Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Psykologia, PsM

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii 1) psykologian tieteenalan tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvän tuntemuksen 2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen 3) valmiudet toimia työelämässä alan asiantuntijana ja kehittäjänä 4) sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.
Tutkinto tuottaa kelpoisuuden toimia laillistettuna psykologina.

Sisältö

PSYKOLOGIAN MAISTERI 150 OP (2,5 vuotta)

PSYKOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 60 OP (vähintään):

PÄÄAINEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 36 OP
Psykologinen arviointi 8 op
Moniammatillinen klinikkakurssi I 7 op
Moniammatillinen klinikkakurssi II 7 op
Psykoterapian perusteet 7 op
Ryhmän ohjaamisen perusteet 3 op
Tutkimusaineiston analyysi 4 op
Huom. Jos opiskelija on suorittanut PsK-tutkintoon kurssin Tilasto II: Tutkimusaineiston analyysi, suorittaa hän PsM-opintoihin Efektikoot, luottamusvälit ja meta-analyysi -kurssin. Syventävissä opinnoissa aiemmin ollut Kliininen neuropsykologia -kurssi muutettiin kaksiosaiseksi lv. 2016-2018 ja siirrettiin aineopintoihin. Jos opiskelijalla on aineopinnot jo valmiit pitää hänen suorittaa kliinisen neuropsykologian korvaavat kaksi kurssia Lastenneuropsykologia ja neuropsykologia yht. 6 op syventäviin opintoihin.
Huom. Syventävissä opinnoissa aiemmin ollutta Kehityspsykologia III -kurssia ei voi enää suorittaa. Sen tilalle opiskelija suorittaa valinnaisia syventäviä opintoja.

PÄÄAINEEN VALINNAISJAKSOT 24 OP (vähintään)
Varhaiset suhteet lapsen kehityskontekstina: teoriat, interventiot ja arviointi 3 op
Consciousness and Brain 5 op tai 8 op
Affective Neuroscience 3 op (TY) + Emotions 2 op (Åbo Akademi)
Introduction to Bilingualism (Psykonet) 3 op tai 5 op
Forensic Psychological Assessment I 5 op (Åbo Akademi)
Forensic Psychological Assessment II 5 op (Åbo Akademi)
Monelle 5 op
Psykologi ja yhteiskunta 3 op
Sosioemotionaalisen havaitsemisen intensiivikurssin ohjaaminen 3 op
Akuutit traumaattiset kriisit ja niiden käsittely (Psykonet) 3 op
Sexology 5 op (Åbo Akademi)
Tutkimus- tai opetusharjoittelu 1-6 op
Erikoiskurssit (esim. lukuvuoden aikana järjestettävät Åbo Akademin tai vierailevien luennoitsijoiden kurssit, PSYK3133, PSYK3135, PSYK3278-3279, PSYK3225 Erikoiskurssi 1-5)

Vapaasti valittavia syventäviä opintoja voidaan myös suorittaa vaihtelevin muodoin kuten projektityöskentelynä, kirjatenttinä, esseinä tai Valinnaisena opintosuorituksena on mahdollista tehdä Wikipedia-projekti. Opiskelija voi yksin tai parityönä lisätä (tai päivittää) suomenkieliseen Wikipediaan psykologiaan liittyvän käsitteen tai ilmiön. Asiasta kiinnostunut opiskelija ottaa siinä tapauksessa yhteyttä kyseistä psykologian alaa tuntevaan opettajaan, joka toimii projektin ohjaajana. Opintopisteet sovitaan tapauskohtaisesti. (PSYK3272-PSYK3275 ERIKOISALA). Suoritustavasta sovitaan erityisalan vastuullisen
opettajan kanssa.
Paula Salo (S.7.1. Kehityspsykologian jatkumo)
Raymond Bertram ja Heikki Hämäläinen (S.7.2. Kognitiivisen ja neuropsykologian jatkumo)
Ari Kaukiainen ja Paula Salo (S.7.3. Persoonallisuus- ja sosiaalipsykologian jatkumo)
Ari Kaukiainen (S.7.4. Kliinisen psykologian jatkumo)
Johanna Kaakinen (S.7.5. Menetelmäopintojen jatkumo)

PRO GRADU -TUTKIELMA 47 OP
Graduseminaari, Pro gradu -tutkielma

HARJOITTELU 33 OP
Orientoituminen psykologin työhön 3 op
Harjoittelu 5 kk 30 op


MUUT OPINNOT 10 OP*
- sivuaineopintoja, yhteisiä opintoja, kieliopintoja ja/tai muita opintoja
*Muiden opintojen osuus vaihtelee pääaineen suoritusten mukaan. Jos pääaineen valinnaiset syventävät opinnot ovat laajemmat kuin pakolliset 26 op, niin vastaavasti muut opinnot -kohta on laajuudeltaan suppeampi, kunhan tutkintoon vaadittavat 150 op tulee täyteen.

Edellytykset

Kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna ennen maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen aloittamista. Poikkeuksena ovat ne pakolliset syventävät kurssit, joiden suositeltu suoritusaika on 3. opiskeluvuoden aikana.

Lisätiedot

YHTEENVETO ENGLANNINKIELISENÄ ANNETTAVASTA OPETUKSESTA
Affective Neuroscience 3 op
Emotions 2 op
Consciousness and Brain 5 op tai 8 op
Introduction to Bilingualism (Psykonet) 3 op tai 5 op (every second year, next time spring 2017)
Forensic Psychological Assessment I 5 op
Forensic Psychological Assessment II 5 op
Sexology 5 op

PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINNON OHJEELLINEN AJOITUSSUUNNITELMA

Opinnot on mielekästä ajoittaa siten, että yhden lukuvuoden kokonaisopintopistemäärä on 60 opintopistettä.

4. syyslukukausi (PsM-opinnot)
Moniammatillinen klinikka II 7 op (tai 5. sl)
Psykoterapian perusteet 7 op (tai 5. sl)
Ryhmän ohjaamisen perusteet 3 op
Tutkimusaineiston analyysi 4 op
Orientoituminen psykologin työhön (jatkuu)
Graduseminaari (jatkuu)
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot
4. kevätlukukausi
Orientoituminen psykologin työhön 3 op
Graduseminaari (jatkuu)
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot
5. syyslukukausi
Pro gradu -tutkielma 47 op
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot
5. kevätlukukausi
Harjoittelu 30 op
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot
6. syyslukukausi
Harjoittelu 30 op
Pääaineen valinnaiset syventävät opintojaksot
Muut opinnot


avaa kaikki

Psykologia, PsM

Psykologian ja logopedian laitos