Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Psykologia, PsK

Osaamistavoitteet

Antaa opiskelijalle psykologian alan sekä sivuaineiden perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen, valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin, edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä riittävä viestintä- ja kielitaito.
Tutkinto ei tuota oikeutta toimia laillistettuna psykologina.

Sisältö

PSYKOLOGIAN KANDIDAATTI 180 OP (3 vuotta)

PÄÄAINEEN OPINNOT 94-95 OP (vähintään):

PERUSOPINNOT 25 OP
Kehityspsykologian perusteet 5 op
Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
Tutkimuksen teon perusteet 5 op
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

AINEOPINNOT 49 OP (vähintään)
Kehityspsykologia II 4 op
Kognitiiviset prosessit 4 op
Cognitive neuroscience 5 op
Neuropsykologia 3 op
Lastenneuropsykologia 3 op
Social Psychology I 5 op
Persoonallisuuspsykologia II 3 op
Sosioemotionaalisen havaitsemisen intensiivikurssi 3 op
Psyykkiset häiriöt 5 op
Psykologian historia 4 op
Kandidaatintutkielma 10 op
(kandidaattiseminaari, kielenkäytön ohjaus, kypsyysnäyte)

*Vapaavalintaiset aineopinnot:

Psychology of language 3 op (every second year, next time autumn 2016)
Introduction to Evolutionary Psychology 6 op
Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op
Sosiaalipsykologia II 4 op

*Opiskelija voi tehdä aineopintojen kokonaisuuden myös minimilaajuutta (49 op) laajempana, mikäli hän haluaa suorittaa aineopintojen valinnaisia kursseja. Siinä tapauksessa muut opinnot -kohta on laajuudeltaan suppeampi, kunhan tutkintoon vaadittavat 180 op tulee täyteen.

Vapaasti valittaviin aineopintoihin voi käyttää myös esim. Åbo Akademissa, Avoimessa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa suoritettuja psykologian opintoja. Opintojen korvaavuudesta sovitaan psykologian opiskelijavaihdosta vastaavan opettajan tai psykologian opintoneuvojan kanssa.

YLEIS- JA TUTKIMUSMENETELMÄOPINNOT 20-21 OP
Orientaatio psykologian opintoihin, osat 1 ja 2. 2 op
Efektikoot, luottamusvälit ja meta-analyysi 4 op
Kokeellinen tutkimus 5 op
Kokeellisen tutkimuksen tilastolliset menetelmät 4 op (1. kerran sl. 2017)
Kokeellisen tutkimuksen tilastolliset menetelmät 1 op (lisäkurssi, järjestetään ainoastaan sl. 2016)
Psykometriikka 5 op

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 16 OP
Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
Puheviestinnän perusteet 2 op
Opinnäytteen kielen käytön ohjaus 1 op
Toinen kotimainen kieli 5 op
Vieras kieli 6 op

Vieraan kielen pakollisilla opinnoilla tarkoitetaan B1-B2 -tasoisia kursseja (HUOM, pelkkä B1-taso ei vielä riitä). Niitä voi suorittaa yhdestä tai useammasta kielestä. Lukuvuonna 2014-2015 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet: jos suoritat kandidaatin tutkinnon vieraana kielenä englannin, siinä pakollisia ovat kurssit Academic and Professional Skills for Social Sciences I ja II (KIEN2262 ja KIEN2263, yhteensä 6 op).

MUUT OPINNOT 66-67 OP
Tieteenteon etiikka 3 op
Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op
(-yhdistetty aiemmin opetussuunnitelmassa olleet kurssit Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op ja Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu 3 op. Jos olet suorittanut jomman kumman (tai molemmat) näistä kursseista, sinun ei kuulu suorittaa tätä kurssia.)

**Vapaasti valittavat opinnot 60-61 op
- pakollinen osuus: vähintään kahden sivuaineen perusopinnot tai vastaavat kokonaisuudet
- vapaasti valittava osuus: sivuaineopintoja, yhteisiä opintoja, kieliopintoja tai muita opintoja
**Vapaasti valittavien muiden opintojen osuus vaihtelee pääaineen suoritusten mukaan. Jos pääaineen aineopinnot ovat laajemmat kuin pakolliset 49 op, niin vastaavasti muut opinnot -kohta on laajuudeltaan suppeampi, kunhan tutkintoon vaadittavat 180 op tulee täyteen

Lisätiedot

YHTEENVETO ENGLANNINKIELISENÄ ANNETTAVASTA OPETUKSESTA

Cognitive neuroscience 5 op
Psychology of language 3 op (every second year, next time autumn 2016)
Introduction to Evolutionary Psychology 6 op
Social Psychology I 5 op


PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINNON OHJEELLINEN AJOITUSSUUNNITELMA

Opinnot on mielekästä ajoittaa siten, että yhden lukuvuoden kokonaisopintopistemäärä on 60 opintopistettä.

1. syyslukukausi
Kehityspsykologian perusteet 5 op
Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
Orientaatio psykologian opintoihin, osa 1 ja osa 2. 2 op
Kieli- ja viestintäopintoja
Vapaasti valittavia muita opintoja

1. kevätlukukausi
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
Social Psychology I 5 op
Tutkimuksen teon perusteet 5 op
Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op
Kieli- ja viestintäopintoja
Vapaasti valittavia muita opintoja

2. syyslukukausi
Kokeellinen tutkimus 5 op
Kokeellisen tutkimuksen tilastolliset menetelmät 4 op (1. kerran sl. 2017)
Kokeellisen tutkimuksen tilastolliset menetelmät 1 op (järjestetään ainoastaan sl. 2016)
Kehityspsykologia II 4 op
Sosioemotionaalisen havaitsemisen intensiivikurssi (aloitusluento)
Kieli- ja viestintäopintoja
Vapaasti valittavia muita opintoja

2. kevätlukukausi
Kognitiiviset prosessit 4 op
Cognitive neuroscience 5 op
Persoonallisuuspsykologia II 3 op
Sosioemotionaalisen havaitsemisen intensiivikurssi 3 op
Psykometriikka 5 op
Kieli- ja viestintäopintoja
Vapaasti valittavia muita opintoja

3. syyslukukausi (myös PsM-opinnot alkavat)
Psyykkiset häiriöt 5 op
Kandidaatintutkielma 10 op ja Opinnäytteen kielen käytön ohjaus 1 op
Tieteenteon etiikka 3 op
Vapaasti valittavia muita opintoja
(Psykologinen arviointi (PsM) 8 op) tai 4. sl


3. kevätlukukausi (suluissa PsM-opinnot)
Psykologian historia 4 op
Efektikoot, luottamusvälit ja meta-analyysi 4 op
Neuropsykologia 3 op
Lastenneuropsykologia 3 op
(Moniammatillinen klinikka I (PsM) 7 op) tai 4. kl
Vapaasti valittavia muita opintoja

Huom. Voit aloittaa maisteriopinnot myös 4. vuoden syksyllä, mutta huomaa, että kaikki ammatilliset opinnot siirtyvät myöhemmäksi. Tarkista kurssien pakolliset edeltävät opinnot, kun teet opintosuunnitelmaa (HOPS).


avaa kaikki

Psykologia, PsK

Psykologian ja logopedian laitos