Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fonetiikka, tutkijan opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Fonetiikan oppiaineesta voi valmistua joko Tutkijan opintopolulta tai Yleisen kieliasiantuntijan maisteripolulta. Opintotarjonta on sidoksissa polkuvalintaan. Polun rakenteen mukaisesti opinnot koostetaan pääaineen ja muiden oppiaineiden tarjoamista kursseista.

Fonetiikan syventävien opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä syventää tietoja opiskelijan valitsemalta erikoisalalta. Opiskelumuodot on suunniteltu niin, että ne tukevat opiskelijan työelämävalmiuksia.

Pääaineopiskelijat laativat valitsemastaan aiheesta joko teoreettisen tai kokeellisen Pro gradu-tutkielman ja sivuaineopiskelijat sivuaineen tutkielman.

Tutkijan maisteripolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden tutkijoita. Tutkijavalmiuksia pyritään kehittämään niin kielitieteen kuin kirjallisuuden ja kulttuurinkin alan tutkijoille. Tutkijan opintopolun opinnot voi koostaa niin oman pääaineen kuin muidenkin kieliaineiden tälle opintopolulle tarjoamista opinnoista.

Sisältö

Syventävät opinnot (60-80 op) ovat muuten pää- ja sivuaineopiskelijoille samanlaiset, mutta pääaineopiskelijat laativat 40 op:n laajuisen Pro gradu -työn ja sivuaineopiskelijat 20 op:n laajuisen sivuaineen tutkielman.

Fonetiikan syventävien opintojen Vapaita opintoja III -opintojakson voi koostaa eri vaihtoehdoista, joista saa lisätietoa ko. kurssin kuvauksesta. Asiasta on sovittava apulaisprofessorin kanssa.

Opintoihin on toivottavaa sisällyttää (palkallinen tai palkaton) harjoittelu. Harjoittelu voidaan suorittaa kahdella tavalla: Opiskelija neuvottelee alan työpaikan saatuaan (tai mieluusti jo työtä hakiessaan) apulaisprofessorin kanssa korvaavuudesta ja raportin kirjoittamisesta. Opiskelija voi myös toimia tutkimusavustajana tutkimusprojektissa, mikäli soveltuvia tutkimuksia on käynnissä.

Tiedot opetuksesta ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaulussa ja intranet-sivuilta. Ennen opintojen aloittamista opiskelijat laativat yhdessä opintojensa ohjaajan kanssa itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa suunnitellaan opintojen suoritusjärjestystä (suunnitelma ei ole sitova). Myös vanhoja opiskelijoita kehotetaan laatimaan itselleen opintosuunnitelma, josta käyvät ilmi jo suoritetut kurssit ja vielä puuttuvat fonetiikan kurssit sekä suunnitelma niiden suorittamisjärjestyksestä.

Lisätiedot

KUULUSTELUMÄÄRÄYKSIÄ

Yhden luentokurssin suorittamiseksi on kolme tenttimismahdollisuutta. Luennoitsija ilmoittaa tenttipäivät luentokurssin aikana.
Mikäli jotain pakollista luentokurssia ei pidetä, se voidaan korvata erikseen sovittavalla kirjallisuudella. Kaikki opintojaksot suoritetaan kokonaisuudessaan sille henkilölle, joka opetusta antaa. Perusopintojen kirjatentit suoritetaan laitoksen tenttipäivänä ja aine- ja syventävien opintojen kirjatentit suoritetaan tiedekunnan tenttipäivänä (laitos- ja tiedekuntakuulustelupäivistä ja eri opintojaksojen suoritusmahdollisuuksista ks. oppiaineen ilmoitustaulu ja www intranet-sivut.) Perusopintoihin kuuluvat kirjatentit vastaanottaa yliopisto-opettaja ja aine- ja syventävien opintojen kirjatentit vastaanottaa apulaisprofessori.
Kirjatentteihin ilmoittaudutaan oppiaineesta tai tiedekunnan kansliasta saatavaa kuorta käyttäen viimeistään kymmenen päivää ennen kuulustelua. Asianmukaisesti täytetty tenttikuori jätetään apulaisprofessorille, yliopisto-opettajalle tai oppiaineen postilaatikkoon. Mikäli opiskelija luopuu tai jättää saapumatta kirjatenttiin (peruutukset 3 pv aiemmin ko. opintojakson vastuuhenkilölle), opiskelija menettää mahdollisuuden osallistua samaan tenttiin seuraavana tenttipäivänä. Kaikki tenttiä varten luetut teokset on ilmoitettava; pelkkä viittaus opintojaksoon ei riitä. Opintojaksot arvostellaan asteikolla 1-5.
Opintokokonaisuuden arvosanan määrittämiseksi kunkin siihen sisältyvän opintojakson arvostelu painotetaan opintojakson laajuuden mukaisella kertoimella. Opintokokonaisuus on suoritettava vähintään hyvin tiedoin, jotta voi suorittaa seuraavan kokonaisuuden.


avaa kaikki

Fonetiikka, tutkijan opintopolku, FM

Tutkijataidot 5–10 op
KKLT0011 Tutkijan taidot, 5–10 op
Harjoittelu 5–10 op
FONE1428 Harjoittelu, 5–10 op
Projektikurssi 0–10 op
FONE1470 Tutkimusprojekti, 5–10 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset