Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lääketieteen koulutusohjelma

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on laadittu eurooppalaisen Tuning-projektin (Medicine) osaamistavoitteita soveltaen.

I TIETEESEEN PERUSTUVA TIETO JA TIEDONHALLINTA

Biolääketieteellinen, kliininen ja sosiaalinen osaaminen

Valmistuvan lääkärin tulee omata ajantasainen ja kokonaisvaltainen biologinen, biolääketieteellinen, kliininen ja sosiaalinen tieto. Lisäksi hänellä tulee olla riittävää tieteellistä tietoa lääketieteellisen toiminnan perusteista koskien lääkärin toiminta- ja työskentelytapoja, terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa sekä perus- ja erikoissairaanhoidon työnjakoa sekä niiden kehittämistä.

Tieteellisen tiedon omaksuminen

Valmistuessaan lääkärillä tulee olla hyvä informaationlukutaito, asianmukaiset taidot tiedon omaksumiseen ja riittävä vieraiden kielten hallinta. Hänen tulee osata käyttää tieteellisiä käsitteitä ja hänellä tulee olla valmiudet tieteelliseen tutkimustyöhön ja ammatilliseen jatkokoulutukseen sekä kyky ja motivaatio seurata koko urakehityksensä ajan lääketieteen ja terveydenhuollon tutkimusta ja mahdollisuuksiensa mukaan osallistua uuden tiedon tuottamiseen.

II TIEDON KRIITTINEN SOVELTAMINEN

Potilaan esitietojen ottaminen ja kirjaaminen

Lääkärin ammattimainen toiminta edellyttää kykyä lääketieteellisen tiedon tieteelliseen ja kriittiseen arviointiin ja soveltamiseen kliiniseen potilastyöhön, potilasturvallisuus huomioiden. Valmistuva lääkärin tulee hallita tehokasta, tarkoi- tuksenmukaista ja turvallista hoitoa varten potilaan kliiniseen tutkimukseen kuuluva haastattelu, riittävä biologisen, psykososiaalisen ja sosiaali- sen taustatiedon kerääminen, tautien fyysiset ja psyykkiset oireet ja löydökset sekä asianmukaiset tutkimusmenetelmät.

Kliininen päättely, päätöksenteko ja hoidon toteuttaminen

Valmistuvan lääkärin tulee hallita oireiden, löydösten ja tutkimustulosten tulkinta ja niiden vakavuusasteen arviointi ja näihin perustuvat diagnostinen päätöksenteko erotusdiagnostisine vaihtoehtoineen. Hänen tulee hallita potilaan yksilöllisen lääketieteellisen hoidon, toimenpiteiden ja seurannan suunnittelu ja toteutus huomioiden hoitojen edut suhteessa riskeihin sopivimmassa hoitopaikassa. Valmistuvan lääkärin on tunnistettava lääketieteelliset hätätilanteet ja kyettävä näissä tehokkaaseen ja organisoituun toimintaan.

Terveyden edistäminen yksilö-, perhe-, ryhmä- ja väestötasolla

Valmistuvan lääkärin tulee hahmottaa terveyden edistäminen ja ylläpitäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy keskeiseksi tehtäväkseen. Hänen tulee hallita terveystiedon välittäminen, sairausriskien arvioiminen, elintavoista tiedottaminen ja terveyskasvatus osana työtään. Valmistuvan lääkärin tulee myös ymmärtää seulontatutkimusten luonne ja niiden tulosten tieteellinen arviointi.

III KLIINISET TAIDOT JA VUOROVAIKUTUS

Lääkärin kliiniset toimenpidetaidot

Valmistuvan lääkärin tulee osata toteuttaa hoito- suunnitelma kaikenikäisille potilaille, potilaan tarpeet ja odotukset huomioiden. Hänen tulee myös hallita potilastyössä tarvittavien toimenpiteiden itsenäinen suorittaminen sekä lääketieteellisen teknologian ajantasainen hallitseminen. Lääkärin tulee hallita potilastietojen ja -asiakirjojen edellyttämä tietosuoja.

