Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Luokanopettajan koulutus, KM, Turku

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut
- osaa toimia laaja-alaisena kasvatus- ja opetusalan asiantuntijana sekä reflektoida ja kehittää pedagogista osaamistaan
- osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti työyhteisössään
- hallitsee tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet
- ymmärtää opettajuuden yhteisenä työnä kaikkien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa

Sisältö

Turussa toteutettavan luokanopettajan koulutuksen lähtökohtana on tiedekunnan strategiassa määritelty tiedepohjainen opetuksen ja tutkimuksen kiinteä vuorovaikutus. Koulutuksen pääaine on kasvatustiede. Keskeistä on yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tarpeista lähtevä opettajien ja muiden kasvatusalan asiantuntijoiden laaja-alainen koulutus. Opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen ja oppimisen asiantuntijoiksi, jotka kehittävät aktiivisesti itseään, ammattiaan ja koululaitosta. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää opiskelijan ohjaustaitoja valmiuksiltaan heterogeenisen ryhmän opettajana ja kasvattajana.

Opettajan tehtäviin suuntautuvassa koulutuksessa ohjataan opiskelija kehittämään valmiuttaan itsenäiseen ja moniammatilliseen toimintaan opettajana ja kasvattajana moniarvoisessa ja kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Lisäksi tavoitteena on eettisesti tiedostava, tulevaisuuteen suuntautuva opettaja, jolla on taitoa kohdata kulttuuritaustoiltaan ja valmiuksiltaan erilaisia oppilaita. Luokanopettajan koulutuksen ammatillisena perustana ovat esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1-6 luokanopettajan tehtävät. Keskeistä koulutuksessa on kasvatustieteen, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen ja opetusharjoittelun muodostama kokonaisuus. Kasvatustieteellinen koulutus tähtää siihen, että opiskelija kehittää havainnointi-, reflektio- ja analyysitaitojaan vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelijoiden kasvatus- ja opetustyön osaamista ja ammatillista kehittymistä tuetaan suunnitelmallisesti koko koulutuksen ajan. Luokanopettajan koulutuksessa opiskelija kehittää valmiuksiaan myös kasvatustieteelliseen jatkokoulutukseen.

Luokanopettajan koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 180 op sekä kasvatustieteen maisterin tutkinnon 120 op. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset alan käytäntöjen, ammatillisen tiedon ja alan tieteellisen tutkimuksen kriittiseen tarkasteluun. Kandidaatin tutkinto luo edellytykset maisterin koulutukseen. Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia esiopetuksessa ja perusopetuksessa luokilla 1-6 luokanopettajana. Sivuaineopinnoilla opiskelija voi laajentaa mahdollisuuksiaan toimia aineenopettajana yhtenäisen peruskoulun luokilla 1-9. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija pystyy opetuksen ja oppimisen suunnitteluun, sen toteutukseen ja arviointiin. Hän kykenee perusteltuun pedagogiseen päätöksentekoon, koulukasvatukselle ja -opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja koulun kehittämiseen. Tutkinnot on suunniteltu niin, että kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinnon kahdessa vuodessa (yhteensä viisi vuotta).

Osana koulutusta opiskelija suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat opiskelijalle laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden ja valmiudet opettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op
(luokanopettajan koulutukseen yhteishaussa KK- ja KM-tutkintoja suorittamaan hyväksytyt sekä siirtohaussa KM-tutkintoa suorittamaan hyväksytyt)

Kasvatustieteen maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja tutkinnon pääaineena on kasvatustiede. Tutkintoon sisältyvät:
- kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
- sivuaineopinnot ja/tai muut opinnot 40 op

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 140 op
(luokanopettajan koulutukseen erillisvalinnassa/yhteishaussa KM-tutkintoa suorittamaan hyväksytyt)

Kasvatustieteen maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja tutkinnon pääaineena on kasvatustiede. Tutkintoon sisältyvät:
- henkilökohtainen opintosuunnitelma eli hops
- kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
- perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN (TURKU) SISÄLTÄMÄT OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT LUKUVUOSINA 2016-2018

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op

Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
Opintoprojekti (sis. pro gradu -tutkielman ja KM-tutkinnon kypsyysnäytteen) (SO1, SO2 ja SO3)
- SO1 Tutkimusseminaari I 16 op
- SO2 Syventävät menetelmäopinnot 5 op
- SO3 Tutkimusseminaari II 14 op
Syventävä harjoittelu (SO4 ja SO5)
- SO4 Syventävä aine- ja viikkoharjoittelu 10 op
- SO5 Teemaharjoittelu 10 op
Koulun kehittäminen, johtajuus ja opetushallinto (SO6 ja SO7)
- SO6 Koulu organisaationa, johtaminen ja koululaki 4 op
- SO7 Kouluyhteisö ja sen hyvinvointi 3 op
Oppiminen, opetus ja arviointi (SO8-SO12)
- SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen 4 op
- SO9 Varhais- ja alkukasvatus 4 op
- SO10 Arviointi ja etiikka 3 op
- SO11 Oppiminen, motivaatio ja oppimisen säätely sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa - Learning, motivation and regulation in social and cultural contexts 4 op
- SO12 Opettaja asiantuntijana 3 op

Sivuaineopinnot ja/tai muut opinnot 40 op

Yhteensä 120 op


Kasvatustieteen maisterin tutkinto 140 op

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli hops

Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
Opintoprojekti (sis. pro gradu -tutkielman ja KM-tutkinnon kypsyysnäytteen) (SO1, SO2 ja SO3)
- SO1 Tutkimusseminaari I 16 op
- SO2 Syventävät menetelmäopinnot 5 op
- SO3 Tutkimusseminaari II 14 op
Syventävä harjoittelu (SO4, SO5 ja SO5KM)
- SO4 Syventävä aine- ja viikkoharjoittelu 10 op
- SO5 Teemaharjoittelu 5 op
- SO5KM Suoraan KM-tutkintoa suorittamaan otettujen harjoittelu 5 op
Koulun kehittäminen, johtajuus ja opetushallinto (SO6 ja SO7)
- SO6 Koulu organisaationa, johtaminen ja koululaki 4 op
- SO7 Kouluyhteisö ja sen hyvinvointi 3 op
Oppiminen, opetus ja arviointi (SO8-SO12)
- SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen 4 op
- SO9 Varhais- ja alkukasvatus 4 op
- SO10 Arviointi ja etiikka 3 op
- SO11 Oppiminen, motivaatio ja oppimisen säätely sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa - Learning, motivation and regulation in social and cultural contexts 4 op
- SO12 Opettaja asiantuntijana 3 op

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
Yhteiset opintojaksot yht. 57 op
- MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa I 6 op
- MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa II 2 op
- MO2.1.1 Matematiikka 3 op
- MO2.1.2 Matemaattinen ongelmanratkaisu, mallintaminen ja koodaus 3 op
- MO3.1 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 op
- MO4.1 Uskonto 3 op
- MO5.1 Biologia ja terveystieto 4 op
- MO6.1 Maantiede 3 op
- MO7.1 Fysiikka ja kemia 3 op
- MO8.1 Kuvataide 5 op
- MO9.1 Käsityö 6 op
- MO10.1 Musiikki 5 op
- MO11.1 Liikunta 5 op
- MO12.1 Monikielinen pedagogiikka ja toisen kielen oppiminen 2 op
- MO13.1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja teemojen kokoava opintojakso 3 op
Valinnainen opintojakso 3 op

Yhteensä 140 op


OPINTOJEN OHJEELLINEN AJOITUSSUUNNITELMA LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSESSA TURUSSA SL 2016 JA SL 2017 OPINTONSA ALOITTAVIEN OSALTA

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op

1. opintovuosi
SO1 Tutkimusseminaari I 16 op (sl-kl)
SO2 Syventävät menetelmäopinnot 5 op (sl-kl)
SO4 Syventävä aine- ja viikkoharjoittelu 10 op (sl)
SO6 Koulu organisaationa, johtaminen ja koululaki 4 op (kl)
SO7 Kouluyhteisö ja sen hyvinvointi 3 op (kl)
SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen 4 op (sl)
SO9 Varhais- ja alkukasvatus 4 op (kl)
Sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja 14 op (sl-kl)
yht. 60 op

2. opintovuosi
SO3 Tutkimusseminaari II 14 op (sl-kl)
SO5 Teemaharjoittelu 10 op (kl)
SO10 Arviointi ja etiikka 3 op (sl)
SO11 Oppiminen, motivaatio ja oppimisen säätely sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa - Learning, motivation and regulation in social and cultural contexts 4 op (kl)
SO12 Opettaja asiantuntijana 3 op (sl/kl)
Sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja 26 op (sl-kl)
yht. 60 op

Siirtohaussa kasvatustieteen maisterin tutkintoa 120 op suorittamaan hyväksytyt seuraavin huomioin:
- SO4 Syventävä aine- ja viikkoharjoittelu 10 op: 2. opintovuoden keväällä


Kasvatustieteen maisterin tutkinto 140 op

1. opintovuosi
Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli hops
SO1 Tutkimusseminaari I 16 op (sl-kl)
SO2 Syventävät menetelmäopinnot 5 op (sl-kl)
SO5KM Suoraan KM-tutkintoa suorittamaan otettujen harjoittelu 5 op (sl)
SO6 Koulu organisaationa, johtaminen ja koululaki 4 op (kl)
SO7 Kouluyhteisö ja sen hyvinvointi 3 op (kl)
SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen 4 op (sl)
SO9 Varhais- ja alkukasvatus 4 op (kl)
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa I 6 op (sl-kl)
MO2.1.1 Matematiikka 3 op (sl)
MO5.1 Biologia ja terveystieto 4 op (kl)
MO7.1 Fysiikka ja kemia 3 op (kl)
MO9.1 Käsityö 6 op (sl-kl)
MO11.1 Liikunta 5 op (sl-kl)
yht. 68 op

2. opintovuosi
SO3 Tutkimusseminaari II 14 op (sl-kl)
SO4 Syventävä aine- ja viikkoharjoittelu 10 op (kl)
SO5 Teemaharjoittelu 5 op (kl)
SO10 Arviointi ja etiikka 3 op (sl)
SO11 Oppiminen, motivaatio ja oppimisen säätely sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa - Learning, motivation and regulation in social and cultural contexts 4 op (kl)
SO12 Opettaja asiantuntijana 3 op (sl/kl)
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, osa II 2 op (sl)
MO2.1.2 Matemaattinen ongelmanratkaisu, mallintaminen ja koodaus 3 op (kl)
MO3.1 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 op (kl)
MO4.1 Uskonto 3 op (sl)
MO6.1 Maantiede 3 op (sl)
MO8.1 Kuvataide 5 op (sl-kl)
MO10.1 Musiikki 5 op (sl-kl)
MO12.1 Monikielinen pedagogiikka ja toisen kielen oppiminen 2 op (kl)
MO13.1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja teemojen kokoava opintojakso 3 op (kl)
Monialaisten opintojen valinnainen opintojakso 3 op (sl/kl)
yht. 72 op


Koulutuksen opetusmuodot
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


Opettajan pedagogiset opinnot
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


Luokanopettajan koulutuksen harjoittelut
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


Kasvatustieteelliset tutkimus- ja menetelmäopinnot

Maisterin tutkinnossa menetelmäopintoja syvennetään opintojaksolla (SO2), joka sisältää valinnaisia osuuksia. Opintoprojekti (pro gradu -tutkielmaopinnot), jonka voi aloittaa pääsääntöisesti vasta kandidaatin tutkinnon suoritettuaan, alkaa maisteriopintojen alussa.


Luokanopettajan koulutuksen sivuaineopinnot

Maisterin tutkintoon 120 op sisältyy 40 opintopistettä sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja. Opiskelijan tulee sisällyttää yksi opintokokonaisuus (esim. jonkin sivuaineen perusopinnot) joko KK- tai KM-tutkintoon. Sisällyttäessään opintokokonaisuuden KM-tutkintoon, tulee opiskelijan opintokokonaisuuden laajuudesta riippuen suorittaa muita opintoja (tai lisää sivuaineopintoja) siten, että tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy. Sisällyttäessään opintokokonaisuuden KK-tutkintoon, opiskelija voi suorittaa KM-tutkintoon 40 op muita opintoja.
Ks. lisäksi kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


Luokanopettajan koulutuksen opintojaksojen tunnukset
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


Opintokokonaisuuksien arvostelu
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
DP in Kindergarten Teacher Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Educational Sciences, Primary Education
Finnish Study Modules
Special Education