Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kotimainen kirjallisuus, HuK

Osaamistavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneella on tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja hankkimansa tiedon soveltamiseen oman alan tehtävissä kansainvälisessä yhteistyössä. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin ja elinikäiseen oppimiseen sekä riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan ja koulutukseen.

Kotimaisen kirjallisuuden opiskelu antaa erityisesti tietoja ja taitoja, joiden avulla on mahdollista ymmärtää kirjallisuudentutkimuksen tapaa tuottaa tietoa. Näistä lähtökohdista opiskelija kykenee analysoimaan kriittisesti kirjallisuutta ja siihen liittyviä ilmiöitä sekä tuottamaan kirjallisuutta koskevaa uutta tietoa suhteuttaen saatuja tuloksia aiempaan tietoon. Ongelmanratkaisukyky ja valmiudet omatoimiseen tiedonhakuun kehittyvät opiskelun myötä. Seminaari- ja kontaktiopetus tähtää kirjallisten valmiuksien ohella myös opiskelijoiden suullisen ilmaisutaidon ja vuorovaikutustaitojen parantamiseen.

Sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatintutkintoon sisältyy pääaineen perus- ja aineopinnot (väh. 70 op), vähintään yhden sivuaineen opintokokonaisuus (väh. 25 op), pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 opintopistettä. Pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, jonka alalta kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä kypsyysnäyte. Pakollisten kieli- ja viestintäopintojen (kotimaiset kielet ja yksi vieras kieli) laajuus on yleensä 15 op. Muut opinnot voivat koostua esim. oppiaineiden yksittäisistä opintojaksoista, muissa tiedekunnissa tai yliopistoissa suoritetuista opintojaksoista tai ylimääräisistä kieliopinnoista.
Tarkempaa tietoa:
https://nettiopsu.utu.fi/opas/tiedekunta.htm?opsId=196&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2013
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx

Syksyllä 2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittavien opiskelijoiden tulee sisällyttää HuK-tutkintoonsa 10 op kansainvälistymistä tukevia opintoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vieraskielisten kurssien ja vierailuluentojen seuraaminen samoin kuin vaihto-opiskelijana tai harjoittelijana ulkomailla tehdyt suoritukset. Ulkomailla suoritettuja kursseja voi hyödyntää oman oppiaineen suorituksiin korvaavina opintoina, mutta vaihdossa tehdyistä suorituksista voidaan tiedekunnassa koota tutkintoon myös sivuainekokonaisuus, mikäli opintoja on vähintään 20 op.

Kotimaisen kirjallisuuden opinnot tarjoavat tiedot suomalaisen kirjallisuuden peruspiirteistä ja historiasta, suomalaisen kirjallisuuden suhteesta muiden maiden kirjallisuuteen, kirjallisuudentutkimuksen teoriasta ja menetelmistä sekä kirjallisuudentutkimuksen eri osa-alueista. Kirjallisuus ja kirjallinen teos ymmärretään tällöin laajasti sekä esteettisenä että kulttuurisena tuotteena. Niitä tarkastellaan yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä.

Ensimmäisen periodin aikana valitaan pääaineeksi joko kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede.


avaa kaikki

Kotimainen kirjallisuus, HuK

Kotimainen kirjallisuus, aineopinnot 35–45 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Life Philosophy
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural Production and Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Finnish Study Modules
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.
Degree Pathway in Records and Archives Management
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Cultural and Experience Tourism
Asklepios-Programme
MDP in Gender Studies