Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Luokanopettajan koulutus, KM, Rauma

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut
- osaa toimia laaja-alaisena kasvatus- ja opetusalan asiantuntijana sekä reflektoida ja kehittää pedagogista osaamistaan
- osaa toimia eettisten ja demokraattisten periaatteiden mukaisesti työssään ja työyhteisössään
- ymmärtää opettajuuden yhteisöllisenä ja kaikkien oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukijana
- hallitsee metodologisia, menetelmällisiä ja tieteellisen tutkimuksen raportointiin liittyviä valmiuksia

Sisältö

Raumalla toteutettavan luokanopettajan koulutuksen lähtökohtana on tiedekunnan strategiassa määritelty tiedepohjainen opetuksen ja tutkimuksen kiinteä vuorovaikutus. Koulutuksen pääaine on kasvatustiede. Keskeistä on yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tarpeista lähtevä opettajien ja muiden kasvatusalan asiantuntijoiden laaja-alainen koulutus. Opettajankoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen ja oppimisen asiantuntijoiksi, jotka kehittävät aktiivisesti itseään, ammattiaan ja koululaitosta. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää opiskelijan ohjaustaitoja valmiuksiltaan heterogeenisen ryhmän opettajana ja kasvattajana.

Opettajan tehtäviin suuntautuvassa koulutuksessa ohjataan opiskelija kehittämään valmiuttaan itsenäiseen ja moniammatilliseen toimintaan opettajana ja kasvattajana. Lisäksi tavoitteena on eettisesti tiedostava, tulevaisuuteen suuntautuva opettaja, jolla on taitoa kohdata kulttuuritaustoiltaan ja valmiuksiltaan erilaisia oppilaita. Luokanopettajan koulutuksen ammatillisena perustana ovat esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1 - 6 luokanopettajan tehtävät. Keskeistä koulutuksessa on kasvatustieteen, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen ja opetusharjoittelun muodostama kokonaisuus. Kasvatustieteellinen koulutus tähtää siihen, että opiskelija kehittää havainnointi-, reflektio- ja analyysitaitojaan vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Opiskelijoiden kasvatus- ja opetustyön osaamista ja ammatillista kehittymistä tuetaan suunnitelmallisesti koko koulutuksen ajan. Luokanopettajan koulutuksessa opiskelija kehittää valmiuksiaan myös kasvatustieteelliseen jatkokoulutukseen.

Luokanopettajan koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 180 op sekä kasvatustieteen maisterin tutkinnon 120 op. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset alan käytäntöjen, ammatillisen tiedon ja alan tieteellisen tutkimuksen kriittiseen tarkasteluun. Kandidaatin tutkinto luo edellytykset maisterin koulutukseen. Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia esiopetuksessa ja perusopetuksessa luokilla 1-6 luokanopettajana. Sivuaineopinnoilla opiskelija voi laajentaa mahdollisuuksiaan toimia aineenopettajana yhtenäisen peruskoulun luokilla 1-9. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija pystyy opetuksen ja oppimisen suunnitteluun, sen toteutukseen ja arviointiin. Hän kykenee perusteltuun pedagogiseen päätöksentekoon, koulukasvatukselle ja -opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja koulun kehittämiseen. Tutkinnot on suunniteltu niin, että kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinnon kahdessa vuodessa (yhteensä viisi vuotta).

Osana koulutusta opiskelija suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat opiskelijalle laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden ja valmiudet opettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP
(luokanopettajan koulutukseen yhteishaussa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan hyväksytyt sekä siirtohaussa kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyt)

Luokanopettajan koulutuksessa opiskeleva suorittaa kasvatustieteen maisterin 120 op:n tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Maisterin tutkinnon pääaineena on kasvatustiede ja tutkintoon sisältyvät:
- kieli- ja viestintäopinnot 5 op
- kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
- sivuaine- ja/tai muita opintoja 35 op

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 145 op
(luokanopettajan koulutukseen erillisvalinnassa/yhteishaussa kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan hyväksytyt)
Kasvatustieteen maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja tutkinnon pääaineena on kasvatustiede. Tutkintoon sisältyvät:
- kieli- ja viestintäopinnot 5 op
- kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
- perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN (RAUMA) SISÄLTÄMÄT OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT LUKUVUOSINA 2016-2018

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op
MKV1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö 2 op
MKV2 Monikielisyys ja monikulttuurisuus esi- ja perusopetuksessa 3 op

Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
SO1 Syventävä kokonaisharjoittelu 6 op

SO2 Syventävä didaktinen harjoittelu 8 op
SO2a Tutkiva ja kokeileva opettaja 8 op
SO2b Aineenopettajana yläkoulussa 8 op

SO3 Opettajuuteen perehtyminen 5 op
SO3a Opetus- tai tutkimusjakso koulussa tai muussa kasvatusalan organisaatiossa 5 op
SO3b Koulun sidosryhmiin tai pedagogiikan erityisalueisiin perehtyminen 5 op
SO3c Kenttäkokemus 5 op

SO4 Tutkimusmenetelmät 8 op
SO4.1 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen maailmankuva 3 op
SO4.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op

SO5 Teoreettis-praktiset opinnot 9 op
SO5.1 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen, johtajuus ja opetustoimen hallinto 3 op
SO5.2 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus 3 op
SO5.3 Varhais- ja alkukasvatus 3 op

SO6 Opetus, oppiminen ja arviointi 14 op
SO6.1 Opetuksen ja oppimisen teoria 5 op
SO6.2 Opettajan vuorovaikutusosaaminen 3 op
SO6.3 Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppimisen tuki 3 op
SO6.4 Kasvatusfilosofia ja -historia 3 op

Tutkimusprojekti 30 op
SO7 Tutkimusseminaari I 14 op
SO8 Tutkimusseminaari II 16 op

Sivuaine- ja/tai muita opintoja 35 op

yhteensä 120 op


Kasvatustieteen maisterin tutkinto 145 op

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op
ks. edellä

Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
ks. edellä

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
MO0 Laaja-alainen osaaminen ja oppimiskokonaisuudet 3 op
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 6 op
MO1.2 Monikielinen pedagogiikka ja kielen oppiminen 2 op
MO2.1 Matematiikka 1 3 op
MO2.2 Matematiikka 2 3 op
MO3 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 op
MO4 Uskonto 3 op
MO5 Maantieto ja biologia 1 3 op
MO6 Biologia 2 3 op
MO7 Fysiikka ja kemia 3 op
MO8.1 Kuvataide 1 3 op
MO8.2 Kuvataide 2 3 op
MO9 Käsityö 6 op
MO10.1 Musiikki 1 3 op
MO10.2 Musiikki 2 3 op
MO11 Liikunta 6 op
Laajentava valinnainen opintojakso 3 op


OHJEELLINEN OPINTOJEN AJOITUSSUUNNITELMA RAUMALLA LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSESSA SL 2016 JA 2017 OPINTONSA ALOITTAVIEN OSALTA

1. Opintovuosi
SO1 Syventävä kokonaisharjoittelu 6 op (kl)
SO4.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op (kl)
SO7 Tutkimusseminaari 1 14 op (sl, kl)
Sivuaineet/muut opinnot 35 op
YHT. 60 op

2. Opintovuosi
MKV1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö 2 op (sl, kl)
MKV2 Monikielisyys ja monikulttuurisuus esi- ja perusopetuksessa 2 op (sl)
SO2 Syventävä didaktinen harjoittelu 8 op (sl)
SO3 Opettajuuteen perehtyminen 5 op (sl, kl)
SO4.1 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen maailmankuva 3 op (sl)
SO5.1 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen,
johtajuus ja opetustoimen hallinto 3 op (kl)
SO5.2 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus 3 op (kl)
SO5.3 Varhais- ja alkukasvatus 3 op (sl)
SO6.1 Opetuksen ja oppimisen teoria 5 op (kl)
SO6.2 Opettajan vuorovaikutusosaaminen 3 op (sl, kl)
SO6.3 Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppimisen tuki 3 op (sl, kl)
SO6.4 Kasvatusfilosofia ja -historia 3 op (sl)
SO8 Tutkimusseminaari II 16 op (sl, kl)
YHT. 60 op

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 145 OP

1. opintovuosi
MKV1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö 2 op (sl, kl)
MKV2 Monikielisyys ja monikulttuurisuus esi- ja perusopetuksessa 3 op (sl)
MO0 Laaja-alainen osaaminen ja oppimiskokonaisuudet, 3 op (sl, kl)
MO2.1 Matematiikka 1, 3 op (kl)
MO4 Uskonto, 3 op (sl)
MO5 Maantieto ja biologia 1, 3 op (kl)
MO8.1 Kuvataide 1, 3 op (sl, kl)
MO9 Käsityö, 6 op (sl, kl)
MO10.1 Musiikki 1, 3 op (sl, kl)
SO1 Syventävä kokonaisharjoittelu, 6 op (kl)
SO4.1 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen maailmankuva, 3 op (sl)
SO4.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja, 5 op (kl)
SO5.1 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen, johtajuus ja opetustoimen hallinto, 3 op (kl)
SO5.2 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus, 3 op (kl)
SO5.3 Varhais- ja alkukasvatus, 3 op (sl)
SO6.1 Opetuksen ja oppimisen teoria, 5 op (kl)
SO6.3 Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppimisen tuki, 3 op (sl)
SO7 Tutkimusseminaari I, 14 op
YHT. 74 op

2. opintovuosi
MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, 6 op (sl, kl)
MO1.2 Monikielinen pedagogiikka ja kielen oppiminen, 2 op (sl)
MO2.2 Matematiikka 2, 3 op (sl)
MO3 Historia ja yhteiskuntaoppi, 4 op (sl, kl)
MO6 Biologia 2, 3 op (sl)
MO7 Fysiikka ja kemia, 3 op (sl, kl)
MO8.2 Kuvataide 2, 3 op (sl,kl)
MO10.2 Musiikki 2, 3 op (sl)
MO11 Liikunta, 6 op (sl)
MO13 Laajentava valinnainen opintojakso, 3 op (kl)
SO2 Syventävä didaktinen harjoittelu, 8 op (kl)
SO3 Opettajuuteen perehtyminen, 5 op (sl)
SO6.2 Opettajan vuorovaikutusosaaminen, 3 op (sl)
SO6.4 Kasvatusfilosofia ja -historia, 3 op (sl)
SO8 Tutkimusseminaari II, 16 op
YHT. 71 op

LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN VIITTEELLINEN OPINTOJEN AJOITUSSUUNNITELMA
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


KOULUTUKSEN OPETUSMUODOT
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN HARJOITTELUT
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN SIVUAINEOPINNOT
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


LUOKANOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPINTOJAKSOJEN TUNNUKSET
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU
Ks. kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kuvaus


avaa kaikki

Luokanopettajan koulutus, KM, Rauma

Opettajankoulutuslaitos
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
DP in Kindergarten Teacher Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Educational Sciences, Primary Education
Finnish Study Modules
Special Education