Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilastotieteen tutkinto-ohjelma, FM

Lisätiedot

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 op)

Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op, joista tilastotieteen syventävien opintoja on vähintään 84 op. Tietojenkäsittelytieteen opintoja on oltava kandidaatti- ja maisteriopinnoissa yhteensä vähintään 25 op.

Tilastotieteen pakolliset ja valinnaiset opinnot on esitelty seuraavassa. Maisterin tutkinnon tilastotiede pääaineena voi suorittaa joko painottaen tilastotieteen teoreettisia opintoja tai tilastotieteen sovellusalueiden menetelmiä. Turun yliopiston tilastotieteen koulutuksessa keskitytään erityisesti bio- ja lääketieteiden, sosiaali- ja käyttäytymistieteiden sovellusten sekä taloustieteiden vaatimiin tilastollisiin menetelmiin. Näiden sovellusalueiden muodostamia opintopolkuja kurssivaihtoehtoineen on esitetty kaikille pakollisten opintojen jälkeen. Valinnaiset kurssit voi suorittaa kulloisenkin kurssitarjonnan mukaan sopimalla kunkin vastuualueen professorin kanssa kokonaisuudesta. Opintopolut ovat vain ohjeellisia ja niiden tehtävänä on tutustuttaa opiskelija tilastollisten menetelmien laajaan sovelluskenttään. Tilastotieteen sovelluksista kiinnostunutta opiskelijaa kannustetaankin perehtymään valinnaisiin kursseihin oman kiinnostuksensa perusteella, koska monet polut koostuvat osin samoista kursseista.

Pakolliset opinnot 60 op

1. Tilastollisen päättelyn teoria 8 op
2. Laskennallinen tilastotiede 8 op
3. Bayes-päättely 4 op
4. Jokin korreloituneen aineiston analyysiä käsittelevä opintojakso 6 op
5. Graduseminaari 4 op
6. Pro gradu -tutkielma 30 op

Valinnaiset kurssit yhteensä vähintään 24 op

Opintojaksot voi suorittaa joko kurssiopetukseen osallistumalla tai sopimalla kirjatentistä. Molempiin sisältyy yleensä harjoitustyö.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Opintopolut

Tilastotieteen teoriaan painottuva opintopolku voi sisältää pakollisten opintojen lisäksi esimerkiksi seuraavia opintoja tai opintojaksoja:
- Stokastiset prosessit
- Tilastotieteen historia
- Monimuuttujamenetelmät
- Robustit ja epäparametriset menetelmät
- Aikasarja-analyysi
- Functional data analysis
- Matriisilaskenta

Bio- ja lääketieteiden sovelluksiin suuntautunut opintopolku voi sisältää pakollisten opintojen lisäksi esimerkiksi seuraavia opintoja tai opintojaksoja:
- Kokeiden suunnittelu ja analyysi
- Kliiniset kokeet
- Pitkittäisaineistojen analyysi
- Elinaika-analyysi tai tapahtumahistoriamallien kurssi
- Epidemiologian tilastolliset menetelmät
- Harjoittelu

Valinnaisina opintoina suositellaan myös bioinformatiikan ja solu- ja molekyylibiologian johdantokursseja, joita voi suorittaa myös kirjatentteinä sopimalla asiasta vastuualueen professorin kanssa. Myös sopivat lääketieteen ja biologian kurssit tukevat biostatistiikan opintoja.

Sosiaali- ja käyttäytymistieteiden tilastollisiin menetelmiin suuntautunut opintopolku voidaan pakollisten opintojen lisäksi rakentaa esimerkiksi seuraavista opinnoista:
- Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa
- Monimuuttujamenetelmät
- Survey-menetelmien kurssi
- Elinaika-analyysi tai tapahtumahistoriamallien kurssi
- Rakenneyhtälömallit
- Hierarkkinen mallintaminen
- Harjoittelu
sekä mahdollisista muista opinnoista, joista sovitaan vastuualueen professorin kanssa.

Aikasarja-analyysiin ja ekonometriaan suuntautunut opintopolku voidaan rakentaa tilastotieteen pakollisten opintojen lisäksi seuraavista kursseista:
- Aikasarja-analyysi
- Ekonometria
- Aikasarja-analyysin jatkokurssi
- Stokastiset prosessit
- Monimuuttujamenetelmät
- Robustit ja epäparametriset menetelmät
- Pitkittäisaineistojen mallit

Näistä kursseista erityisesti kolme ensimmäistä muodostavat opintopolun keskeisen rakenteen. Näihin jaksoihin sopivia kursseja luennoidaan yhteistyössä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen laitoksen kanssa. Erillistenttimahdollisuuksista voidaan myös sopia vastuualueesta vastaavan henkilön kanssa.


avaa kaikki

Tilastotieteen tutkinto-ohjelma, FM

Muita opintoja 0–36 op
Mikäli LuK-tutkinnossa ei ole suoritettu tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja 25 op, niitä on suoritettava tässä vaiheessa niin että tietojenkäsittelytieteen opintoja on kandidaatti- ja maisteriopinnoissa yhteensä vähintään 25 op.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet