Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Käsityön aineenopettajan koulutus, KK

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutuksessa käsityökasvatus pääaineenaan opiskelija saavuttaa perusvalmiudet opettaa perusasteen vuosiluokkien 1-9 käsityöoppiainetta. Käsityön opetusharjoitteluissa opetettavan aineen sisällön hallinta ja kasvatus- ja vuorovaikutustaidot yhdistyvät toisiinsa tasapainoisella tavalla.

Koulutuksen sivuainemahdollisuuksilla tuetaan aktiivisesti käsityön aineenopettajaopiskelijan pätevöitymistä toisen opetettavan aineen tai luokanopettajan kelpoisuuteen. Opiskelija voi suorittaa sivuaineen myös muissa yliopistollisissa oppiaineissa.

Alempaan korkeakoulututkintoon johtava koulutus antaa opiskelijalle käsityökasvatuksen perusteiden tuntemuksen ja edellytykset seurata käsityökasvatuksen kehitystä. Koulutus perustuu käsityökasvatuksen tieteelliseen tutkimukseen ja käsityön opetuksen ja opettajuuden käytäntöihin.

1. Opiskelija perehtyy käsityökasvatuksen ja kasvatustieteen tieteenaloihin siten, että hän hallitsee käsityökasvatuksen keskeiset teoriat, käsitteistön, yleisen opetusopin ja käsityön opetusopin sekä osaa kehittää osaamistaan käsityöteknologian ja -muotoilun kehityksen huomioiden.

2. Opiskelija perehtyy monimateriaalisen käsityö-oppiaineen tietojen ja taitojen hallintaan siten, että hän tuntee käsityön käsitteistön, materiaalit, tekniikat ja teknologiat sekä pystyy seuraamaan käsityökasvatuksen yleistä kehitystä, hallitsee käytännön työskentelyn ja siten pystyy välittämään oppilaille oppiaineen keskeisen tieto- ja taitoaineksen turvallisesti monipuolisissa oppimisympäristöissä turvallisuuskasvatuksen huomioiden.

3. Opiskelija perehtyy lapsen ja nuoren fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen siten, että hän osaa opettajana toimiessaan edistää lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden kehitystä koulukasvatukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

4. Opiskelija tutustuu käsityön työelämän yhteiskunnalliseen tuntemukseen ja ekososiaaliseen sivistykseen, jotta hän voi opetuksessaan ottaa huomioon yhteiskunnassa vallitsevat olosuhteet ja muuttuvat tarpeet. Hän osaa tunnistaa ja ratkaista käsityökasvatuksessa esille tulevia ongelmia tieteen, teknologian ja käsityön turvallisuuskasvatuksen luonteen mukaisesti ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat huomioiden.

5. Opiskelija osaa hyödyntää verkkoympäristöjä, -ohjelmistoja ja sosiaalista mediaa mielekkäästi osana opetus- ja ohjaustyötään.

Sisältö

Käsityön aineenopettajan koulutus antaa valmiudet perusopetuksen käsityön tai käsityön ja jonkin muun koulussa opetettavan aineen opettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen sekä käsityön asiantuntemusta vaativiin sosiaalityön, kulttuuri- ja elinkeinoelämän tehtäviin. Opetettavan aineen opinnoilla tarkoitetaan opetustyön edellyttämää aineenhallintaa edistäviä opintoja.

Koulutus tukeutuu käsityökasvatuksen ja kasvatustieteen tieteenalojen tutkimukseen. Opinnoissa tuetaan yksilöllistä ja yhteisöllistä aktiivista tiedon etsintää ja osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on kehittyä opettamisen, oppimisen ja ohjaamisen asiantuntijaksi, joka ymmärtää toimintansa eettisen ja teoreettisen perustan, toimii innovatiivisesti, tutkimusorientoituneesti ja tulevaisuussuuntautuneesti. Koulutus kehittää opiskelijan pedagogista turvallisuusosaamista.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Käsityön aineenopettajan koulutuksessa opiskeleva suorittaa kasvatustieteen kandidaatin 180 op:n tutkinnon, joka on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinto voi ylittyä 20 opintopisteellä. Kandidaatin tutkinnon pääaineena on käsityökasvatus ja tutkintoon sisältyvät:
- kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 26 op
- opettajan pedagogiset opinnot (osa 1) 38 op
- käsityökasvatuksen perus- ja aineopinnot 69 op
- sivuaine- ja muita opintoja 47 op


KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN SISÄLTÄMÄT OPINTOKOKONAISUUDET JA OPINTOJAKSOT LUKUVUOSINA 2016-2018

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot 26 op
KKV0.1 Opiskelijaksi yliopistoon 2 op
KKV0.2 Opiskelijana yliopistossa 2 op
KIPV3501 Puheviestintä, opettajankoulutuslaitos 3 op
KISU1721 Suomen kieli: Kirjallinen viestintä 2 op
KIRU2721 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, kirjallinen taito 2 op
KIRU2741 Ruotsin kieli: Kasvatustieteiden tiedekunta, suullinen taito 1 op
KIEN2765 English: Academic and Professional Skills for Education (ROKL) 5 op
KKV5 Tietotekniikan perusteet 3 op
KKV6 Käsityökasvatuksen tutkimuksen perusteet 6 op

Käsityökasvatuksen perusopinnot 25 op
KSP1 Käsityökasvatus tieteenalana 3 op
Materiaaliteknologiat 16 op
KSP2.1 Puu-, muovi ja metalliteknologia 5 op
KSP2.2 Elektroniikka ja ohjelmoinnin perusteet 3 op
KSP3.1 Monimateriaalisuus tekstiilityössä 4 op
KSP3.2 Ompelu-, vaatetus- ja materiaaliteknologia 4 op
KSP4 Tuotesuunnittelun ohjaamisen perusteet 3 op
KSP5 Pedagoginen tuotesuunnitteluprojekti 3 op

Käsityökasvatuksen aineopinnot 44 op
Kaikille yhteiset opintojaksot 38 op
KSA1 Tuotesuunnittelu ja muotoilu 3 op
KSA2 Digitaalinen mallintaminen ja valmistus 3 op
KSA3 Älykkäät tuotteet ja ohjelmointi 5 op
KSA4 Kandidaatintutkielma 7 op
KSA5 Puu- ja muoviteknologia 4 op
KSA6 Metalliteknologia ja kivenhionta 4 op
KSA7 Ompelu- ja vaatetusteknologia 4 op
KSA8 Lankateknologia 4 op
KSA9 Tutkiva tuottaminen ja projektioppiminen käsityönopetuksessa 4 op
Sivuaineopiskelijat saavat valita seuraavista opintokokonaisuuksista joko vaihtoehdon A tai B.
Käsityön aineenopettajan koulutuksen opiskelijat valitsevat seuraavista opintokokonaisuuksista joko vaihtoehdon A tai B. Enintään viidellä on mahdollisuus valita tekstiilityöpainotteiset käsityön aineopinnot.
A Käsityön teknisen työn sisällöt 6 op
KSA10 Ajoneuvo- ja moottoriteknologia 4 op
KSA11 Materiaaliteknologia 2 op
B Käsityön tekstiilityön sisällöt 6 op
KSA12 Sisustustekstiilit ja kudonta 3 op
KSA13 Kankaan kuviointi 3 op

Opettajan pedagogiset opinnot (osa 1) 38 op
KPE1/PO1 Johdatus kasvatustieteisiin 3 op
KPE2/PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia 3 op
KPE3/PO3 Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op
KPE4 Orientoiva harjoittelu 4 op
KPE5 Perusharjoittelu 6 op
KPE6/PO4 Opetuksen ja oppimisen perusteet 7 op
KPE7/PO5 Kasvatuksen sosiaalipsykologia 3 op
KPE8/AO4.1 Oppiminen ja pedagoginen tuki 4 op
KPE9 Käsityökasvatuksen didaktiikan perusteet 3 op

Sivuaine- ja muita opintoja 47 op


OHJEELLINEN OPINTOJEN AJOITUSSUUNNITELMA RAUMALLA KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSESSA SL 2016 JA 2017 OPINTONSA ALOITTAVIEN OSALTA

Käsityökasvatuksen opinnot sijoittuvat koko koulutuksen ajalle kuitenkin siten, että eteneminen tapahtuu perusopinnoista aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Käsityökasvatuksen aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on vähintään 20 op:n suoritukset käsityökasvatuksen perusopinnoista. Tarkemmat määräykset etenemisedellytyksistä annetaan erikseen ko. opintojakson yhteydessä.

1. Opintovuosi
KKV0.1 Opiskelijaksi yliopistoon 2 op (sl)
KIPV3501 Puheviestintä, opettajankoulutuslaitos 3 op (sl, kl)
KIEN2765 English: Academic and Professional Skills for Education (ROKL) 5 op (sl, kl)
KKV5 Tietotekniikan perusteet 3 op (sl)
KSP1 Käsityökasvatus tieteenalana 3 op (sl)
Materiaaliteknologiat 16 op
KSP2.1 Puu-, muovi- ja metalliteknologia 5 op (sl, kl)
KSP2.2 Elektroniikka ja ohjelmoinnin perusteet 3 op (sl, kl)
KSP3.1 Monimateriaalisuus tekstiilityössä 4 op (sl, kl)
KSP3.2 Ompelu-, vaatetus- ja materiaaliteknologia 4 op (sl, kl)
KSP4 Tuotesuunnittelun ohjaamisen perusteet 3 op (sl)
KSP5 Pedagoginen tuotesuunnitteluprojekti 3 op (sl, kl)
KPE1/PO1 Johdatus kasvatustieteisiin 3 op (sl)
KPE2/PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia 3 op (kl)
KPE6/PO4 Didaktiikan ja evaluaation perusteet 7 op (sl)
KPE7/PO5 Kasvatuksen sosiaalipsykologia 3 op (kl)
KPE4 Orientoiva harjoittelu 4 op (sl)
muut opinnot 3 op
yht. 61 op

2. Opintovuosi
KISU1721 Suomen kieli: Kirjallinen viestintä 2 op (kl)
KIRU2721 Ruotsin kielen kirjallinen taito 2 op (kl)
KIRU2741 Ruotsin kielen suullinen taito 1 op (kl)
KKV6 Käsityökasvatuksen tutkimuksen perusteet 6 op (sl)
KPE3/PO3 Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op (sl)
KPE8/AO4.1 Oppiminen ja pedagoginen tuki 4 op (sl)
KSA1 Tuotesuunnittelu ja muotoilu 3 op (sl, kl)
KSA2 Digitaalinen mallintaminen ja valmistus 3 op (sl, kl)
KSA3 Älykkäät tuotteet ja ohjelmointi 5 op (sl, kl)
KSA5 Puu- ja muoviteknologia 4 op (sl)
KSA6 Metalliteknologia ja kivenhionta 4 op (sl)
KSA7 Ompelu- ja vaatetusteknologia 4 op (sl)
KSA8 Lankateknologia 4 op (kl)
KSA9 Tutkiva tuottaminen ja projektioppiminen käsityönopetuksessa 4 op (kl)
Käsityö: tekniseen työhön painottuneet sisällöt 6 op
KSA10 Ajoneuvo- ja moottoriteknologia 4 op (sl/kl)
KSA11 Materiaaliteknologia 2 op (sl)
TAI
Käsityö: tekstiilityöhön painottuneet sisällöt 6 op
KSA12 Sisustustekstiilit ja kudonta 3 op (sl)
KSA13 Kankaan kuviointi 3 op (kl)
muut opinnot 3 op
yht. 60 op

3. Opintovuosi
KKV0.2 Opiskelijana yliopistossa 2 op (kl)
KSA4 Kandidaatintutkielma 7 op (sl, kl)
KPE5 Perusharjoittelu 6 op (sl, kl)
KPE9 Käsityökasvatuksen didaktiikan perusteet 3 op (sl)
Sivuaine- ja/tai muita opintoja yhteensä 41 op
yht. 59 op


KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN VIITTEELLINEN OPINTOJEN AJOITUSSUUNNITELMA

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot voivat sijoittua koko opintojen ajalle seuraavin poikkeuksin:
- KKV0.1 alkaa opintojen alussa ja kestää HOPSin osalta opintojen ajan
- Kirjallinen viestintä tulee suorittaa ennen kandidaatintutkielmaa
-Vieraiden kielten opinnoista järjestetään vapauttava koe

Käsityökasvatuksen opinnot sijoittuvat koko koulutuksen ajalle kuitenkin siten, että eteneminen tapahtuu perusopinnoista aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Tarkemmat määräykset etenemisedellytyksistä annetaan erikseen ko. opintojakson yhteydessä.


KOULUTUKSEN OPETUSMUODOT JA OSALLISTUMISVELVOLLISUUS OPETUKSEEN

Koulutuksen ohjattu opetus järjestetään tavallisesti luentoina, ohjattuna suurryhmäopetuksena, erilaisina pienryhmäopetuksina (harjoitukset, demonstraatiot, seminaarit jne.) ja verkko-opiskeluna. Opetussuunnitelmassa näkyy ohjatun opetuksen (luento-opetus, pienryhmäopetus yms.) lisäksi myös opiskelijan itsenäisen työn osuus tunteina tunnuksella itsenäinen työskentely.
Ryhmämuotoinen opetus on läsnäolovelvollista. Opintojakson luennoille voidaan myös asettaa läsnäolovelvollisuus. Tästä on maininta kentässä "vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot".

Pienryhmän suuruus on yleensä 16-20 opiskelijaa.

Poissaoloissa toimitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:
- Jos poissaoloja pakollisesta kontaktiopetuksesta (pienryhmäopetus tai pakolliset luennot) on alle 50 %, on poissaolo korvattava. Korvaustavan päättää aina opintojakson opettaja. Opiskelija voi itse ehdottaa korvaustapaa, jonka opettaja joko hyväksyy tai hylkää. Opettaja voi myös antaa tehtävän itse tai rakentaa tehtävänannon yhdessä opiskelijan kanssa keskustelemalla.
- Mikäli poissaoloa ei opettajan mielestä voi korvata, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
- Jos poissaoloja on 50 % tai enemmän, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.

Opettajan kanssa erikseen sovittu korvaava suoritustapa on voimassa opintojaksosta vastaavan opettajan määräämällä tavalla.

Arviointitavat ja -kriteerit on ilmoitettava opiskelijoille opintojakson alussa. Kirjallisen tentin vaihtoehtona opettaja voi harkintansa mukaan käyttää muita soveltuvia arviointi- ja suoritustapoja, joista esimerkkeinä: yksilö- tai ryhmäesseet, työkansiot, projektityöt, suullinen kuulustelu, pari- tai ryhmätentti, käsitekarttatentit, dialogi tai ongelmaratkaisutehtävät sekä verkkotehtävät.
Opettajat voivat tarvittaessa järjestää luennoista tai/ja harjoituksista vapauttavan kokeen. Kontaktiopetusta voidaan vastuuopettajan harkinnan mukaan soveltuvin osin korvata opiskelijan itsenäisellä työskentelyllä.

Koulutuksessa käytettävistä opetusmateriaaleista voidaan periä opiskelijoilta kohtuullinen korvaus opintojohtosäännön mukaisesti. Tarvittaessa opiskelijan on osallistuttava myös materiaalihankintaan ja varastointiin. Opiskelijan opinnäytetyötä ja muita opintosuorituksina syntyneitä tuloksia voidaan käyttää osana muuta opetusta.
Opintojaksojen hyväksilukumenettelyistä (korvaaminen, sisällyttäminen, muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen) löytyy lisätietoa tiedekunnan opintoja koskevista säännöistä ja ohjeista.

Opintojakson osasuoritukset vanhenevat kahdessa vuodessa, jos opiskelija ei suorita opintojaksoa suorittamislukukautta seuraavina neljänä lukukautena.

