Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Biologian tutkinto-ohjelma (LuK)

Osaamistavoitteet

Biologian LuK-tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää eliöiden toiminnan lainalaisuudet molekyylitasolta aina ekosysteemitasolle saakka. Opiskelija tietää, miten uutta tietoa biologian alalla tuotetaan, kykenee itsenäisesti etsimään tietoa ja arvioimaan sen luotettavuutta, sekä raportoimaan tutkimustuloksista äidinkielellään.

Sisältö

Biologian tutkinto-ohjelma (180 op) tarjoaa laaja-alaisen pohjakoulutuksen opintojen jatkamiseen ylemmissä tutkinto-ohjelmissa. Tutkinto koostuu kaikille yhteisistä perus- ja aineopinnoista (75 op), joihin kuuluu paitsi biologian oppisisältöjä myös opiskelu- ja tutkimustaitojen opintoja, kieliopinnoista, valinnaisista opinnoista ja sivuaineopinnoista (25 op + 25 op tai 60 op). Osa LuK-tutkinnon valinnaisista opinnoista ja/tai sivuaineista on tarkoitettu tähtäimessä olevan ylemmän ohjelman (FM) vaatimia tietoja ja taitoja tarjoaviksi opinnoiksi ("polku"). Näistä on annettu suosituksia kunkin ylemmän tutkinto-ohjelman kurssikuvausten yhteydessä ja ne sisällytetään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). Kandidaatin tutkintoon ei voi sisällyttää ylempien tutkinto-ohjelmien syventäviä opintoja, mutta niitä voi kuitenkin jo suorittaa ja sisällyttää myöhemmin FM tutkintoon. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on kolme vuotta. Biologian LuK-tutkinnon tutkinto-ohjelman pääaine on biologia.


avaa kaikki

Biologian tutkinto-ohjelma (LuK)

Valinnaiset opinnot ja sivuaineet 85–95 op
Yhteisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee vähintään 25 op valinnaisia, ylempään tutkinto-ohjelmaan tähtääviä biologian alan opintoja. Lisäksi opiskelija valitsee yhden (60 op) tai kaksi sivuainetta (2*25 op).
Polku Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelmaan (FM)
Tutkinto-ohjelma edellyttää pohjatietoina opintoja eläinfysiologian, solu- ja molekyylibiologian sekä genetiikan teoriasta. Edellytyksinä ovat myös laboratoriokursseilla opitut käytännön taidot. Alla on listattu soveltuvia kursseja. Sivuaineet 2 x 25 tai 60 op voi valita vapaasti. Biokemia, kemia ja lääketieteelliset aineet sopivat usein tutkintoon.
Polku Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelmaan (FM)
Tutkinto-ohjelma edellyttää pohjatietoina opintoja ekologian ja evoluutiogenetiikan teoriasta sekä ekologian ja genetiikan tilastollisista menetelmistä. Edellytyksinä ovat myös kenttäkursseilla opitut käytännön taidot ja esim. tuntemuskursseilla hankittu jonkin eliöryhmän tuntemus. Alla on listattu soveltuvia kursseja. Sivuaineet voi valita vapaasti, mutta biogeografiaan erikoistuville suositellaan maantieteen sivuainetta, johon on sisällytetty kartografian, paikkatieto- ja kaukokartoitusmenetelmien sekä luonnonmaantieteen opintoja.
MAAN6154 Biogeografia (p), 3 op
MAAN6151 Geomorfologia (p), 3 op
MAAN6152 Hydrogeografia (p), 3 op
EKOL2353 Hyönteisten tuntemus, 2 op
MAAN6153 Klimatologia (p), 3 op
EKOL2108 Populaatioekologia, 3 op
EKOL2357 Punkkien tuntemus, 2 op
EKOL2508 Puutarhakasvit, 2 op
EKOL2322 Talviekologia, 3 op
YMPS1014 Ympäristöekologia, 3 op
Polku Biologian opettajan tutkinto-ohjelmaan (FM)
Tutkinto-ohjelma edellyttää monipuolisia biologian opintoja, esim. edellä esitettyjä yhteisiä opintoja sekä alla mainittuja kursseja tai vastaavia tietoja ja taitoja. Tutkinto-ohjelmaan tähtääville suositellaan alempaan tutkinto-ohjelmaan sivuaineena toisen opetettavan aineen 60 op:n opintoja. Kenttäkursseista EKOL2302 ja muita vähintään 4 op; EKOL2308 voi suorittaa 1-3 op:nä. EKOL2355 suoritetaan 1 op:n kotimaisten putkilokasvien kasviona. Kandidaatintutkielman aiheen mukaan suoritetaan EKOL2004 tai FYGE1011 4 op:nä. YMPS1006 suoritetaan 2 op:n kirjatenttinä.
Polku Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkinto-ohjelmaan (FM)
Tutkinto-ohjelma edellyttää riittäviä tietoja kemiasta ja laajoja tietoja biokemiasta ja molekyylibiologiasta. Suositeltava tapa hankkia nämä on suorittaa biokemian sivuaine, johon sisältyvät alla mainitut KABI -koodilla merkityt kurssit.
Polku tutkinto-ohjelmaan MSc Degree Programme in Bioinformatics
Tutkinto-ohjelma ei edellytä edeltäviä alan opintoja, mutta tehokas syventävien opintojen aloittaminen ja pro gradu tekeminen suositusaikataulussa vaativat ennen tutkinto-ohjelmaan siirtymistä hankittuja tietojenkäsittelyn taitoja, joita voi hankkia esim. tietojenkäsittelytieteen tai informaatioteknologian sivuaineissa. Myös valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää em. taitojen kursseja, mutta niihin on sisällytettävä biologian alan opintoja vähintään 30 op.
Polku tutkinto-ohjelmaan MSc Degree Program in Molecular Systems Biology 19 op
Tutkinto-ohjelma edellyttää riittäviä tietoja kemiasta ja laajoja tietoja biokemiasta ja molekyylibiologiasta. Tutkinto-ohjelmaan suuntautuville suositellaan biokemian sivuainetta. Myös valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää em. taitojen kursseja, mutta niihin on sisällytettävä biologian alan opintoja vähintään 30 op.
Vapaasti valittavat opinnot 1–11 op
Opiskelija voi liittää tutkintoonsa valinnaisten biologian opintojen lisäksi muita opintoja 1-11 op.
Biologian laitos
DP in Biology
DP in Ecology and Evolutionary Biology
DP in Physiology and Genetics
DP in Biology Education Track
Finnish Study Modules