Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, FM

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, FM

Data-analytiikan pääaine
Pääaineen yhteisten opintojen lisäksi tulee suorittaa 15 op erikoistumisalan opintoja (kieliteknologia tai koneoppiminen ja algoritmiikka). Seuraavassa on lueteltu näille suunnille suositeltuja opintojaksoja. Luettelot ovat ohjeellisia, sillä kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa voidaan opinnot räätälöidä tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti niihin voi sisällyttää tietojenkäsittelytieteen, tietotekniikan ja TUCSin tarjoamia syventäviä opintoja.
Pääaineen yhteiset opinnot 40 op
Alla mainittujen kurssien lisäksi tulee suorittaa syventäviin opintoihin kuuluvia seminaareja 5 op.
Valinnaiset opinnot 27 op
Ellei opiskelija ole LuK-tutkinnossa suorittanut matematiikan lyhyttä sivuainetta, tulee hänen FM-tutkinnossa täydentää sivuaine 25 op:een. Sivuaineeseen tulee sisältyä Todennäköisyyslaskennan peruskurssi. Valinnaisiin opintoihin tulee valita sellaisia opintojaksoja, että maisteriopintojen muodostama kokonaisuus on järkevä. Tietojenkäsittelytieteiden kurssien valinnassa kannattaa huomioida, että TUCSin koko opetustarjonta on käytettävissä. Myös mahdolliset sivuaineopinnot sisällytetään valinnaisiin opintoihin. Sivuaineiksi voi valita samoja kuin tietojenkäsittelytieteiden kandidaatintutkinnon yhteydessä on esitetty. Mahdolliset kandidaatintutkinnon täydentävät opinnot pääaineen ja matematiikan osalta sisällytetään valinnaisiin opintoihin. Sama pätee muista pääaineista/korkeakouluista tulevilta mahdollisesti vaadittaviin täydentäviin opintoihin (poikkeuksena ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, vrt. aik.). Jos työharjoittelua (max 6 op) ei ole sisällytetty kandidaatintutkintoon, se on mahdollista suorittaa myös tässä kohdassa.
Opinnäyte 38 op
Pro gradu -tutkielma (30 op) ja erikoistyö (8 op) tehdään usein samasta aihepiiristä siten, että ensin mainittu painottuu aiheen teoriaosuuteen ja jälkimmäinen käytäntöön.
TKO_5328 Erikoistyö, 8 op
TKO_5330 Pro gradu -tutkielma, 30 op
Vuorovaikutusmuotoilun pääaine
Pääaineesta on suoritettava alla mainitut yhteiset opinnot 35 op. Lisäksi tulee suorittaa 15 op erikoistumisalan (opetusteknologia tai pelinkehitys) opintoja
Valinnaiset opinnot 32 op
Valinnaisiin opintoihin tulee valita sellaisia opintojaksoja, että maisteriopintojen muodostama kokonaisuus on järkevä. Tietojenkäsittelytieteiden kurssien valinnassa kannattaa huomioida, että TUCSin koko opetustarjonta on käytettävissä. Myös mahdolliset sivuaineopinnot sisällytetään valinnaisiin opintoihin. Sivuaineiksi voi valita samoja kuin tietojenkäsittelytieteiden kandidaatintutkinnon yhteydessä on esitetty. Mahdolliset kandidaatintutkinnon täydentävät opinnot pääaineen ja matematiikan osalta sisällytetään valinnaisiin opintoihin. Sama pätee muista pääaineista/korkeakouluista tulevilta mahdollisesti vaadittaviin täydentäviin opintoihin (poikkeuksena ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, vrt. aik.). Jos työharjoittelua (max 6 op) ei ole sisällytetty kandidaatintutkintoon, se on mahdollista suorittaa myös tässä kohdassa. Seuraavassa on lueteltu mahdollisia valinnaisia opintojaksoja. Valinnaisiin opintoihin voi sijoittaa myös opintoja esim. psykologian, filosofian, mediatutkimuksen, luovan kirjoittamisen tai digitaalisen kulttuurin oppiaineista.
Opinnäyte 38 op
Pro gradu -tutkielma (30 op) ja erikoistyö (8 op) tehdään usein samasta aihepiiristä siten, että ensin mainittu painottuu aiheen teoriaosuuteen ja jälkimmäinen käytäntöön.
TKO_5328 Erikoistyö, 8 op
TKO_5330 Pro gradu -tutkielma, 30 op
Opettajan erikoistumisala
Tutkinto voidaan suorittaa myös opettajan erikoistumisalalta pääaineena tietojenkäsittelytiede. Erikoistumisalan opiskelija voi suorittaa tutkintoon opettajan pedagogiset opinnot 60 op joko kokonaan tai niiltä osin kuin ne eivät sisälly alempaan tutkintoon. Opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan aikuisopetukseen suuntautuvina opintoina, mutta ne antavat laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden (ml. perus- ja lukio-opetus). Opettajan pedagogisiin järjestetään haku joka toinen vuosi parittoman vuoden tammikuussa. Minimissään tutkintoon täytyy sisällyttää kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op. Mikäli opiskelija tähtää aineenopettajan tehtävin peruskoulussa tai lukiossa, on suositeltavaa suorittaa matematiikasta laaja sivuaine 60 op. Pääaineen kurssitarjonta vaihtelee vuosittain ja opinnot räätälöidään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.
Opinnäyte 30 op
TKO_5330 Pro gradu -tutkielma, 30 op
Valinnaiset opinnot 60 op
Tähän sisällytetään opettajan pedagogiset opinnot 60 ECTS, kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 ECTS tai se osa niistä, mitä ei ole sisällytetty alempaan tutkintoon. Pedagogisten opintojen lisäksi tähän voidaan suorittaa esim. toisen opetettavan aineen opintoja tai syventäviä tai aineopintoja laitoksen opintotarjonnasta. Valinnaiset opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Alla oleva kurssi on suositeltavaa sisällyttää valinnaisiin opintoihin.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
DP in Computer Science
DP in Computer Science
DP Bachelor of Science in Techn.(Communication St)
DP in Information and Communication Technology
MDP in Digital Health and Life Sciences (Tech.)
Finnish Study Modules