Opintojakso vanhenee 1.8.2005 alkaen kymmenessä vuodessa. Jos opintokokonaisuuden opintopistemäärästä on suoritettu enintään puolet yli kymmenen vuotta aikaisemmin, eivät suoritetut opintojaksot vanhene. Tällöin opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden loppuun voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Jos opintokokonaisuuden opintopistemäärästä on suoritettu yli puolet yli kymmenen vuotta aikaisemmin, suoritetut opintojaksot vanhenevat. Vanhentuneet opintojaksot päivitetään opintokokonaisuuden vastuuhenkilön määrittelemällä tavalla. Tällaisessa tilanteessa opiskelijan tulee olla yhteydessä ao. opintokokonaisuuden vastuuhenkilöön. Muutoin opintokokonaisuus suoritetaan loppuun voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Opintokokonaisuudet eivät vanhene.


OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT JA OPETUSHARJOITTELU

Opettajan pedagogiset opinnot ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja, joiden kokonaislaajuus käsityön aineenopettajan koulutuksessa on 60 op.

Kandidaatin tutkintoon sisältyy 10 opintopistettä ja maisterin tutkintoon 8 opintopistettä opetusharjoittelua. Opetusharjoittelut järjestetään vuorovaikutuksessa ja rinnakkain opetettavien aineiden opintojen ja kasvatustieteen opintojen kanssa.
Harjoittelut arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja arviointiin osallistuvat harjoittelua ohjanneet henkilöt.

Suoritus on hyväksytty, kun annetut tehtävät on suoritettu ja osaamistavoitteet arvioidaan hyvin saavutetuiksi. Suoritusta on täydennettävä, jos annetut tehtävät on suoritettu puutteellisesti tai osaamistavoitteiden saavuttamisessa on puutteita.

Muotokriteerit:
Muotoa koskevat täydennettävät seikat tarkoittavat sitä, että vaadittavissa opintosuorituksissa on puutteita. Mikäli opiskelijan on vaikea pitää kiinni sovituista ohjelmasta työn tai jonkin muun syyn takia tai yhteisten tapaamisten järjestäminen hankaloituu mainittavasti, eivät muotokriteerit myöskään täyty.

Sisältökriteerit:
Orientoiva harjoittelu: Sisältöön kuuluu opetustuokion tai havaintoesityksen suunnittelu, opetustilanteet ja palautekeskustelut.
Perusharjoittelu ja syventävä harjoittelu: Sisältöön kuuluu opetuksen suunnittelu, opetustilanteet ja palautekeskustelut. Sisällön arviointi kohdistuu aineenhallintaan, vuorovaikutustaitoihin ja didaktisiin ratkaisuihin. Arvioinnissa kiinnitetään huomioita opiskelijan sitoutumiseen, aktiivisuuteen, oma-aloitteisuuteen ja kriittisyyteen sekä kykyyn suorittaa itsereflektointia tavoitteiden pohjalta.
Täydennettävästä suorituksesta päätetään vastuuhenkilön/ohjaajien ja harjoittelijan kanssa. Suoritustaan täydentävälle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen harjoittelusuunnitelma. Jos täydentämisen tarve on erityisen suuri, opetusharjoittelu hylätään ja harjoittelu suoritetaan kokonaan uudestaan.

Opetusharjoittelu voidaan keskeyttää opiskelijan tekemien laiminlyöntien tai opiskelijan sopimattoman käytöksen vuoksi. Keskeyttämisestä päättää laitoksen (vara)johtaja harjoittelua ohjanneen opettajan ja harjoituskoulun lehtorin esittämien kirjallisten lausuntojen perusteella. Harjoittelun keskeyttäminen johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen.

Opettajan pedagogisissa opinnoissa opiskelijalle annetaan peruskoulun ja lukion lehtorin sekä muiden oppilaitosten opettajan tehtävien itsenäisen hoitamisen edellyttämät pedagogiset valmiudet.

Jos opiskelija on ennen opettajan pedagogisia opintoja suorittanut kasvatustieteen perusopinnot, tulee hänen suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon opettajan pedagogisista opinnoista (38 op) opintojaksot KPE4 Orientoiva harjoittelu 4 op, KPE5 Perusharjoittelu 6 op, AO4.1 Oppiminen ja pedagoginen tuki 4 op ja KPE9 Käsityökasvatuksen didaktiikan perusteet 3 op, yhteensä 17 op. Kasvatustieteen maisterintutkinnon opettajan pedagogiset opinnot (22 op) tulee suorittaa kokonaan.
Jos opiskelija on suorittanut aiemmin erillisinä opintoina kasvatustieteen aineopinnot, ne voidaan liittää hänen tutkintoonsa sivuaineopintoina.


KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN SIVUAINEOPINNOT

Opiskelija saa valita sivuaineensa vapaasti yliopistojen (myös tiede- ja taidekorkeakoulut) tarjoamista opintokokonaisuuksista (oppiaineista tai niihin rinnastettavista kokonaisuuksista tai yliopistojen monitieteisistä opintokokonaisuuksista) läpäistyään sivuaineopiskelijoille tarkoitetun mahdollisen valintakokeen joko omaehtoisesti (opiskelijan itse hakeutuessa erillisarvosanaopiskelijaksi ao. yliopistoon) tai yliopistojen välisiin JOO -sopimuksiin taikka kahdenvälisiin sopimuksiin perustuen.

Sivuaineopinnot sijoittuvat kandidaatin tutkinnon kolmannelle opintovuodelle ja maisterin tutkinnon ensimmäiselle opintovuodelle.

Kandidaatin tutkintoon sisältyy 47 opintopistettä ja maisterin tutkintoon 23 opintopistettä sivuaine- ja/tai muita opintoja. Opiskelijan tulee sisällyttää yksi opintokokonaisuus (esim. jonkin sivuaineen perusopinnot) joko KK- tai KM-tutkintoon. Suositeltavaa on suorittaa jossakin perusopetuksessa tai lukiossa opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opinnot vähintään 60 opintopisteen laajuisina taikka suorittaa saman laajuiset luokanopettajan koulutukseen kuuluvat perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Vähintään 60 op laajuiset opetettavan aineen opinnot antavat aineenopettajan kelpoisuuden ao. aineen osalta perusopetukseen. Turun yliopistossa on mahdollista suorittaa useissa aineissa opetettavasta aineesta perus- ja aineopinnot ja saavuttaa näin toisen opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus. Kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa perus- ja aineopinnot liikunnassa, musiikkikasvatuksessa ja terveystiedossa. Käsityön aineenopettajan koulutuksen opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus hakeutua sivuainevalintojen yhteydessä luokanopettajan kelpoisuuden tuottaviin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin (60 op).

Lisäksi opiskelija voi valita sivuaineita yliopiston muista tiedekunnista. Kesäyliopistot, koulutus- ja kehittämiskeskukset sekä kansalais- ja työväenopistot toteuttavat avoimena yliopisto-opetuksena eri yliopistojen opetusta.
Laitos tarjoaa sivuaineopintoja kulloistenkin resurssiensa mukaan. Sivuainetarjonnasta, valintakriteereistä ja valintaprosessista löytyy lisätietoa tiedekunnan verkkosivulta.


KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPINTOJAKSOJEN TUNNUKSET

Opetussuunnitelmassa käytetään tunnuksia opintojaksojen nimien edessä siten, että kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon käsityökasvatuksen opintojaksot merkitään tunnuksella KSP (perusopinnot) ja KSA (aineopinnot). Maisterin tutkinnon käsityökasvatuksen opintojaksot merkitään tunnuksella KSS (syventävät opinnot). Kieli- ja viestintäopinnot merkitään tunnuksella KKV (kandidaatin tutkinto) ja MKV (maisterin tutkinto). Kielikeskuksen opinnot merkitään KI-alkuisilla tunnuksilla. Opettajan pedagogiset opinnot merkitään tunnuksella KPE (kandidaatin tutkinto) ja MPE (maisterin tutkinto).


OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU

kieli- ja viestintäopinnot: suoritusmerkintä (toinen kotimainen kieli TT tai HT)
käsityökasvatuksen perusopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
käsityökasvatuksen aineopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
käsityökasvatuksen syventävät opinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
opettajan pedagogiset opinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
sivuaineopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
muut opinnot: suoritusmerkintä


avaa kaikki

Käsityön aineenopettajan koulutus, KK

Opettajankoulutuslaitos
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
DP in Kindergarten Teacher Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Educational Sciences, Primary Education
Finnish Study Modules
Special Education