvat seuraavat sisältökokonaisuudet: kielen kehitys, suomalais-ugrilaisten kielten kehitys ja vaihtelu, suomalais-ugrilaisten kielten opintoja (unkari ja saame), semantiikka sekä oma tutkimus ja valinnainen opintojakso.

Lisätiedot

HuK-tutkinnossa vaadittavaksi kandidaatintutkielmaksi luetaan HuK-seminaarin yhteydessä kirjoitettavan esitelmän korjattu ja n. 20-sivuiseksi laajennettu versio. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvasta kypsyyskokeesta ks. tiedekunnan ohjeet.


avaa kaikki

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, HuK

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot 4–6 op
Suoritettava kaikki paitsi sivuaineopiskelijoille ei kurssia KKLT0017. Suoritusaika 1. opintovuosi.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset