Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yleinen historia, HuK

Osaamistavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon yleinen historia pääaineenaan suorittaneella on monipuolinen käsitys historiantutkimuksen näkökulmista, menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä ymmärrys yleisen historian tutkimuskentän laajuudesta ja kysymyksenasettelujen monitahoisuudesta. Hänellä on edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja hankkimansa tiedon soveltamiseen.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat. Opiskelija on tietoinen keskeisimmistä historiantutkimuksen tutkimusperinteistä ja metodologisista suuntauksista ja hallitsee tiedollisesti historiantutkimuksen menetelmälliset perusteet.

Sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyy pääaineen perus- ja aineopinnot (väh. 70 op), vähintään yhden sivuaineen opintokokonaisuus (väh. 25 op), pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 opintopistettä. Pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, jonka alalta kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä kypsyysnäyte. Pakollisten kieli- ja viestintäopintojen (kotimaiset kielet ja yksi vieras kieli) laajuus on yleensä 15 op. Muut opinnot voivat koostua esim. oppiaineiden yksittäisistä opintojaksoista, muissa tiedekunnissa tai yliopistoissa suoritetuista opintojaksoista tai ylimääräisistä kieliopinnoista.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon on sisällyttävä vähintään 10 opintopisteen verran kansainvälistymistä edistäviä opintoja kaikilla niillä opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2014 tai sen jälkeen. Kansainvälistymistä edistäviksi opinnoiksi katsotaan esim. ulkomailla suoritetut tutkintoon sisällytettävät opinnot, kielikeskuksen tarjoamat vieraan kielen opinnot, kansainvälisten vierailijoiden antama opetus, Turun yliopiston kansainvälisissä ohjelmissa tehdyt opintosuoritukset, kv-tuutoroinnista sekä kansainvälisissä yhteyksissä (konferenssit, opetus- ja tutkimushankkeet, kansainväliset opintoretket) toimimisesta saadut opintopisteet.

Lisätiedot

Tarkempaa tietoa tutkinnosta:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx
Opiskelusta historia-aineissa:
https://nettiopsu.utu.fi/opas/oppiaine.htm?opsId=219&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2015&aine=HIST


avaa kaikki

Yleinen historia, HuK

YLEISEN HISTORIAN AINEOPINNOT 35–45 op
YLHI0400 A1. Kohteena yleinen historia 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
A4. Historian työpaja 0–5 op
Suoritettava 0–5 opintopistettä
YLHI0414 A4. Historian työpaja, 0–5 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Life Philosophy
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural Production and Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Finnish Study Modules
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.
Degree Pathway in Records and Archives Management
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Cultural and Experience Tourism
Asklepios-Programme
MDP in Gender Studies