Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Uskontotiede, HuK

Osaamistavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneella on tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja hankkimansa tiedon soveltamiseen oman alansa tehtävissä kansainvälisessä yhteistyössä. Tutkinnon suorittanut opiskelijaon saavuttanut valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin ja elinikäiseen oppimiseen sekä riittävän viestintä- ja kielitaidon oman alansa tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Uskontotieteen opiskelu tarjoaa tietoja ja taitoja, joiden avulla on mahdollista ymmärtää niin kulttuurien tutkimuksen kuin uskontotieteen tapoja käsitteellistää ja tarkastella yhteiskunnan ja kulttuurin monimuotoisuutta, erityisesti uskonnon kategorian alle kuuluvista ilmiöistä. Opiskelija kykenee uskontotieteen tarjoamilla välineillä ja näkökulmilla tuottamaan uutta tietoa suhteuttaen saatuja tuloksia aiempaan tietoon. Ongelmanratkaisukyky ja valmiudet omatoimiseen tiedonhakuun kehittyvät opiskelun myötä. Seminaari- ja kontaktiopetus tähtäävät kirjallisten valmiuksien ohella myös opiskelijoiden suullisen ilmaisutaidon ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen.

Sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatintutkintoon sisältyy pääaineen perus- ja aineopinnot (väh. 70 op), vähintään yhden sivuaineen opintokokonaisuus (väh. 25 op), pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 opintopistettä. Pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, jonka alalta kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä kypsyysnäyte. Pakollisten kieli- ja viestintäopintojen (kotimaiset kielet ja yksi vieras kieli) laajuus on yleensä 15 op. Muut opinnot voivat koostua esim. oppiaineiden yksittäisistä opintojaksoista, muissa tiedekunnissa tai yliopistoissa suoritetuista opintojaksoista tai ylimääräisistä kieliopinnoista.

Syksyllä 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittavien opiskelijoiden tulee sisällyttää HuK-tutkintoonsa 10 op kansainvälistymistä tukevia opintoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vieraskielisten kurssien ja vierailuluentojen seuraaminen samoin kuin vaihto-opiskelijana tai harjoittelijana ulkomailla tehdyt suoritukset.

Uskontotieteen perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee uskontotieteen oppialan erityispiirteet ja kykenee identifioitumaan uskontotieteilijäksi. Hän tuntee tieteenalan keskeiset käsitteet ja osaa tarkastella uskontoa ja uskontoistamista osana inhimillisiä, sosiokulttuurisia ja historiallisia toimintaympäristöjä. Hän tuntee keskeisten maailman uskontoperinteiden erityispiirteet sekä Suomen ja Euroopan uskontohistorian pääpiirteet ja osaa analysoida uskonnon ja kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa. Hän kykenee toimimaan eettisesti kestävällä tavalla niin tutkimuksen kuin muidenkin työtehtävien parissa erityisesti kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa hankkia informaatiota sekä punnita sitä kriittisesti ja osaa sekä suullisesti että kirjallisesti selkeällä ja johdonmukaisella tavalla välittää tietoa sekä ilmaista oman näkemyksensä ja puolustaa sitä.


avaa kaikki

Uskontotiede, HuK

USKONTOTIETEEN AINEOPINNOT 35–45 op
Pääaineopiskelijat 45 op, sivuaineopiskelijat 35 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies