Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Luokanopettajan koulutus, KK, Rauma

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut
- hallitsee kasvatus- ja vuorovaikutustaidot sekä kasvatustieteen että opetettavien aineiden ydinsisällöt
- tuntee opetussuunnitelman perusteet opettajan työtä ohjaavana asiakirjana
- ymmärtää tutkimustiedon opettajan työn kehittämisen välineenä
- osaa soveltaa oppimiaan asioita opettajan työssä
- tunnistaa opettajuuteen liittyviä keskeisiä lähtökohtia

Sisältö

Raumalla toteutettavan luokanopettajan koulutuksen lähtökohtana on tiedekunnan strategiassa määritelty tiedepohjainen opetuksen ja tutkimuksen kiinteä vuorovaikutus. Koulutuksen pääaine on kasvatustiede. Keskeistä on yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tarpeista lähtevä opettajien ja muiden kasvatusalan asiantuntijoiden laaja-alainen koulutus. Opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen ja oppimisen asiantuntijoiksi, jotka kehittävät aktiivisesti itseään, ammattiaan ja koululaitosta. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää opiskelijan ohjaustaitoja valmiuksiltaan heterogeenisen ryhmän opettajana ja kasvattajana.

Opettajan tehtäviin suuntautuvassa koulutuksessa ohjataan opiskelija kehittämään valmiuttaan itsenäiseen ja moniammatilliseen toimintaan opettajana ja kasvattajana. Lisäksi tavoitteena on eettisesti tiedostava, tulevaisuuteen suuntautuva opettaja, jolla on taitoa kohdata kulttuuritaustoiltaan ja valmiuksiltaan erilaisia oppilaita. Luokanopettajan koulutuksen ammatillisena perustana ovat esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1 - 6 luokanopettajan tehtävät. Keskeistä koulutuksessa on kasvatustieteen, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen ja opetusharjoittelun muodostama kokonaisuus. Kasvatustieteellinen koulutus tähtää siihen, että opiskelija kehittää havainnointi-, reflektio- ja analyysitaitojaan vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelijoiden kasvatus- ja opetustyön osaamista ja ammatillista kehittymistä tuetaan suunnitelmallisesti koko koulutuksen ajan. Luokanopettajan koulutuksessa opiskelija kehittää valmiuksiaan myös kasvatustieteelliseen jatkokoulutukseen.

Luokanopettajan koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 180 op sekä kasvatustieteen maisterin tutkinnon 120 op. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset alan käytäntöjen, ammatillisen tiedon ja alan tieteellisen tutkimuksen kriittiseen tarkasteluun. Kandidaatin tutkinto luo edellytykset maisterin koulutukseen. Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia esiopetuksessa ja perusopetuksessa luokilla 1-6 luokanopettajana. Sivuaineopinnoilla opiskelija voi laajentaa mahdollisuuksiaan toimia aineenopettajana yhtenäisen peruskoulun luokilla 1-9. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija pystyy opetuksen ja oppimisen suunnitteluun, sen toteutukseen ja arviointiin. Hän kykenee perusteltuun pedagogiseen päätöksentekoon, koulukasvatukselle ja -opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja koulun kehittämiseen. Tutkinnot on suunniteltu niin, että kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinnon kahdessa vuodessa (yhteensä viisi vuotta).

Osana koulutusta opiskelija suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat opiskelijalle laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden ja valmiudet opettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

Luokanopettajan koulutuksessa opiskeleva suorittaa kasvatustieteen kandidaatin 180 op:n tutkinnon, joka on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinto voi ylittyä enintään 20 opintopisteellä. Kandidaatin tutkinnon pääaineena on kasvatustiede ja tutkintoon sisältyvät:
- kieli- ja viestintäopinnot 20 op
- kasvatustieteen perus- ja aineopinnot 60 op
- perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
- sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja 40 op


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN (RAUMA) SISÄLTÄMÄT OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT 2016-2018

Kieli ja viestintäopinnot 20 op
KKV0.1 Opiskelijaksi yliopistoon 2 op
KKV0.2 Opiskelijana yliopistossa 2 op
KIPV3501 Puheviestintä, opettajankoulutuslaitos 3 op
KISU1721 Suomen kieli: Kirjallinen viestintä 2 op
KIRU2721 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op
KIRU2741 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op
KIEN2765 English: Academic and Professional Skills for Education (ROKL) 5 op
KKV5 Tietotekniikan perusteet 3 op

