Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Musiikkitiede, HuK 2016-2017

Osaamistavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneella on tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja hankkimansa tiedon soveltamiseen oman alan tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin ja elinikäiseen oppimiseen sekä riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hänellä on edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatintutkintoon sisältyy pääaineen perus- ja aineopinnot (väh. 70 op), vähintään yhden sivuaineen opintokokonaisuus (väh. 25 op), pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä tarvittaessa muita opintoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 opintopistettä. Pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, jonka alalta kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä kypsyysnäyte. Pakollisten kieli- ja viestintäopintojen (kotimaiset kielet ja yksi vieras kieli) laajuus on yleensä 15 op. Muut opinnot voivat koostua esim. oppiaineiden yksittäisistä opintojaksoista, muissa tiedekunnissa tai yliopistoissa suoritetuista opintojaksoista tai ylimääräisistä kieliopinnoista.

Tarkempaa tietoa:
https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opinto-oppaat/Sivut/home.aspx

Musiikkitieteen opetus kehittää musiikkiin liittyvää kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä musiikista kirjoittamista ja puhumista. Opiskelija perehtyy erilaisiin musiikillisiin perinteisiin ja käytäntöihin, niiden historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja nykykulttuurisiin merkityksiin sekä musiikintutkimuksen teorioihin ja menetelmiin. Hän myös oppii arvioimaan ja tuottamaan musiikkia koskevaa tietoa.

Opetussuunnitelma tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kehittää musiikillista asiantuntemusta.
HKT-laitoksen yhteiset kurssit ja yhteistyö Åbo Akademin ja Turun taideakatemian kanssa antavat oman lisänsä oppiaineen opetustarjontaan. Osa opetuksesta on englanninkielistä, mikä harjoittaa opiskelijan kansainvälisyyteen liittyviä valmiuksia. Sivuaineita musiikkitieteen opiskelijan kannattaa valita työelämätoiveidensa ja tutkimuksellisen suuntautuneisuutensa perusteella. Loppututkinnon ohella työnantajat arvostavat musiikillista tieto-taitoa, työ- ja järjestökokemusta sekä harrastuneisuutta.

Musiikkitieteestä valmistuneet sijoittuvat yleensä hyvin työelämään. Musiikkitieteilijöitä työskentelee mm. taidehallinnossa (musiikkijuhlat, orkesterit, eri musiikkialan instituutiot, järjestöt ja säätiöt), medioissa (sähköiset viestimet, lehdistö), musiikkioppilaitoksissa (hallinto, yleisten musiikkiaineiden opetus), tutkijoina, ääniteteollisuudessa ja kustannusyhtiöissä sekä musiikkiteknologian ja kansainvälisen kulttuuriyhteistyön piirissä.

Musiikkitiede sivuaineena

2016-2017
Musiikkitiede on kaikille opiskelijoille vapaasti valittavissa oleva sivuaine. Tasokoetta ei ole. Syksyllä 2016 hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä 25 uutta sivuaineopiskelijaa siten, että Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijat ovat etusijalla. Lukukauden alussa uudet sivuaineopiskelijat ilmoittautuvat musiikkitieteen toimistoon. Sivuaineopintojen laajuutta ei ole rajoitettu, vaan opiskelija voi suorittaa opintojaksoja haluamansa määrän.
Sivuaineopiskelija suorittaa perusopintoja 25 op ja aineopintoja vähintään 35 op. Sivuaineopiskelijalta ei edellytetä musiikkitieteessä suoritettua aineopintojen seminaaria, ellei hän aio suorittaa musiikkitieteen syventäviä opintoja. Sivuaineopiskelijan syventävien opintojen laajuus on 60 op mukaan lukien sivuaineen tutkielma (20 op).

2017-2018
Sivuainevalinnan valintaperusteet vuoden 2017 osalta ilmoitetaan Valintaoppaassa. Sivuaineen suoritusohjeet vuoden 2017 osalta päivitetään opetussuunnitelmaan keväällä 2017.

Kansainväliset opinnot

HuK-tutkintoon kuuluu pakollisena 10 opintopistettä kansainvälisiä opintoja kuten musiikkitieteen tai muiden oppiaineiden tarjoamia englanninkielisiä kursseja. Musiikkitieteessä tarjotaan joka vuosi useita englanninkielisiä kursseja. Myös vaihto-opiskelu ja kansainvälinen harjoittelu käyvät kansainvälisiksi opinnoiksi.

Opiskelu

Ennen lukuvuoden alkua ilmestyvästä oppiaineen tiedotteesta ja kotisivuilta selviävät lukuvuoden aikana järjestettävät kurssit. Musiikkitieteen opiskelua koskevaa yleistä opintoneuvontaa antaa koko henkilökunta ja uusille opiskelijoille erityisesti opettajatuutori, joka ilmoitetaan oppiaineen tiedotteessa. Yksittäisiin opintojaksoihin kohdistuvia tietoja tulee kysyä jakson vastuuopettajalta. Opiskelijan on hyvä hakea opintokokonaisuuksien loppumerkinnät henkilökohtaisesti, jolloin hänellä on tilaisuus saada myös opintoneuvontaa.

Musiikkitieteen opiskelijoita kehotetaan suorittamaan HKT-laitoksen yhteisiä kursseja, etenkin sellaisia, jotka voi sisällyttää musiikkitieteen pääaineopintoihin.

Henkilökunta

Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät oppiaineen www-sivuilta:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/musiikkitiede/oppiaine/henkilokunta/Sivut/home.aspx


avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies