Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Lastentarhanopettajan koulutus, KK

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut on päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kasvatustyössä erityisesti pedagoginen asiantuntija ja opettaja ja sen myötä työyhteisönsä vastuullisin pedagogisen toiminnan suunnittelija ja toteuttaja sekä kelpoinen muun muassa päiväkodin johtajaksi.

Lastentarhanopettajan koulutuksen suoritettuaan opiskelija
- hallitsee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeiset pedagogiset sisällöt ja perusteet, erityisesti kasvatusta, opetusta, kehitystä ja oppimista koskevan peruskäsitteet ja lainalaisuudet sekä tuntee lapsuuden yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat
- ymmärtää opetussuunnitelman ja suunnittelun merkityksen varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen pedagogiikassa sekä tiedostaa lainsäädännön ja asiakirjojen ohjaavan työtään
- ymmärtää työnsä pohjautuvan tutkimustietoon, tuntee tieteenalansa keskeiset tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät sekä hallitsee tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteet, mikä antaa valmiuksia seurata ja soveltaa tieteenalansa tutkimusta työelämässä
- osaa soveltaa perustietämystään lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, arvioida, ohjata ja tukea lasten oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta esikouluikään
- osaa toimia yhteistyössä perheiden, asiantuntijoiden sekä työyhteisönsä muiden jäsenten kanssa sekä arvioida ja kehittää niin omaa kuin työyhteisönsä toimintaa pedagogisena asiantuntijana

Sisältö

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutus tuottaa lastentarhanopettajan pätevyyden. Tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa. Koulutus antaa valmiuden kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisterin tutkintoon johtaville opinnoille. Lastentarhanopettajan koulutukseen valituista opiskelijoista kymmenen voi halutessaan jatkaa kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen maisterin tutkintoon. Valinta maisteriopintoihin tehdään toisen opiskeluvuoden lopussa kasvatustieteen perusopintojen opintomenestyksen pohjalta.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot koostuvat
- kieli- ja viestintäopinnoista 20 op
- kasvatustieteen perus- ja aineopinnoista 60 op
- varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista 60 op (sisältävät alkukasvatuksen perusopinnot 25 op)
- sivuaineopinnoista ja muista opinnoista 40 op


LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUKSEN SISÄLTÄMÄT OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT LUKUVUOSINA 2016-2018

Kieli- ja viestintäopinnot 20 op
KKV0.1 Opiskelijaksi yliopistoon 2 op
KKV0.2 Opiskelijana yliopistossa 2 op
KIPV3501 Puheviestintä, opettajankoulutuslaitos 3 op
KISU1721 Suomen kieli: Kirjallinen viestintä 2 op
KIRU2721 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op
KIRU2741 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op
KIEN2765 English: Academic and Professional Skills for Education (ROKL) 5 op
KKV5 Tietotekniikan perusteet 3 op

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
PO1 Johdatus kasvatustieteisiin 3 op
PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia 3 op
PO3 Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op
PO4 Opetuksen ja oppimisen perusteet 7 op
PO5 Kasvatuksen sosiaalipsykologia 3 op
PO6LT Perusopintojen yhteenvetojakso / Käytännön sovellus 4 op

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op
AO1 Perusharjoittelu 1 7 op
AO2 Perusharjoittelu 2 5 op
AO3 Tutkimusmenetelmät 1
AO3.1 Tieteellinen kirjoittaminen ja kirjallisuuskatsauksen perusteet 2 op
AO3.2 Johdatus tutkimusmenetelmiin 5 op
AO3.3 Johdatus tutkimusaineiston analyysimenetelmiin 5 op
AO4 Tutkiva opettaja
AO4.1 Oppiminen ja pedagoginen tuki 4 op
AO4.2 Kandidaatintutkielma 7 op

