Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma (LuK)

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan LuK-tutkinnon fysikaalisissa tieteissä opiskelija osaa käyttää matemaattisia malleja fysikaalisten ilmiöiden kuvaamiseen ja vertailla kriittisesti teoreettisen mallin ja kokeen antamia tuloksia. Hän osaa tunnistaa oikeat fysikaaliset periaatteet, käyttää approksimaatioita sekä erikois- ja rajatapauksia fysikaalisia ongelmia ratkaistessaan ja esittää tehdyt oletukset ja approksimaatiot eksplisiittisesti ratkaisussaan. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa fysikaalisen kokeen ja raportoida tulokset. Hän osaa analysoida kokeensa tulokset ja arvioida tuloksen virheet sekä liittää tekemänsä johtopäätökset asianmukaiseen fysiikan teoriaan.
Tutkinnon suorittamisen aikana opiskelija oppii myös ongelmanratkaisua, analyyttista ajattelua, itsenäistä tiedonhankintaa, kommunikaatiotaitoja ja tieteellistä kirjoittamista.


avaa kaikki

Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma (LuK)

Pakolliset opinnot 118 op
Perusopinnot 25 op
Opintojaksoista FFYS6008 ja FFYS6019 suoritetaan toinen.
FFYS5009 Fysiikka 1, 4 op
FFYS5010 Fysiikka 2, 4 op
FFYS5011 Fysiikka 3, 5 op
FFYS5012 Fysiikka 4, 5 op
Matematiikan perusopinnot 25 op
Pakollinen sivuaine. Jos matemaattiset pohjatiedot ovat heikot, suositellaan Matematiikan peruskursseja 1-4, jotka korvaavat sivuaineopiskelijoiden kurssit Analyysi I ja Analyysi II.
Erikoistumisalan opinnot 25 op
Suoritettava yhden erikoistumisalan opinnot. Opinnot ovat osa pääaineen opintokokonaisuutta.
Kokeellinen fysiikka 25 op
Avaruusfysiikkaan erikoistuville suositellaan lisäksi kurssia TFYS6010 Sähködynamiikka
Teoreettinen fysiikka 25 op
TFYS6008 Kvanttikokeet, 4 op
TFYS6004 Kvanttimekaniikka II, 9 op
TFYS6009 Suhteellisuusteoria II, 4 op
TFYS6010 Sähködynamiikka, 4 op
Tähtitiede 25 op
TÄHT5000 Havaitseva tähtitiede I, 7 op
TÄHT5001 Tähtitiede 1, 5 op
TÄHT5002 Tähtitiede 2, 5 op
Fysiikan aineenopettaja 25 op
Kolmannen opetettavan aineen perusopinnot. Jos ei aio suorittaa kolmatta opetettavaa ainetta, niin voi suorittaa muiden erikoistumisalojen opintoja.
FFYS6031 Yeah, Science!, 4 op
Vaihtoehtoiset sivuaineopinnot 25–35 op
Sivuaineiksi hyväksytään informaatioteknologian, kemian tai tilastotieteen sivuaineopinnot (25 op). Vaihtoehtoisesti em. sivuaineopinnot voi korvata matematiikan laajalla 60 op sivuainekokonaisuudella, menetelmäopintojen kokonaisuudella (25 op) tai toisella pääaineen erikoistumisalan opintokokonaisuudella (25 op).
Kemian sivuaineopinnot 25 op
Sivuainekokonaisuudeksi hyväksytään joko alla listattu kokonaisuus tai kemian perusopinnot (25 op). Kursseista Spektroskopian perusteet ja Kemian työmenetelmät suoritetaan jompikumpi.
KEMI6107 Analyyttinen kemia, 6 op
KEMI6108 Epäorgaaninen kemia, 5 op
KEMI6109 Fysikaalinen kemia I, 5 op
KEMI6301 Kemian peruskurssi I, 4 op
KEMI6302 Kemian peruskurssi II, 4 op
Menetelmäopinnot 25 op
Valitaan alla luetelluista kursseista 25 op. Kokonaisuuteen kuuluu pakollisena toinen opintojaksoista TKO_2038 tai BIOI2250 (molempia ei voi suorittaa).
Muut opinnot 2–12 op
Voi sisältää mitä tahansa opintoja. Alla lueteltu mahdollisia opintojaksoja.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
DP in Physical Sciences
DP in Physics Education Track
DP in Physical Sciences
DP in Theoretical Physics
Finnish Study Modules