Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Luokanopettajan koulutus, KK, Turku

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut
- hallitsee kasvatus- ja vuorovaikutustaidot sekä kasvatustieteen että opetettavien aineiden ydinsisällöt
- tuntee opetussuunnitelman perusteet opettajan työtä ohjaavana asiakirjana
- ymmärtää opettajan työn tutkimusperusteisuuden ja tutkimustiedon työn kehittämisen välineenä
- osaa soveltaa oppimiaan asioita opettajan käytännön työssä
- ymmärtää opettajuuden yhteisenä työnä kaikkien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa

Sisältö

Turussa toteutettavan luokanopettajan koulutuksen lähtökohtana on tiedekunnan strategiassa määritelty tiedepohjainen opetuksen ja tutkimuksen kiinteä vuorovaikutus. Koulutuksen pääaine on kasvatustiede. Keskeistä on yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tarpeista lähtevä opettajien ja muiden kasvatusalan asiantuntijoiden laaja-alainen koulutus. Opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen ja oppimisen asiantuntijoiksi, jotka kehittävät aktiivisesti itseään, ammattiaan ja koululaitosta. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää opiskelijan ohjaustaitoja valmiuksiltaan heterogeenisen ryhmän opettajana ja kasvattajana.

Opettajan tehtäviin suuntautuvassa koulutuksessa ohjataan opiskelija kehittämään valmiuttaan itsenäiseen ja moniammatilliseen toimintaan opettajana ja kasvattajana moniarvoisessa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Lisäksi tavoitteena on eettisesti tiedostava, tulevaisuuteen suuntautuva opettaja, jolla on taitoa kohdata kulttuuritaustoiltaan ja valmiuksiltaan erilaisia oppilaita. Luokanopettajan koulutuksen ammatillisena perustana ovat esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1-6 luokanopettajan tehtävät. Keskeistä koulutuksessa on kasvatustieteen, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen ja opetusharjoittelun muodostama kokonaisuus. Kasvatustieteellinen koulutus tähtää siihen, että opiskelija kehittää havainnointi-, reflektio- ja analyysitaitojaan vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelijoiden kasvatus- ja opetustyön osaamista ja ammatillista kehittymistä tuetaan suunnitelmallisesti koko koulutuksen ajan. Luokanopettajan koulutuksessa opiskelija kehittää valmiuksiaan myös kasvatustieteelliseen jatkokoulutukseen.

Luokanopettajan koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 180 op sekä kasvatustieteen maisterin tutkinnon 120 op. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset alan käytäntöjen, ammatillisen tiedon ja alan tieteellisen tutkimuksen kriittiseen tarkasteluun. Kandidaatin tutkinto luo edellytykset maisterin koulutukseen. Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia esiopetuksessa ja perusopetuksessa luokilla 1-6 luokanopettajana. Sivuaineopinnoilla opiskelija voi laajentaa mahdollisuuksiaan toimia aineenopettajana yhtenäisen peruskoulun luokilla 1-9. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija pystyy opetuksen ja oppimisen suunnitteluun, sen toteutukseen ja arviointiin. Hän kykenee perusteltuun pedagogiseen päätöksentekoon, koulukasvatukselle ja -opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja koulun kehittämiseen. Tutkinnot on suunniteltu niin, että kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinnon kahdessa vuodessa (yhteensä viisi vuotta).

Osana koulutusta opiskelija suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat opiskelijalle laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden ja valmiudet opettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Luokanopettajan koulutuksessa opiskeleva suorittaa kasvatustieteen kandidaatin 180 op:n tutkinnon, joka on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinto voi ylittyä enintään 20 opintopisteellä. Kandidaatin tutkinnon pääaineena on kasvatustiede ja tutkintoon sisältyvät:
- kieli- ja viestintäopinnot 20 op
- kasvatustieteen perus- ja aineopinnot 60 op
- perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
- sivuaineopinnot ja/tai muut opinnot 40 op


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN (TURKU) SISÄLTÄMÄT OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT LUKUVUOSINA 2016-2018

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kieli- ja viestintäopinnot 20 op
- KKV0 Opiskelijana yliopistossa 4 op (sis. henkilökohtainen opintosuunnitelma eli hops)
- Puheviestintä, opettajankoulutuslaitos 3 op
- Suomen kieli: Kirjallinen viestintä, OKL Turku 2 op
- English: Academic and Professional Skills for Education I 3 op
- English: Academic and Professional Skills for Education II 2 op
- Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op
- Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op
- KKV4 Tietotekniikan opetuskäytäntö ja mediakasvatus 3 op

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
- PO1 Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
- PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
- PO3 Kasvatuspsykologia 4 op
- PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 4 op
- PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely 3 op
- PO6 Toimiva ja hyvinvoiva kouluyhteisö 6 op
o PO6.1 Opettaja kouluyhteisön toimijana 3 op
o PO6.2 Oppilaana kouluyhteisössä 3 op

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op
- Perusharjoittelu (AO1 ja AO2)
o AO1 Opettajana ja kasvattajana I (Ohjattu harjoittelu) 4 op
o AO2 Opettajana ja kasvattajana II (Ohjattu harjoittelu) 9 op
- AO3 Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 4 op
- Tutkimustyöpaja (AO4-AO6)
o AO4 Tutkimustyöpaja 1: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 4 op
o AO5 Tutkimustyöpaja 2: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 6 op
o AO6 Tutkimustyöpaja 3: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä (opinnäyte) 8 op

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
- Yhteiset opintojaksot yht. 57 op
o MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa I 6 op
o MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa II 2 op
o MO2.1.1 Matematiikka 3 op
o MO2.1.2 Matemaattinen ongelmanratkaisu, mallintaminen ja koodaus 3 op
o MO3.1 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 op
o MO4.1 Uskonto 3 op
o MO5.1 Biologia ja terveystieto 4 op
o MO6.1 Maantiede 3 op
o MO7.1 Fysiikka ja kemia 3 op
o MO8.1 Kuvataide 5 op
o MO9.1 Käsityö 6 op
o MO10.1 Musiikki 5 op
o MO11.1 Liikunta 5 op
o MO12.1 Monikielinen pedagogiikka ja toisen kielen oppiminen 2 op
o MO13.1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja teemojen kokoava opintojakso 3 op
- Valinnainen opintojakso 3 op

Sivuaineopinnot ja/tai muut opinnot 40 op

Yhteensä 180 op


OPINTOJEN OHJEELLINEN AJOITUSSUUNNITELMA LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSESSA TURUSSSA SL 2016 JA SL 2017 OPINTONSA ALOITTAVIEN OSALTA

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

1. opintovuosi
KKV0 Opiskelijana yliopistossa (sl-kl, toteutetaan osin opetusajan ulkopuolella elokuussa, jatkuu 2. ja 3. opintovuotena) (sis. henkilökohtainen opintosuunnitelma eli hops)
Puheviestintä, opettajankoulutuslaitos 3 op (sl)
Suomen kieli: Kirjallinen viestintä, OKL Turku 2 op (sl-kl)
PO1 Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (sl)
PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op (kl)
PO3 Kasvatuspsykologia 4 op (lv. 2016-2017 sl, lv. 2017-2018 kl)
PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 4 op (sl)
PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely 3 op (kl)
AO1 Opettajana ja kasvattajana I (Ohjattu harjoittelu) 4 op (sl)
AO4 Tutkimustyöpaja 1: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 4 op (sl-kl)
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa I 6 op (sl-kl)
MO2.1.1 Matematiikka 3 op (sl)
MO5.1 Biologia ja terveystieto 4 op (kl)
MO7.1 Fysiikka ja kemia 3 op (kl)
MO9.1 Käsityö 6 op (sl-kl)
MO11.1 Liikunta 5 op (sl-kl)
yht. 59 op

2. opintovuosi
KKV0 Opiskelijana yliopistossa (sl, jatkoa 1. opintovuodelta, jatkuu 3. opintovuotena)
English: Academic and Professional Skills for Education I 3 op (kl)
Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op (sl)
Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op (sl)
KKV4 Tietotekniikan opetuskäytäntö ja mediakasvatus 3 op (sl)
PO6.1 Opettaja kouluyhteisön toimijana 3 op (sl-kl)
PO6.2 Oppilaana kouluyhteisössä 3 op (kl)
AO2 Opettajana ja kasvattajana II (Ohjattu harjoittelu) 9 op ((sl-)kl)
AO3 Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 4 op (sl-kl)
AO5 Tutkimustyöpaja 2: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 6 op (sl)
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa II 2 op (sl)
MO2.1.2 Matemaattinen ongelmanratkaisu, mallintaminen ja koodaus 3 op (kl)
MO3.1 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 op (kl)
MO4.1 Uskonto 3 op (sl)
MO6.1 Maantiede 3 op (sl)
MO8.1 Kuvataide 5 op (sl-kl)
MO10.1 Musiikki 5 op (sl-kl)
MO13.1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja teemojen kokoava opintojakso 3 op (kl)
yht. 62 op

3. opintovuosi
KKV0 Opiskelijana yliopistossa 4 op (sl/kl, jatkoa 1.-2. opintovuodelta)
English: Academic and Professional Skills for Education II 2 op (sl)
AO6 Tutkimustyöpaja 3: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 8 op (sl-kl)
MO12.1 Monikielinen pedagogiikka ja toisen kielen oppiminen 2 op (kl)
Monialaisten opintojen valinnainen opintojakso 3 op (sl/kl)
Sivuaineopinnot ja/tai muut opinnot 40 op (sl-kl)
yht. 59 op


Koulutuksen opetusmuodot

Koulutuksen ohjattu opetus järjestetään tavallisesti luentoina, ohjattuna suurryhmäopetuksena, erilaisina ryhmäopetuksina (harjoitukset, demonstraatiot, seminaarit jne.) ja verkko-opiskeluna. Opiskelijan on osallistuttava ohjattuun opetukseen. Opetussuunnitelmassa näkyy ohjatun opetuksen (luennot, ryhmäopetus yms.) lisäksi opiskelijan itsenäisen työn osuus tunteina tunnuksella "itsenäinen työskentely". Pienryhmän suuruus on yleensä 16-20 opiskelijaa.

Ryhmämuotoinen opetus on läsnäolovelvollista. Opintojakson luennoille voidaan myös asettaa läsnäolovelvollisuus. Tästä on maininta opintojakson kuvauksen kentässä "vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot".

Poissaoloissa toimitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:
- Jos poissaoloja pakollisesta kontaktiopetuksesta (pienryhmäopetus tai pakolliset luennot) on alle 50 %, on poissaolo korvattava. Korvaustavan päättää aina opintojakson opettaja. Opiskelija voi itse ehdottaa korvaustapaa, jonka opettaja joko hyväksyy tai hylkää. Opettaja voi myös antaa tehtävän itse tai rakentaa tehtävänannon yhdessä opiskelijan kanssa keskustelemalla.
- Mikäli poissaoloa ei opettajan mielestä voi korvata, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
- Jos poissaoloja on 50 % tai enemmän, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
Opettajan kanssa erikseen sovittu korvaava suoritustapa on voimassa opintojaksosta vastaavan opettajan määräämällä tavalla.

Arviointitavat ja -kriteerit on ilmoitettava opiskelijoille opintojakson alussa. Kirjallisen tentin vaihtoehtona opettaja voi harkintansa mukaan käyttää muita soveltuvia arviointi- ja suoritustapoja, joista esimerkkeinä: yksilö- tai ryhmäesseet, työkansiot, projektityöt, suullinen kuulustelu, pari- tai ryhmätentti, käsitekarttatentit, dialogi tai ongelmaratkaisutehtävät sekä verkkotehtävät.

Opettajat voivat tarvittaessa järjestää luennoista tai/ja harjoituksista vapauttavan kokeen. Kontaktiopetusta voidaan vastuuopettajan harkinnan mukaan soveltuvin osin korvata opiskelijan itsenäisellä työskentelyllä.

Koulutuksessa käytettävistä opetusmateriaaleista (esim. opintokäynnit, käsityön materiaalit) voidaan periä opiskelijoilta kohtuullinen korvaus opintojohtosäännön mukaisesti.