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
PO1 Johdatus kasvatustieteisiin 3 op
PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia 3 op
PO3 Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op
PO4 Opetuksen ja oppimisen perusteet 7 op
PO5 Kasvatuksen sosiaalipsykologia 3 op
PO6 Johdatus opetuksen ja oppimisen tutkimukseen 4 op

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op
AO1 Orientoiva perusharjoittelu 4 op
AO2 Didaktinen perusharjoittelu 8 op
AO3 Tutkimuksen teon perusteet 12 op
AO3.1 Tieteellinen kirjoittaminen ja kirjallisuuskatsauksen perusteet 2 op
AO3.2 Johdatus tutkimusmenetelmiin 5 op
AO3.3 Johdatus tutkimusaineiston analyysimenetelmiin 5 op
AO4 Tutkiva opettaja 11 op
AO4.1 Oppiminen ja pedagoginen tuki 4 op
AO4.2 Kandidaatintutkielma 7 op

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
MO0 Laaja-alainen osaaminen ja oppimiskokonaisuudet 3 op
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 6 op
MO1.2 Monikielinen pedagogiikka ja kielen oppiminen 2 op
MO2.1 Matematiikka 1 3 op
MO2.2 Matematiikka 2 3 op
MO3 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 op
MO4 Uskonto 3 op
MO5 Maantieto ja biologia 1 3 op
MO6 Biologia 2 3 op
MO7 Fysiikka ja kemia 3 op
MO8.1 Kuvataide 1 3 op
MO8.2 Kuvataide 2 3 op
MO9 Käsityö 6 op
MO10.1 Musiikki 1 3 op
MO10.2 Musiikki 2 3 op
MO11 Liikunta 6 op
Laajentava valinnainen opintojakso 3 op
Sivuaineopintoja ja/tai muita opintoja 40 op

Yhteensä 180 op


OHJEELLINEN OPINTOJEN AJOITUSSUUNNITELMA RAUMALLA LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSESSA SL 2016 JA 2017 OPINTONSA ALOITTAVIEN OSALTA

1. Opintovuosi
KKV0.1 Opiskelijaksi yliopistoon 2 op (sl)
KIPV3501 Puheviestintä, opettajankoulutuslaitos 3 op (sl, kl)
KKV5 Tietotekniikan perusteet 3 op (sl)
PO1 Johdatus kasvatustieteisiin 3 op (sl)
PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia 3 op (kl)
PO3 Kehitys- ja kasvatuspsykologia 5 op (sl)
PO4 Opetuksen ja oppimisen perusteet 7 op (sl)
PO5 Kasvatuksen sosiaalipsykologia 3 op (kl)
PO6 Johdatus opetuksen ja oppimisen tutkimukseen 4 op (kl)
AO1 Orientoiva perusharjoittelu 4 op (sl)
MO0 Laaja-alainen osaaminen ja oppimiskokonaisuudet 3 op (sl, kl)
MO2.1 Matematiikka 1 3 op (kl)
MO4 Uskonto 3 op (sl)
MO5 Maantieto ja biologia 1 3 op (kl)
MO8.1 Kuvataide 1 3 op (sl, kl)
MO9 Käsityö 6 op (sl, kl)
MO10.1 Musiikki 1 3 op (sl, kl)
yht. 61 op

2. Opintovuosi
KISU1721 Suomen kieli: Kirjallinen viestintä 2 op (kl)
KIEN2765 English: Academic and Professional Skills for Education (ROKL) 5 op (sl, kl)
AO3.1 Tieteellinen kirjoittaminen ja kirjallisuuskatsauksen perusteet 2 op (sl)
AO4.1 Oppiminen ja pedagoginen tuki 4 op (sl)
AO2 Didaktinen perusharjoittelu 8 op (kl)
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 6 op (sl, kl)
MO1.2 Monikielinen pedagogiikka ja kielen oppiminen 2 op (sl)
MO2.2 Matematiikka 2 3 op (sl)
MO3 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 op (sl, kl)
MO6 Biologia 2 3 op (sl)
MO7 Fysiikka ja kemia 3 op (sl, kl)
MO8.2 Kuvataide 2 3 op (sl, kl)
MO10.2 Musiikki 2 3 op (sl)
MO11 Liikunta 6 op (sl, kl)
Laajentava valinnainen opintojakso 3 op (kl)
yht. 57 op

3. Opintovuosi
KKV0.2 Opiskelijana yliopistossa 2 op (sl, kl)
KIRU2721 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op (kl)
KIRU2741 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op (kl)
AO3.2 Johdatus tutkimusmenetelmiin 5 op (sl)
AO3.3 Johdatus tutkimusaineiston analyysimenetelmiin 5 op (sl)
AO4.2 Kandidaatintutkielma 7 op (sl, kl)
Sivuaine- ja/tai muut opinnot 40 op
yht. 62 op

LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN VIITTEELLINEN OPINTOJEN AJOITUSSUUNNITELMA

Luokanopettajan koulutuksen opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti kerran yhden lukuvuoden aikana siten, että opiskelijalla on mahdollisuus valita henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) mukaiset opinnot lukuvuoden aikana. Opintojen valinnassa tulee kuitenkin noudattaa eri opintokokonaisuuksien mukaista etenemisjärjestystä, jotka ovat seuraavat:

Kieli- ja viestintäopinnot voivat sijoittua koko opintojen ajalle seuraavin poikkeuksin:
- KKV0.1 alkaa opintojen alussa ja kestää HOPSin osalta opintojen ajan
- Suomen kielen kirjallinen viestintä tulee suorittaa ennen kandidaatintutkielmaa

Kasvatustieteen opinnot sijoittuvat koko koulutuksen ajalle kuitenkin siten, että eteneminen tapahtuu perusopinnoista aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Tarkemmat määräykset etenemisedellytyksistä annetaan erikseen ko. opintojakson yhteydessä.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot alkavat ensimmäisen vuoden alussa ja jatkuvat toisen vuoden kevätlukukauden loppuun.

Sivuaineopinnot sijoittuvat kandidaatin tutkinnon kolmannelle opintovuodelle ja maisterin tutkinnon ensimmäiselle opintovuodelle.


KOULUTUKSEN OPETUSMUODOT

Koulutuksen ohjattu opetus järjestetään tavallisesti luentoina, ohjattuna suurryhmäopetuksena, erilaisina pienryhmäopetuksina (harjoitukset, demonstraatiot, seminaarit jne.) ja verkko-opiskeluna. Opetussuunnitelmassa näkyy ohjatun opetuksen (luento-opetus, pienryhmäopetus yms.) lisäksi myös opiskelijan itsenäisen työn osuus tunteina tunnuksella "itsenäinen työskentely".

Ryhmämuotoinen opetus on läsnäolovelvollista. Opintojakson luennoille voidaan myös asettaa läsnäolovelvollisuus. Tästä on maininta kentässä "vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot".

Pienryhmän suuruus on yleensä 16-20 opiskelijaa.

Poissaoloissa toimitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:
- Jos poissaoloja pakollisesta kontaktiopetuksesta (pienryhmäopetus tai pakolliset luennot) on alle 50 %, on poissaolo korvattava. Korvaustavan päättää aina opintojakson opettaja. Opiskelija voi itse ehdottaa korvaustapaa, jonka opettaja joko hyväksyy tai hylkää. Opettaja voi myös antaa tehtävän itse tai rakentaa tehtävänannon yhdessä opiskelijan kanssa keskustelemalla.
- Mikäli poissaoloa ei opettajan mielestä voi korvata, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
- Jos poissaoloja on 50 % tai enemmän, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.

Opettajan kanssa erikseen sovittu korvaava suoritustapa on voimassa opintojaksosta vastaavan opettajan määräämällä tavalla.

Arviointitavat ja -kriteerit on ilmoitettava opiskelijoille opintojakson alussa. Kirjallisen tentin vaihtoehtona opettaja voi harkintansa mukaan käyttää muita soveltuvia arviointi- ja suoritustapoja, joista esimerkkeinä: yksilö- tai ryhmäesseet, työkansiot, projektityöt, suullinen kuulustelu, pari- tai ryhmätentti, käsitekarttatentit, dialogi tai ongelmaratkaisutehtävät sekä verkkotehtävät.

Opettajat voivat tarvittaessa järjestää luennoista tai/ja harjoituksista vapauttavan kokeen. Kontaktiopetusta voidaan vastuuopettajan harkinnan mukaan soveltuvin osin korvata opiskelijan itsenäisellä työskentelyllä.

Koulutuksessa käytettävistä opetusmateriaaleista voidaan periä opiskelijoilta kohtuullinen korvaus (esim. opintokäynnit, käsityön materiaalit) opintojohtosäännön mukaisesti.

Opintojaksojen hyväksilukumenettelyistä (korvaaminen, sisällyttäminen, muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen) löytyy lisätietoa tiedekunnan opintoja koskevista säännöistä ja ohjeista.

Opintojakson osasuoritukset vanhenevat kahdessa vuodessa, jos opiskelija ei suorita opintojaksoa suorittamislukukautta seuraavina neljänä lukukautena. Opintojakso vanhenee 1.8.2005 alkaen kymmenessä vuodessa. Jos opintokokonaisuuden opintopistemäärästä on suoritettu enintään puolet yli kymmenen vuotta aikaisemmin, eivät suoritetut opintojakso vanhene. Tällöin opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden loppuun voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Jos opintokokonaisuuden opintopistemäärästä on suoritettu yli puolet yli kymmenen vuotta aikaisemmin, suoritetut opintojakson vanhenevat. Vanhentuneet opinnot päivitetään opintokokonaisuuden vastuuhenkilön määrittelemällä tavalla. Tällaisessa tilanteessa opiskelijan tulee olla yhteydessä ao. opintokokonaisuuden vastuuhenkilöön. Opintokokonaisuudet eivät vanhene.


OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) muodostuvat kasvatustieteen perusopintojen opintojaksoista PO1-PO6 (25 op) sekä syventävien opintojen opintojaksoista SO1, SO2, SO3, SO4.2, SO6.1, SO6.2, SO6.3 (35 op).

Opettajan pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle perusopetuksen ja lukion lehtorin sekä muiden oppilaitosten opettajan tehtävien itsenäisen hoitamisen edellyttämät pedagogiset valmiudet. Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia esiopetuksessa ja perusopetuksessa vuosiluokilla 1-6 luokanopettajana.


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN HARJOITTELUT

Luokanopettajan koulutuksen KK-tutkintoon sisältyy 12 op ja KM-tutkintoon 14 op ohjattua opetusharjoittelua. Ohjattu harjoittelu toteutetaan tavoitteellisesti ja toiminnallisesti etenevissä jaksoissa, jotka integroituvat muihin opintoihin. Ohjatut harjoittelut sisältyvät kasvatustieteen aine- ja syventäviin opintoihin.

Harjoittelut arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja arviointiin osallistuvat harjoittelua ohjanneet henkilöt. Suoritus on hyväksytty, kun annetut tehtävät on suoritettu ja osaamistavoitteet arvioidaan hyvin saavutetuiksi. Suoritusta on täydennettävä, jos annetut tehtävät on suoritettu puutteellisesti tai osaamistavoitteiden saavuttamisessa on puutteita.

Muotokriteerit: Muotoa koskevat täydennettävät seikat tarkoittavat sitä, että vaadittavissa opintosuorituksissa on puutteita. Mikäli opiskelijan on vaikea pitää kiinni sovitusta ohjelmasta työn tai jonkin muun syyn takia tai yhteisten tapaamisten järjestäminen hankaloituu mainittavasti, eivät muotokriteerit myöskään täyty.
Sisältökriteerit: Sisältöön kuuluu opetuksen suunnittelu, opetustilanteet ja palautekeskustelut. Arvioinnissa kiinnitetään huomioita opiskelijan sitoutumiseen, aktiivisuuteen, oma-aloitteisuuteen ja kriittisyyteen sekä kykyyn suorittaa itsereflektointia tavoitteiden pohjalta. Aineopintoihin kuuluvissa harjoitteluissa arviointi kohdistuu aineenhallintaan, vuorovaikutustaitoihin ja didaktisiin ratkaisuihin. Syventävien opintojen harjoitteluissa arvioidaan näiden lisäksi oman opetuskokeilun teoreettista viitekehystä, opetettavan aineen tieteellisen perustan tuntemusta ja oppiaineen luonteen mukaisia didaktisia ratkaisuja.
Opiskelijalle ilmoitetaan välittömästi, jos hänen harjoittelunsa ei näytä yltävän em. tavoitteisiin. Täydennettävästä suorituksesta päätetään ohjaajien ja harjoittelijan kanssa. Suoritustaan täydentävälle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen harjoittelusuunnitelma. Jos täydentämisen tarve on erityisen suuri, opetusharjoittelu hylätään ja harjoittelu suoritetaan kokonaan uudestaan.