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op
VK1 Varhaiskasvatuksen perusteet 6 op
VK2 Varhaiserityiskasvatus 3 op
VK3 Alle kolmivuotiaiden pedagogiikka ja perustoiminnot sekä alle kouluikäisten uskonto- ja katsomuskasvatus 4 op
VK4 Leikki ja oppiminen varhaispedagogiikassa 3 op
VK5/AKA2 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 7 op
VK6/AKA1 Kehityspsykologia 5 op
VK7 Aikuisyhteistyö 3 op
Varhaiskasvatuksen sisältöalueet:
VK8 Musiikkikasvatus 4 op
VK9 Liikunta- ja terveyskasvatus 4 op
VK10 Kuvataide 4 op
VK11 Käsityö 4 op
VK12/AKA3 Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op
VK13/AKA4 Matematiikka ja ympäristöoppi 4 op
VK14/AKA5 Taito- ja taideaineet 3 op
Harjoittelu:
HA1 Päättöharjoittelu esiopetuksessa (sisältyy VK5/AKA2-opintojaksoon)

Sivuaine- ja muita opintoja 40 op


OHJEELLINEN OPINTOJEN AJOITUSSUUNNITELMA LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUKSESSA SL 2016 JA 2017 OPINTONSA ALOITTAVIEN OSALTA

1. Opintovuosi
KKV0.1 Opiskelijaksi yliopistoon 2 op (sl)
KIPV3501 Puheviestintä, opettajankoulutuslaitos 3 op (sl, kl)
KKV5 Tietotekniikan perusteet 3 op (sl)
PO1 Johdatus kasvatustieteisiin 3 op (sl)
PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia 3 op (kl)
PO3 Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op (sl)
PO4 Opetuksen ja oppimisen perusteet 7 op (sl)
PO5 Kasvatuksen sosiaalipsykologia 3 op (kl)
PO6LT Perusopintojen yhteenvetojakso / Käytännön sovellus 4 op (kl)
AO1 Perusharjoittelu 1 7 op (sl, kl)
VK1 Varhaiskasvatuksen perusteet 6 op (sl)
VK6/AKA1 Kehityspsykologia 5 op (sl, kl)
VK9 Liikunta- ja terveyskasvatus 4 op (sl, kl)
VK10 Kuvataide 4 op (kl)
yht. 59 op

2. Opintovuosi
KISU1721 Suomen kieli: Kirjallinen viestintä 2 op (kl)
KIRU2721 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op (sl)
KIRU2741 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op (sl)
KIEN2765 English: Academic and Professional Skills for Education (ROKL) 5 op (sl, kl)
AO2 Perusharjoittelu 2 5 op (kl)
AO3.1 Tieteellinen kirjoittaminen ja kirjallisuuskatsauksen perusteet 2 op (sl)
AO4.1 Oppiminen ja pedagoginen tuki 4 op (sl)
VK2 Varhaiserityiskasvatus 3 op (kl)
VK3 Alle kolmivuotiaiden pedagogiikka ja perustoiminnot sekä alle kouluikäisten uskonto- ja katsomuskasvatus 4 op (sl)
VK4 Leikki ja oppiminen varhaispedagogiikassa 3 op (sl)
VK5/AKA2 Esiopetuksen ja alkukasvatuksen pedagogiikka 4 op (sl, kl)
VK7 Aikuisyhteistyö 3 op (kl)
VK8 Musiikkikasvatus 4 op (sl)
VK11 Käsityö 4 op (sl)
VK12/AKA3 Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op (sl)
VK13/AKA4 Matematiikka- ja ympäristöoppi 4 op (sl, kl)
VK14/AKA5 Taito- ja taideaineet 3 op (kl)
yht. 59 op

3. Opintovuosi
KKV0.2 Opiskelijana yliopistossa 2 op
AO3.2 Johdatus tutkimusmenetelmiin 5 op (sl)
AO3.3 Johdatus tutkimusaineiston analyysimenetelmiin 5 op (sl)
AO4.2 Kandidaatintutkielma 7 op (sl, kl)
VK5/AKA2 Esiopetuksen ja alkukasvatuksen pedagogiikka 3 op (sl, kl)
Sivuaine- ja muut opinnot 40 op
yht. 62 op


KOULUTUKSEN OPETUSMUODOT

Koulutuksen ohjattu opetus järjestetään tavallisesti luentoina, ohjattuna suurryhmäopetuksena, erilaisina pienryhmäopetuksina (harjoitukset, demonstraatiot, seminaarit jne.) ja verkko-opiskeluna. Opetussuunnitelmassa näkyy ohjatun opetuksen (luento-opetus, pienryhmäopetus yms.) lisäksi myös opiskelijan itsenäisen työn osuus tunteina tunnuksella itsenäinen työskentely.

Ryhmämuotoinen opetus on läsnäolovelvollista. Opintojakson luennoille voidaan myös asettaa läsnäolovelvollisuus. Tästä on maininta kentässä "vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot".

Pienryhmän suuruus on yleensä 16-20 opiskelijaa.

Poissaoloissa toimitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:
- Jos poissaoloja pakollisesta kontaktiopetuksesta (pienryhmäopetus tai pakolliset luennot) on alle 50 %, on poissaolo korvattava. Korvaustavan päättää aina opintojakson opettaja. Opiskelija voi itse ehdottaa korvaustapaa, jonka opettaja joko hyväksyy tai hylkää. Opettaja voi myös antaa tehtävän itse tai rakentaa tehtävänannon yhdessä opiskelijan kanssa keskustelemalla.
- Mikäli poissaoloa ei opettajan mielestä voi korvata, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
- Jos poissaoloja on 50 % tai enemmän, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
Opettajan kanssa erikseen sovittu korvaava suoritustapa on voimassa opintojaksosta vastaavan opettajan määräämällä tavalla.

Arviointitavat ja -kriteerit on ilmoitettava opiskelijoille opintojakson alussa. Luento- tai teoskuulustelun vaihtoehtona opettaja voi harkintansa mukaan käyttää muita soveltuvia arviointi- ja suoritustapoja, joista esimerkkeinä: yksilö- tai ryhmäesseet, työkansiot, projektityöt, suullinen kuulustelu, pari- tai ryhmätentti, käsitekarttatentit, dialogi tai ongelmaratkaisutehtävät sekä verkkotehtävät.

Opettajat voivat tarvittaessa järjestää luennoista tai/ja harjoituksista vapauttavan kokeen. Kontaktiopetusta voidaan vastuuopettajan harkinnan mukaan soveltuvin osin korvata opiskelijan itsenäisellä työskentelyllä.

Koulutuksessa käytettävistä opetusmateriaaleista voidaan periä opiskelijoilta kohtuullinen korvaus (esim. opintokäynnit, käsityön materiaalit) opintojohtosäännön mukaisesti. Tietotekniikkaa toteutetaan läpäisyperiaatteella koulutukseen kuuluvissa opinnoissa.

Kasvatustieteen pääaineopintoihin sisältyy kandidaatin tutkielma. Kandidaatin tutkielman jälkeen opiskelijan on suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte.

Opintojaksojen hyväksilukumenettelyistä (korvaaminen, sisällyttäminen, muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen) löytyy lisätietoa tiedekunnan opintoja koskevista säännöistä ja ohjeista.

Opintojakson osasuoritukset vanhenevat kahdessa vuodessa. Opintojakso vanhenee 1.8.2005 alkaen kymmenessä vuodessa (2015). Mikäli opiskelija on suorittanut opintokokonaisuudesta enimmän osan (yli puolet) yli kymmenen vuotta aikaisemmin (eli esim. syksyllä 2016 ennen vuotta 2006), suoritetut opintojaksot vanhenevat. Vanhentuneet opinnot päivitetään opintokokonaisuuden vastuuhenkilön määrittelemällä tavalla. Tällaisessa tilanteessa opiskelijan tulee olla yhteydessä ao. opintokokonaisuuden vastuuhenkilöön. Opintokokonaisuudet eivät vanhene.

Opetussuunnitelmaan on kunkin jakson kohdalle merkitty erikseen poikkeava suoritustapa silloin, kun opetussuunnitelmauudistuksen myötä jakson ajoituksessa tai sisällöissä on tapahtunut muutoksia.


LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUKSEN HARJOITTELUT

Koulutukseen sisältyy yhteensä 12 op ohjattua harjoittelua. Ohjattu harjoittelu toteutetaan tavoitteellisesti ja toiminnallisesti etenevissä jaksoissa, jotka integroituvat muihin opintoihin. Ohjatut harjoittelut sisältyvät kasvatustieteen aineopintoihin. HA1 Päättöharjoittelu esiopetuksessa sisältyy VK5/AKA2-opintojaksoon. Harjoittelujaksojen tavoitteet, sisällöt ja opiskelijoiden tehtävät kuvataan erillisessä harjoitteluohjeistossa. Harjoittelut toteutetaan kulloinkin olemassa olevien resurssien mukaisesti.

Harjoittelut arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja arviointiin osallistuvat harjoittelua ohjanneet henkilöt. Suoritus on hyväksytty, kun annetut tehtävät on suoritettu ja opintojakson osaamistavoitteet arvioidaan hyvin saavutetuiksi. Suoritusta on täydennettävä, jos annetut tehtävät on suoritettu puutteellisesti tai osaamistavoitteiden saavuttamisessa on puutteita. Täydennettävästä suorituksesta päätetään vastuuhenkilön ja harjoittelijan kanssa. Suoritustaan täydentävälle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen harjoittelusuunnitelma. Jos täydentämisen tarve on erityisen suuri, opetusharjoittelu hylätään ja harjoittelu suoritetaan kokonaan uudestaan.

Opetusharjoittelu voidaan keskeyttää opiskelijan tekemien laiminlyöntien tai opiskelijan sopimattoman käytöksen vuoksi. Keskeyttämisestä päättää laitoksen (vara)johtaja harjoittelua ohjanneen opettajan ja ohjaavan lastentarhanopettajan esittämien kirjallisten lausuntojen perusteella. Harjoittelun keskeyttäminen johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen.


LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUKSEN SIVUAINEOPINNOT

Opiskelija saa valita sivuaineensa vapaasti yliopistojen (myös tiede- ja taidekorkeakoulut) tarjoamista opintokokonaisuuksista (oppiaineista tai niihin rinnastettavista kokonaisuuksista taikka yliopistojen monitieteisistä opintokokonaisuuksista) läpäistyään sivuaineopiskelijoille tarkoitetun mahdollisen valintakokeen joko omaehtoisesti (opiskelijan itse hakeutuessa erillisarvosanaopiskelijaksi ao. yliopistoon) tai yliopistojen välisiin JOO-sopimuksiin perustuen.

Kandidaatin tutkintoon sisältyy 40 opintopistettä sivuaine- ja/tai muita opintoja. Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoon yksi opintokokonaisuus (esim. jonkin sivuaineen perusopinnot). Mikäli opiskelija sisällyttää KK-tutkintoon yhden perusopintokokonaisuuden, tulee hänen opintokokonaisuuden laajuudesta riippuen suorittaa muita opintoja (tai lisää sivuaineopintoja) siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy.

Laitos tarjoaa sivuaineopintoja kulloistenkin resurssiensa mukaan. Sivuainetarjonnasta, valintakriteereistä ja valintaprosessista löytyy lisätietoa tiedekunnan verkkosivulta.

Lisäksi opiskelija voi valita sivuaineita yliopiston muista tiedekunnista. Kesäyliopistot, koulutus- ja kehittämiskeskukset sekä kansalais- ja työväenopistot toteuttavat avoimena yliopisto-opetuksena eri yliopistojen arvosanaopetusta.


LASTENTARHANOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPINTOJAKSOJEN TUNNUKSET

Opetussuunnitelmassa on päädytty käyttämään tunnuksia opintojaksojen osalta siten, että kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon kasvatustieteen opintojaksot merkitään tunnuksella PO (perusopinnot) ja AO (aineopinnot). Kieli- ja viestintäopinnot merkitään tunnuksilla KKV (kandidaatin tutkinto). Kielikeskuksen opinnot merkitään KI-alkuisilla tunnuksilla. Varhaiskasvatuksen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot merkitään tunnuksella VK.


OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU

Kieli- ja viestintäopinnot: suoritusmerkintä (toinen kotimainen kieli TT tai HT)
Kasvatustieteen perusopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
Kasvatustieteen aineopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
Sivuaineopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
Muut opinnot: suoritusmerkintä


avaa kaikki

Lastentarhanopettajan koulutus, KK

Opettajankoulutuslaitos
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
DP in Kindergarten Teacher Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Educational Sciences, Primary Education
Finnish Study Modules
Special Education