Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Uskontotiede, opettajankoulutus, FM

Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneella on oman tieteenalan hyvä tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Hänellä on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Sisältö

Filosofian maisterin tutkintoon sisältyy pääaineen syventävät opinnot (väh. 80 op) sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 120 opintopistettä. Pro gradun osuus pääaineen opinnoista on 40 opintopistettä. Muut opinnot voivat koostua sivuaineen opintokokonaisuuksista tai yksittäisistä opintojaksoista.
Tarkempaa tietoa:
https://nettiopsu.utu.fi/opas/tiedekunta.htm?opsId=196&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2013
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx

Uskontotieteen opettajalinjan maisteriopinnoissa opiskelija syventää tietämystään Euroopan uskontohistoriasta ja uskontotieteessä sovellettavista teorioista. Opiskelija tulee asiantuntijaksi valitsemallaan erikoisalalla. Hän hallitsee tieteellisen tutkimuksen tekemiseen, tuntee uskontotieteen oppihistorian, keskeiset tutkimusnäkökulmat ja teoriat sekä kykenee soveltamaan niitä tieteellisessä työssä. Hän osaa soveltaa tuottamaansa tietoa erilaisissa käytännön tilanteissa ja hänellä on menetelmälliset valmiudet uskontojen ja kulttuurien tutkimiseksi. Hän kykenee toimimaan eettisesti kestävällä tavalla niin tutkimuksen kuin muidenkin työtehtävien parissa erityisesti kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa ja osaa hankkia informaatiota sekä punnita sitä kriittisesti. Hän osaa sekä suullisesti että kirjallisesti selkeällä ja johdonmukaisella tavalla välittää informaatiota sekä ilmaista oman näkemyksensä ja puolustaa sitä. Opiskelijalla on valmiudet niin itsenäiseen kuin ryhmä- ja projektimuotoiseen työskentelyyn

Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineessa on mahdollista suorittaa pienryhmäläisen opetuksen (islam) vaatimukset yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa JOO-opintoina. Peruskoulun aineenopettajan pätevyys saadaan suorittamalla perus- ja aineopinnot. Pätevyys lukion aineenopettajana saadaan suorittamalla lisäksi syventävät opinnot. Pienryhmäläisen islamin uskonnonopetuksen opettajan opintovaatimuksen löytyvät uskontotieteen kotisivuilta:

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/uskontotiede/opiskelu/Sivut/Pienryhmainen_uskonnonopetus.aspx


avaa kaikki

Uskontotiede, opettajankoulutus, FM

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Life Philosophy
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural Production and Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Finnish Study Modules
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.
Degree Pathway in Records and Archives Management
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Cultural and Experience Tourism
Asklepios-Programme
MDP in Gender Studies