Opetusharjoittelu voidaan keskeyttää opiskelijan tekemien laiminlyöntien tai opiskelijan sopimattoman käytöksen vuoksi. Keskeyttämisestä päättää laitoksen (vara)johtaja harjoittelua ohjanneiden opettajien esittämien kirjallisten lausuntojen perusteella. Harjoittelun keskeyttäminen johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen.


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN SIVUAINEOPINNOT

Opiskelija saa valita sivuaineensa vapaasti yliopistojen (myös tiede- ja taidekorkeakoulut) tarjoamista opintokokonaisuuksista (oppiaineista tai niihin rinnastettavista kokonaisuuksista taikka yliopistojen monitieteisistä opintokokonaisuuksista) läpäistyään sivuaineopiskelijoille tarkoitetun mahdollisen valintakokeen joko omaehtoisesti (opiskelijan itse hakeutuessa erillisarvosanaopiskelijaksi ao. yliopistoon) tai yliopistojen välisiin JOO-sopimuksiin perustuen.

Kandidaatin tutkintoon sisältyy 40 opintopistettä ja maisterin tutkintoon 35 opintopistettä sivuaine- ja/tai muita opintoja. Opiskelijan tulee sisällyttää yksi opintokokonaisuus (esim. jonkin sivuaineen perusopinnot) joko KK- tai KM-tutkintoon. Mikäli opiskelija sisällyttää opintokokonaisuuden KK-tutkintoon, tulee hänen opintokokonaisuuden laajuudesta riippuen suorittaa muita opintoja (tai lisää sivuaineopintoja) siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy. Mikäli opiskelija sisällyttää opintokokonaisuuden KM-tutkintoon, hän voi suorittaa KK-tutkintoon 40 op muita opintoja. Näiden opintojen tulee olla yliopistotasoisia.

Jos opiskelija suorittaa kaksi sivuaineopintokokonaisuutta, hän voi halutessaan hajottaa toisen niistä kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Sivuaineopintojen hajottaminen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin onnistuu vain siinä tapauksessa, ettei opintokokonaisuutta ole koottu.

Vähintään 60 op laajuiset opetettavan aineen opinnot antavat aineenopettajan kelpoisuuden ao. aineen osalta perusopetukseen. Turun yliopistossa on mahdollista suorittaa useissa aineissa opetettavasta aineesta perus- ja aineopinnot ja saavuttaa näin tutkinnossa aineenopettajan kelpoisuus. Kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa perus- ja aineopinnot liikunnassa, käsityökasvatuksessa, musiikkikasvatuksessa ja terveystiedossa. Lisäksi opiskelija voi valita sivuaineita yliopiston muista tiedekunnista. Kesäyliopistot, koulutus- ja kehittämiskeskukset sekä kansalais- ja työväenopistot toteuttavat avoimena yliopisto-opetuksena eri yliopistojen arvosanaopetusta.

Laitos tarjoaa sivuaineopintoja kulloistenkin resurssiensa mukaan. Sivuainetarjonnasta, valintakriteereistä ja valintaprosessista löytyy lisätietoa tiedekunnan verkkosivulta.


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPINTOJAKSOJEN TUNNUKSET

Opetussuunnitelmassa on päädytty käyttämään tunnuksia opintojaksojen osalta siten, että kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kasvatustieteen opintojaksot merkitään luokanopettajan koulutuksessa tunnuksella PO (perusopinnot) ja AO (aineopinnot). Maisterin tutkinnon kasvatustieteen opintojaksot merkitään tunnuksella SO (syventävät opinnot). Kieli- ja viestintäopinnot merkitään tunnuksilla KKV (kandidaatin tutkinto) ja MKV (maisterin tutkinto). Kielikeskuksen opinnot merkitään KI-alkuisilla tunnuksilla. Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot merkitään tunnuksella MO.


OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU

kieli- ja viestintäopinnot: suoritusmerkintä (toinen kotimainen kieli TT tai HT)
kasvatustieteen perusopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
kasvatustieteen aineopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
kasvatustieteen syventävät opinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
opettajan pedagogiset opinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
opettajankoulutuslaitoksen sivuaineopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
muut opinnot: suoritusmerkintä


avaa kaikki

Luokanopettajan koulutus, KK, Rauma

Opettajankoulutuslaitos
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
DP in Kindergarten Teacher Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Educational Sciences, Primary Education
Finnish Study Modules
Special Education