Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Ympäristötieteen tutkinto-ohjelma, LuK

Osaamistavoitteet

Ympäristöön liittyvät asiat ovat viime vuosikymmenien aikana muuttuneet tärkeäksi ja kiinteäksi osaksi kaikkea yhteiskunnan toimintaa. Alan toimijoilta ja päätöksentekijöiltä puuttuu kuitenkin
usein tieteelliseen tutkimukseen perustuva koulutus alalle. Ympäristötieteen koulutusohjelma
on ensimmäinen koulutusohjelma, jossa jo työelämässä toimivat henkilöt voivat suorittaa ympäristöalan tutkinnon siten, että pääosa opinnoista suoritetaan avoimessa yliopistossa.

Valinta koulutusohjelmaan tapahtuu erillisvalintana avoimen väylän kautta. Koulutusohjelma on
tarkoitettu ensisijaisesti työelämässä toimiville henkilöille, jotka tarvitsevat monitieteistä ympäristöalan
osaamista työtehtävissään. Tutkinto luo perusvalmiudet toimia erilaisissa ympäristöalan asiantuntijatehtävissä niin yrityksissä kuin hallinnossakin.


Ympäristötieteen koulutusohjelmassa on mahdollista suorittaa vain luonnontieteiden kandidaatin tutkinto. Opinnot sopivat kuitenkin pohjaopinnoiksi esimerkiksi englanninkielisiin maisteriopintoihin ympäristötieteessä (Master's Degree Programme in Environmental Sciences) tai soveltuviin ympäristöalan maisteriohjelmiin muissa yliopistoissa.

Sisältö

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Opinnot on rakennettu niin, että pääosa opinnoista voidaan suorittaa avoimessa yliopistossa. Avoimen väylän kautta koulutusohjelmaan hyväksytyllä tulee olla suoritettuna ympäristötieteen perus- ja aineopinnot (60 op) sekä sivuaineopinnot (2 x 25 op tai 1x 60 op) ja pakolliset kieliopinnot (6 op). Loput tutkintoon kuuluvat opinnot voidaan suorittaa joko avoimessa yliopistossa tai oppiaineessa. LuK-tutkielma ja LuK-seminaari sekä lopputentit tehdään kuitenkin aina oppiaineessa.

Myös jossakin toisessa suomalaisessa korkeakoulussa tai tiedekunnassa opiskelevat voivat päästä hakemuksesta koulutusohjelman opiskelijoiksi, mikäli opiskelijakiintiössä on tilaa. Ympäristötieteen koulutusohjelmaan hakevalta edellytetään, että nykyisen pääaineen opinnot (vähintään 25 op) ovat soveltuvia kandidaatin tutkinnon sivuaineeksi. Lisäksi edellytetään suoritetuksi ympäristötieteen perus- ja aineopinnot, vähintään 60 op. Karsintatilanteessa etusijalle asetetaan hakijat, joilla on suoritettuna pakolliset toisen kotimaisen kielen opinnot sekä vieraan kielen opinnot.

Opintojen rakenne
Ympäristötieteen perusopinnot 25 op
Ympäristötieteen aineopinnot 35 op
Sivuaineopinnot 50-60 op
Kieli- ja viestintäopinnot 6-10 op
Erikoistumisopinnot 25-35 op
Luk-tutkielma (sis. edelliseen) 6 op
Muut sivuaine- ja kieliopinnot 15-39 op


PERUS- JA AINEOPINNOT
Avoimen yliopiston perus- ja aineopinnot on kuvattu avoimen yliopiston opinto-oppaassa. Oppiaineen perus- ja aineopinnot on kuvattu opinto-oppaan kohdassa Ympäristötiede sivuaineena.

SIVUAINEET
Ympäristötieteen sivuaineiksi soveltuvat esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisistä aineista biokemia, biologia, maantiede, geologia tai kemia, humanistisista aineista kulttuurihistoria ja muut
historia-aineet, kasvatustieteellisistä aineista kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka, yhteiskuntatieteellisistä aineista psykologia, sosiologia, taloustiede ja valtio-oppi. Opiskelijavalinnan yhteydessä vaadittavien pakollisten sivuaineiden soveltuvuuden arvioi biologian laitos.

Edellä mainittujen pakollisten sivuaineopintojen (2 x 25 op tai 1 x 60 op) lisäksi tutkintoon voidaan
sisällyttää 15-39 op muita, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhteydessä erikseen sovittavia
sivuaine- ja/tai kieliopintoja. Nämä voivat koostua erillisistä opintokokonaisuuksista tai yksittäisistä
opintojaksoista. Sivuaineopintoihin voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää myös muissa oppilaitoksissa tai ulkomailla suoritettuja opintojaksoja.

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
Opiskelijan on tutkintoja säätelevän asetuksen perusteella osoitettava sellainen toisen kotimaisen
kielen taito, joka vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen
oman alan kannalta, sekä vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman
alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen (ks. tiedekunnan perustutkintoja koskeva pysyväismääräys).

Edellä olevan perusteella vaadittavat toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen
taito sekä englannin kielen tekstin ymmärtämisen tai suullisen ilmaisun taito vaaditaan koulutusohjelmaan hyväksyttäessä. Kielitaitoa koskevat suoritukset hyväksyy tiedekunta.

Opiskelijoille suositellaan myös suullisen ja kirjallisen viestinnän kursseja, esim.
KISU3321 Kirjallinen viestintä, Matemaattis-luonnontieteellinen 2 op

ERIKOISTUMISOPINNOT
Erikoistumisopintoja sisältyy tutkintoon vähintään 25 op. Erikoistumisopinnot koostuvat ympäristötieteen loppukuulusteluista (5-7 op), LuK-seminaarista (2 op) ja LuK-tutkielmasta (6 op) sekä
avoimessa yliopistossa tai oppiaineessa suoritettavista ympäristötieteen aineopintojen valinnaisista
opintojaksoista Erikoistumisopintoihin voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää myös muissa oppilaitoksissa tai ulkomailla suoritettuja opintojaksoja.

Erikoistumisopintoihin käyvät mm. seuraavat oppiaineen valinnaiset opintojaksot, joilla ei ole vastinetta
avoimen yliopiston aineopinnoissa:
YMPS1038 Ympäristötieteen seminaari 2 op
ESCE0008 Ekotoksikologian perusteet 2 op
YMPS1016 Maisemaekologia 2 op
YMPS6045 Kansainvälinen talous ja ympäristöongelmat 3 op
YMPS6013 Ympäristönsuojeluoikeuden yleinen osa 5 op
YMPS6014 Ympäristönsuojeluoikeuden erityinen osa 3 op
YMPS1040 Luonnon- ja ympäristönsuojelun historia 2 op
YMPS6043 Conservation Biology 2 op
YMPS6002 Environment and Development 2-4 op
Osa edellä olevista voidaan suorittaa myös kirjatentteinä.


avaa kaikki
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Finnish Study Modules
Astrobiology
Postgraduate Degrees, sci