Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

180 op.

Edeltävien opintojen lisätiedot

Turun yliopistossa suoritettu Luonnontieteen kandidaatin tutkinto pääaineena fysiikka ja erikoistumisalana kokeellinen fysiikka tai muualla hankittu vastaava koulutus.


avaa kaikki

Fysiikan tutkinto-ohjelma (FM)

Materiaalitutkimuksen erikoistumisala 120 op
Pakolliset syventävät opintojaksot 46 op
Jos opiskelijan pääaineena on materiaalitiede ja LuK-tutkintoon ei sisälly kurssia FFYS6000 Aineen nano- ja mikrorakenteen kuvantamismenetelmät, niin se on suoritettava tässä vaiheessa, jolloin suoritettava vähintään 52 op. Erikoistyö ja työharjoittelu yhteensä 9 op. Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös materiaalitiede pääaineena (MFYS7000 Pro gradu -tutkielma, materiaalitiede).
FFYS7040 Työharjoittelu, 0–6 op
FFYS7053 Seminar in Physics, 2 ECTS
Syventävät teoriaopinnot 24 op
Suoritettava seuraavista vähintään 24 op sisältäen kaksi opintojaksoista FFYS7016, FFYS7017, TFYS7065, FFYS7025
FFYS7052 Fysiikan erikoiskurssi, 2–4 op
FFYS7020 Materiaalitekniikka, 8 op
FFYS7025 Pintatiede, 4 op
Opintoja Åbo Akademista
Nämä Åbo Akademin tuottamat opintojaksot hyväksytään materiaalitutkimuksen syventäviin teoriaopintoihin. Lisätietoa kursseista opintojakson kotivulla (ÅA).
Vaihtoehtoiset menetelmäkurssit, materiaalitutkimus 20 op
Suoritettava vähintään 20 op. Pääaineopiskelijat saavat menetelmäopinnoissa tarvittavan laboratoriopäiväkirjan laitoksen toimistosta.
Sivuaineopinnot, materiaalitutkimus 0–30 op
Hyväksyttäviä sivuaineita ovat informaatioteknologia, matematiikka, kemia, geologia, teoreettinen fysiikka, liiketoimintaosaaminen ja Innovation and Business Creation Study Module. Muutkin sivuaineet ovat mahdollisia, kunhan asiasta keskustelee laitoksen johtajan kanssa. Informaatioteknologian ja kemian kokonaisuudet on kuvattu fysiikan LuK-tutkinnon vaatimuksissa. Alla on linkit kokonaisuuksiin Liiketoimintaosaaminen ja Innovation and Business Creation Study Module. Erityisen suositeltava opintovaihtoehto on Työelämätaidot.
FFYS7064 Työelämätaidot, 4 op
TFYS7024 Presentation skills, 4 ECTS
Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus 25 op
Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuteen haetaan tenttimällä. Pääsykoetenttinä on opintokokonaisuuden ensimmäinen opintojakso. Aiemmin suoritetuilla opinnoilla voi hyväksilukea enintään 10 opintopistettä kokonaisuuden opintoja.
Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisala 120 op
Pakolliset fysiikan opinnot 52 op
Suoritettava kaikki tässä mainitut opinnot. Mikäli osa näistä sisältyy jo LuK-tutkintoon, tilalle suoritetaan muita opintoja sopimuksen mukaan. Erikoistyö ja työharjoittelu yhteensä 9 op.
Biolääketieteen tekniikan sivuaineopintokokonaisuus 40 op
Sivuaineopinto-oikeudesta päättää lääketieteellinen tiedekunta. Kokonaisuus koostuu pakollisista opinnoista 23 op, vaihtoehtoisista opinnoista 5 op ja biolääketieteen opinnoista 12 op.
Vaihtoehtoiset opinnot 5 op
Suoritettava vähintään 5 op. BIMA2103 on valinnainen opintojakso, vaikka jakson nimessä sanotaankin Mandatory.
Biolääketieteen opinnot 12 op
Suoritettava vähintään 12 op. Kursseille BIOT2004, BIOT2005 ja BIOT2006 osallistumisen edellytyksenä on, että kurssi ANAT1308 tai jokin vastaava opintojakso on suoritettu. Edellytyksenä opintokokonaisuuteen osallistumiselle on ÅA_1901 Introduction to Cell Biology -kurssille osallistuminen.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
DP in Physical Sciences
DP in Physics Education Track
DP in Physical Sciences
DP in Theoretical Physics
Finnish Study Modules