Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, DI

avaa kaikki

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, DI

Pääaine 30 op
Valitse yksi seuraavista.
Ohjelmistotekniikka (Software Engineering)
Seuraavassa ensin 4 pakollisen kurssin lista (yhteensä 20op), jota tulee täydentää valitsemalla 10op verran kursseja valinnaisten listalta tai Åbo Akademin kurssilistalta (muista mahdollisista tulee keskustella oppiaineen opinto-ohjaajan kanssa). DTEK1063 Lean Software Startup (10op) kurssia voi käyttää täyttämään osittain myös Capstone-moduulia.
Valinnaiset kurssit 10 op
DTEK1063 Lean Software Startup, 10 ECTS
DTEK0031 Seminar on Software Engineering, 3–5 ECTS
DTEK2017 MOOC 1, 3–5 ECTS
DTEK2018 MOOC 2, 3–5 ECTS
TJ093221 TJS6 Software Business, 3–6 ECTS
Valinnaisia Åbo Akademin kursseja
Esim. ÅA452501.0 Development of Web Applications and Web Services 5 op, ÅA456516.0 Experimentation on Software Engineering 5 op, ÅA456309.0 Specification Methods 5 op, ÅA452502.0 Software Testing 5 op, ÅA452500. Special course(s) in Software Engineering 5 op, ÅA456501.0 Software Safety 5 op, ÅA456503.0 Software Quality 5 op.
Capstone 30 op
Capstone (30op) on monitieteellinen koko lukuvuoden mittainen toimeksiannosta tehtävä opintokokonaisuus, joka muodostuu itse projektista (15op) ja sen yhteydessä suoritettavista muista opintojaksoista (15op). Muiden opintojaksojen tarkoitus on tukea capstone-projektin suorittamista (substanssiosaamista projektin aihepiiristä) ja ne voidaan valita laajasti yliopiston opintotarjonnasta (muistakin oppiaineista) sekä Åbo Akademin tarjonnasta. Kokonaisuudessa työtavat ja tehtävät ovat projektimaisia ja hyvin lähellä työelämän vaatimuksia. Opiskelijat tekevät työtä monialaisissa ja mahdollisesti monikulttuurisessa työympäristössä projektimaisesti. Projektin aikana opiskelijat käyvät moneen kertaan läpi koko insinööriprosessin syklin ongelman hahmottamisesta sen ratkaisuun, prototyyppien rakentamiseen ja jatkokehittämiseen. Projektiaiheet ovat tyypillisesti vaativia, poikkitieteellisiä ja konkreettisia oikean elämän haasteita. Capstone-projektiin on erillinen haku ja haastattelu. Opintoja suunnitellessa voidaan opiskelijalle sopivia opintoja etsiä esimerkiksi seuraavista aihealueista:
DTEK8076 Capstone Project, 15 ECTS
Ohjelmistotekniikka ja tietojenkäsittely
Ohjelmistotekniikan erikoiskursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain), opintojaksoja tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmien ja Åbo Akademin tarjonnasta (esim. ÅA452501.0 Development of Web Applications and Web Services 5 op, ÅA455304.0 Code Optimization 5 op). Suositellaan sisällytettäväksi kurssi DTEK1063 Lean Software Startup (10 op).
Esimerkkejä soveltuvista kursseista
DTEK1063 Lean Software Startup, 10 ECTS
DTEK2019 MOOC 3, 3–5 ECTS
DTEK2020 MOOC 4, 3–5 ECTS
TKO_3108 Algorithm Design, 5 ECTS
TKO_3109 Advanced Algorithm Design, 5 ECTS
TKO_3111 Gamification, 5 ECTS
TKO_3115 Learning Analytics, 5 ECTS
Tietoliikennetekniikka ja tietoturva
Tietoliikennetekniikan erikoiskursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain), opintojaksoja Master's Degree Programme in Information Security and Cryptography:n tarjonnasta.
Sulautettu elektroniikka ja sulautetut järjestelmät
Sulautetun elektroniikan erikoiskursseja (tarjonta vaihtelee vuosittain), opintojaksoja Master's Degree Programme in Embedded Computing:in tarjonnasta (mukaanlukien EIT Digital Master's Programme in Embedded Systems tarjonta). Soveltuvia erikoiskursseja ovat mm. alla mainitut kurssit sekä Brahea-erillislaitoksen järjestämät erikoiskurssit (tarjonta vaihtelee vuosittain, esim. ETT_2062 Mixed Mode IC Design 5 op ja ETT_3001 Analog IC Design 5 op).
Erikoiskurssit
DTEK1073 Wearable Computing, 5 ECTS
ETT_2061 System Verification, 5 ECTS
ETT_3053 Reconfigurable Computing, 5 ECTS
ETT_3008 Microsensors, 5 ECTS
DTEK2011 Sensor Network Systems, 5 ECTS
Diplomityö ja -seminaari 30 op
DTEK1002 Diplomityö, 30 op
DTEK1020 Diplomityöseminaari, 0–5 op
Sivuaine: temaattinen syventymiskohde 20 op
DI-tutkinnon sivuaineeksi valitaan jokin vuosittain tarjolla olevista temaattisista syventymiskohdemoduuleista. Laitos voi tarvittaessa lisätä temaattisia syventymiskohteita tai poistaa jonkin kohteen tarjonnasta. Jokaisella syventymiskohteella on oma yhteyshenkilö. DI-tutkinnon sivuaineen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan asiantuntijaprofiilia ja yksilöllistä erityisosaamista nojautuen johonkin yliopiston tutkimuksellisista vahvuusalueista.
Peli- ja opetusteknologia
Temaattinen syventymiskohde antaa valmiuksia käyttää peli- ja opetusteknologian työkalukaluohjelmia ja kehitysympäristöjä. Tämän lisäksi opiskelija oppii toimimaan monialaisen kehitystiimin jäsenenä ja rakentamaan ohjelmistoja projektiluontoisesti. Opiskelija saa myös taitoja valitsemalleen erikoisalalle. Lisätietoja: Jouni Smed, jouni.smed@utu.fi
Terveysteknologia
Temaattinen kokonaisuus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden perehtyä terveys- ja hyvinvointiteknologiaan sekä antaa näkemyksen teknologian vaikutuksista ja mahdollisuuksista terveydenhoitoalalla ja hoitotieteissä. Temaattisessa kokonaisuudessa käsitellään mm. digitaalisia terveyspalveluja ja tietojärjestelmiä, diagnostiikkaa ja hoitoa tukevia laite- ja palveluratkaisuja, järjestelmien integraatiota, liiketoimintaa sekä terveysdatan analyysiä. Terveysteknologian temaattista syventymiskohdetta tullaan laajentamaan kohti terveysteknologian DI-pääainetta, joka tulee sisältämään lukuvuonna 2016-2017 tarjolla olevan temaattisen syventymiskohteen kurssit. Lisätietoja Pasi Liljeberg, pasi.liljeberg@utu.fi
Globaali teknologiajohtaminen
Tässä temaattisessa syventymiskohteessa opiskelija saa valmiudet teknologiamuutosten ennakointiin, epäjatkuvuuskohtien merkityksen ymmärtämiseen ja innovaatiojohtamiseen sekä arvioimaan niiden yhteiskunnallisia, eettisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia globaalissa teknologialiiketoiminnassa. Syventämiskohde antaa opiskelijalle valmiudet aktiivisesti osallistumaan yrityksen teknologiastrategian luomiseen sekä johtamaan oman organisaation osaamisen kehittämistyötä jatkuvassa muutostilanteissa. Temaattista syventymiskohdetta voi täydentää Turun Yliopiston järjestämillä opinnoilla Fudanin yliopistossa Shanghaissa. Lisätietoja: Petri Sainio, petri.sainio@utu.fi
Paikkatieto ja avoin data
Paikkatiedon ja avoimen datan temaattinen syventymiskohde antaa perustiedot paikkatiedon olemuksesta, paikkatietomenetelmistä ja avoimesta datasta. Paikkatietosovellusten muodostamisen yhteydessä tutustutaan myös keskeisiin rajapintoihin. Exercise project voidaan toteuttaa mm. Hackatlon-tapahtumana. Työ tehdään ryhmätyönä ja aiheena on paikkatietoon/avoimeen dataan liittyvä sovelluskehitys. Lisätietoja: Ville Leppänen, ville.leppanen@utu.fi
Työelämävalmiudet 10 op
Tämä moduuli antaa opiskelijalle perusvalmiudet toimia insinööriammatissa globaalissa jatkuvasti muuttuvassa työ- ja teknologiaympäristössä. Moduulissa opiskelija saa valmiudet systemaattiseen insinöörityöhön ja ongelmanratkaisuun. Opiskelija oppii toimimaan projektissa sekä ymmärtämään oman roolinsa siinä. Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoiminnan, innovaatioprosessin, elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen perusteet. Opiskelija tiedostaa ammatillisen ja eettisen vastuun työtehtävissään sekä toiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset. Opiskelija voi halututessaan painottaa työelämävalmiusmodulissa kansainvälisyyttä, liiketoimintaosaamista tai insinööri- ja projektitaitoja. Moduuliin voi sisällyttää työharjoitteluosuuden. Lisätietoja: Petri Sainio petri.sainio@utu.fi
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Opintokokonaisuudet