Vuorovaikutus ja viestintä lääkärin ammatissa

Valmistuvan lääkärin tulee kyetä toimimaan luontevassa ja täsmällisessä verbaalisessa ja non-verbaalisessa vuorovaikutuksessa potilaan kanssa. Lääkärin tulee kyetä neuvottelemaan potilaan ja omaisten kanssa ymmärrettävästi ja selkokielisesti hänen sairaudestaan ja sen hoitovaihtoehdoista suhtautuen potilaaseen ja omaisiin luotettavasti, rehellisesti ja empaattisesti sekä ottaen huomioon heidän uskonnollisen ja kulttuurisen taustan sekä sosiaaliset olosuhteet. Terveydenhuolto-organisaatiossa lääkärin tulee hallita tehokas ja täsmällinen suullinen ja kirjallinen kommunikaatio ja työn edellyttämien asiakirjojen laatiminen luotettavasti ja rehellisesti molemmilla kotimaisilla kielillä.

IV AMMATILLISUUS

Ammattimainen toiminta

Lääkärin tulee tunnistaa kokonaisvaltainen ja itsenäinen vastuunsa potilaan hoidossa ja terveyden edistämisessä sekä hallita korkeatasoinen, tieteelliseen tietoon ja tutkimukselliseen näyttöön perustuva diagnostinen päätöksenteko ja hoitoratkaisut. Lääkärin tulee hahmottaa potilas lääketieteellisenä, biologisena, psykologisena ja sosiaalisena kokonaisuutena. Terveydenhuoltojärjestelmässä lääkärin tulee kyetä arvioimaan lääketieteellinen laadunvalvonta, osallistumaan alansa kehittämiseen ja opetus- ja ohjaustyöhön. Lääkärin tulee kyetä toimimaan vastuullisesti, eettisesti ja rakentavasti työryhmissä ja moniammatillisissa yhteyksissä erityisesti perehtyen esi- miestaitoihin ja tiimityön johtamiseen. Lääkärin tulee kyetä toimimaan alansa julkisena asiantuntijana eettiset periaatteet huomioiden.

Eettisten näkökohtien ja lainsäädännön tunteminen

Valmistuvan lääkärin tulee hallita työhönsä liittyvä ajantasainen lainsäädäntö, salassapidon ja vaitiolovelvollisuuden periaatteet ja terveydenhuollon eettinen vastuu. Lääkärin tulee kyetä eettisesti arvioimaan potilaan oikeudet ja lääkärin ammatin- harjoittamisen liittyvän sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö.

Oman toiminnan ja työn arviointi

Lääkärin tulee kyetä arvioimaan omaa asiantuntemustaan, toimintaansa ja työnsä tulosta tunnistaen osaamisensa rajat ja mahdollinen avuntarve. Lääkärin tulee työssään hallita asianmukaiset itsesäätelyn, ongelmanratkaisun, ajanhallinnan, stressinsiedon, epävarmuuden siedon ja virheistä oppimisen taidot. Lääkärin tulee tunnistaa itsenäinen vastuunsa jatkuvasta kouluttautumisestaan ja työnsä kehittämisestä.

Sisältö

KESKEISET OPINNOT 267 op
HARJOITTELU 33 op
SYVENTÄVÄT OPINNOT 60 op ( opinnäyte 20-40 op, Tieteellisen ajattelun lähtökohdat -opintokokonaisuus 10 op, kieli- ja viestintäopinnot 7 op, MEDI0441 Valmistuva lääkäri 1 op, MEDI0461 Sotilaslääketiede: kenttä- ja katastrofilääkinnän perusteet 1 op, sekä valinnaiset opinnot 1-21 op)

YHTEENSÄ 360 op


avaa kaikki

Lääketieteen koulutusohjelma

MEDI0003 C5-C6 lääketieteen opinnot 49 op
Lukukausijohtajat C5 Arno Hänninen ja C6 Lassi Nelimarkka
Harjoittelu 33 op
Pakollinen harjoittelu 33 op, ylimääräinen amanuenssipalvelu on syventäviä opintoja
Opinnäyte 20 op
Syventävät opinnot
Opintoprojektit ja valinnaispolut
Syventävät opinnot
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen valinnaisia opintoja
YR222072 YR7 Startup!, 10 op
Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus 25 op
Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuteen haetaan tenttimällä. Pääsykoetenttinä on opintokokonaisuuden ensimmäinen opintojakso. Aiemmin suoritetuilla opinnoilla voi hyväksilukea enintään 10 opintopistettä kokonaisuuden opintoja.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, lääk.