Opintojen hyväksilukumenettelyistä (korvaaminen, sisällyttäminen, muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen) löytyy lisätietoa tiedekunnan opintoja koskevista säännöistä ja ohjeista.

Opintojaksojen osasuoritukset vanhenevat, jos opiskelija ei suorita opintojaksoa suorittamislukukautta seuraavina neljänä lukukautena. Opintojakso vanhenee 1.8.2005 alkaen kymmenessä vuodessa. Jos opintokokonaisuuden opintopistemäärästä on suoritettu enintään puolet yli kymmenen vuotta aikaisemmin, eivät suoritetut opintojaksot vanhene. Tällöin opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden loppuun voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Jos opintokokonaisuuden opintopistemäärästä on suoritettu yli puolet yli kymmenen vuotta aikaisemmin, suoritetut opintojaksot vanhenevat. Vanhentuneet opintojaksot päivitetään opintokokonaisuuden vastuuhenkilön määrittelemällä tavalla. Muutoin opintokokonaisuus suoritetaan loppuun voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa opiskelijan tulee olla yhteydessä ao. opintokokonaisuuden vastuuhenkilöön. Opintokokonaisuudet eivät vanhene.


Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle perusopetuksen ja lukion lehtorin sekä muiden oppilaitosten opettajan tehtävien itsenäisen hoitamisen edellyttämät pedagogiset valmiudet.

Opettajan pedagogiset opinnot 60 op muodostuvat luokanopettajan koulutuksessa Turussa kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja kasvatustieteen syventävien opintojen opintojaksoista SO4, SO5 (8 op), SO6, SO8, SO9, SO10 ja SO11 (yht. 35 op).


Luokanopettajan koulutuksen harjoittelut

KK-tutkintoon sisältyy yhteensä 13 op opetusharjoittelua ja KM-tutkintoon yhteensä 20 op opetus- ja mahdollisesti muuta harjoittelua. Opetusharjoittelut järjestetään vuorovaikutuksessa ja rinnakkain opetettavien aineiden opintojen ja kasvatustieteen opintojen kanssa. Opetusharjoittelu voidaan keskeyttää opiskelijan tekemien laiminlyöntien tai opiskelijan sopimattoman käytöksen vuoksi. Keskeyttämisestä päättää laitoksen (vara)johtaja harjoittelua ohjanneen opettajan ja harjoittelukoulun lehtorin esittämien kirjallisten lausuntojen perusteella. Harjoittelun keskeyttäminen johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen.

Harjoittelut arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja arviointiin osallistuvat harjoittelua ohjanneet henkilöt. Suoritus on hyväksytty, kun annetut tehtävät on suoritettu ja osaamistavoitteet arvioidaan hyvin saavutetuiksi. Suoritusta on täydennettävä, jos annetut tehtävät on suoritettu puutteellisesti tai osaamistavoitteiden saavuttamisessa on puutteita.


Kasvatustieteelliset tutkimus- ja menetelmäopinnot

Kasvatustieteelliset tutkimus- ja menetelmäopinnot suoritetaan tutkimustyöpajana. Tutkimustyöpajan keskeisinä lähtökohtina ovat ryhmissä ja verkossa tapahtuva ongelmalähtöinen, tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen sekä tutkimustaidot opettajan asiantuntijuuden perustana. Työskentelyssä painottuu opiskelijoiden ja asiantuntijoiden jatkuva vuorovaikutus sekä teorian ja käytännön tiivis yhteys. Tutkimustyöpaja sisältää itsenäistä, tiimeissä ja tutkimuspäivillä tapahtuvaa opiskelua ja työskentelyä. Tavoitteena on, että opiskelijoille kehittyy näkemys kasvatustieteellisestä tutkimuksesta ja sen suhteesta kasvatusalan ammatillisiin käytäntöihin ja ammattietiikkaan. Tutkimustyöpaja alkaa kandidaatin tutkinnon ensimmäisenä opiskeluvuotena ja jatkuu kolmannen vuoden kevääseen. Menetelmäopinnot sisältävät kolme laajempaa kokonaisuutta tutkimuksesta luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä: AO4, AO5 ja AO6.

Tutkimustyöpajajaksojen aikana opiskelija voi osallistua tutkittavana empiiriseen tutkimukseen. Tavoitteena on, että opiskelija saa kuvan tutkimusprosessista kokonaisuutena alkaen tutkimuksen toteutuksen ja tutkimustilanteen järjestelyistä. Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti osallistujilla on mahdollisuus tutustua tutkimushankkeen tuloksiin. Luokanopettajaopiskelijat valmistuvat kasvatustieteen maistereiksi ja voivat näin hyödyntää tutkimusmenetelmällistä asiantuntemustaan ja kokemusta tutkimuksesta omassa ammatissaan mm. tutkimusetiikan näkökulmasta esim. arvioidessaan oppilaita.


Luokanopettajan koulutuksen sivuaineopinnot

Opiskelija saa valita sivuaineet vapaasti yliopistojen (myös tiede- ja taidekorkeakoulut) tarjoamista opintokokonaisuuksista (oppiaineista tai niihin rinnastettavista opintokokonaisuuksista tai yliopistojen monitieteisistä opintokokonaisuuksista) läpäistyään sivuaineopiskelijoille tarkoitetun mahdollisen valintakokeen joko omaehtoisesti (opiskelijan itse hakeutuessa erillisarvosanaopiskelijaksi ao. yliopistoon) tai yliopistojen välisiin JOO-sopimuksiin (joustava opinto-oikeus) perustuen.

Kandidaatin tutkintoon sisältyy 40 op sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja. Opiskelijan tulee sisällyttää yksi opintokokonaisuus (esim. jonkin sivuaineen perusopinnot) joko KK- tai KM-tutkintoon. Sisällyttäessään opintokokonaisuuden KK-tutkintoon, tulee opiskelijan opintokokonaisuuden laajuudesta riippuen suorittaa muita opintoja (tai lisää sivuaineopintoja) siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy. Sisällyttäessään opintokokonaisuuden KM-tutkintoon, opiskelija voi suorittaa KK-tutkintoon 40 op muita opintoja.

Vähintään 60 op laajuiset opetettavan aineen opinnot (tavallisesti perus- ja aineopinnot) antavat aineenopettajan kelpoisuuden ao. aineen osalta perusopetukseen. Turun yliopistossa on mahdollista suorittaa useissa aineissa opetettavasta aineesta perus- ja aineopinnot ja saavuttaa näin aineenopettajan kelpoisuus. Kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa perus- ja aineopinnot käsityökasvatuksessa, liikunnassa, musiikkikasvatuksessa ja terveystiedossa. Lisäksi opiskelija voi valita sivuaineita yliopiston muista tiedekunnista. Kesäyliopistot, koulutus- ja kehittämiskeskukset sekä kansalais- ja työväenopistot toteuttavat avoimena yliopisto-opetuksena eri yliopistojen opetusta.

Laitos tarjoaa sivuaineopintoja kulloistenkin resurssiensa mukaan. Sivuainetarjonnasta, valintakriteereistä ja valintaprosessista löytyy lisätietoa tiedekunnan verkkosivulta.


Luokanopettajan koulutuksen opintojaksojen tunnukset

Opetussuunnitelmassa on päädytty käyttämään tunnuksia opintojaksojen osalta siten, että kasvatustieteen perusopinnot merkitään tunnuksella "PO", aineopinnot "AO" ja syventävät opinnot "SO". Kandidaatin tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot merkitään tunnuksella "KKV"(kielikeskuksen tuottamat opinnot KI-alkuisilla tunnuksilla) ja perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot tunnuksella "MO".


Opintokokonaisuuksien arvostelu

- kieli- ja viestintäopinnot: suoritusmerkintä (toinen kotimainen kieli TT tai HT)
- kasvatustieteen perusopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
- kasvatustieteen aineopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
- kasvatustieteen syventävät opinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
- perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
- opettajan pedagogiset opinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
- opettajankoulutuslaitoksen sivuaineopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
- muut opinnot: suoritusmerkintä


avaa kaikki

Luokanopettajan koulutus, KK, Turku

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
Opettajankoulutuslaitos
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
DP in Kindergarten Teacher Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Educational Sciences, Primary Education
Finnish Study Modules
Special Education