Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » LuK-opinnot T1-T6
LuK-opinnot T1-T6

Osaamistavoitteet

Biolääketieteen koulutusohjelmassa (aiemmalta nimeltään terveyden biotieteet) yhdistyvät ne luonnontieteen ja lääketieteen osa-alueet, jotka ovat olennaisia sairauksien synnyn selvittämiseksi ja hoitojen kehittämiseksi. Apuna tässä on translationaalinen lääketiede, joka pyrkii nopeasti soveltamaan perustutkimuksen tuloksia potilaiden hoidossa.

LuK-ohjelmassa tavoitteena on oppia ymmärtämään syvällisesti elimistön toimintaa sekä keskeiset sairauksien syntymekanismit, niihin vaikuttavat tekijät ja lääkehoitojen perusta. Maisterivaiheen opinnoissa keskitytään uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen keksimiseen ja kehittämiseen. Biolääketieteen koulutusohjelmassa opiskelija hankkii valmiuden tieteelliseen ongelmanasetteluun ja -ratkaisuun, itsenäiseen tiedonhakuun, alan kirjallisuuden kriittiseen tarkasteluun ja tieteellisen tekstin tuottamiseen.
Biolääketieteen koulutusohjelmasta valmistunut maisteri:
- Ymmärtää sairauksien taustat molekyylitasolla
- Osaa yhdistää solu- ja molekyylitason tapahtumat sairauksien kehitykseen ja lääkehoitoihin
- Hallitsee uusien lääkkeiden kehittämisessä tarvittavat tiedot ja taidot
- Osaa käyttää uusia laskennallisia menetelmiä biologisen ja lääketieteellisen informaation käsittelyssä
- Oppii työskentelemään globaalissa yhteistyöverkostossa

Sisältö

Keskeisen opetuksen määrä on 173 op ja valinnaisen opetuksen määrä 7 op: LuK-tutkinto yhteensä 180 op

Kandidaatin tutkinnon pääaine on biolääketiede. Farmakologia ja toksikologia ja kemiallinen biologia ovat keskeisiä sivuaineita. Lisäksi opintoihin kuuluu pakollisia kieli- ja viestintäopintoja, valinnaisia opintoja sekä muita pääainetta tukevia opintoja. Teoreettisten opintojen lisäksi opetukseen kuuluu myös runsaasti käytännön harjoitustöitä pienryhmissä. Opintojen keskeisiä aihepiirejä ovat mm.
- solubiologia ja molekyylibiologia
- lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede
- elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia
- patologia ja tautimallinnus
- kemiallinen biologia
- farmakologia ja toksikologia

Maisterivaihe on englanninkielinen ja pääaine on lääkekehitystiede. Opinnoissa perehdytään uuden lääkkeen kehittämisprosessiin alkaen uusien lääkemolekyylien suunnittelusta niiden tutkimiseen koemallein ja aina kliinisiin potilastutkimuksiin asti. Tärkeä osa maisterivaiheen opintoja on laaja itsenäinen tutkimusprojekti, jonka pohjalta laaditaan englanniksi kirjoitettava opinnäytetyö (pro gradu -tutkielma).

Tämän lisäksi opiskelijan ammatillista kasvua ja työelämävalmiuksia tuetaan kautta koulutusohjelman jatkuvalla opintojaksolla, jossa vahvistetaan ammatillisen identiteetin syntymistä, harjoitellaan vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja ja perehdytään lääketieteen ja tutkimuksen eettisiin kysymyksiin. Kansainvälisessä englanninkielisessä maisteriohjelmassa opiskelu kehittää kykyä viestiä ja kommunikoida kansainvälisessä ympäristössä.

T1 - 1. vuoden syksy
T2 - 1. vuoden kevät jne.


avaa kaikki

LuK-opinnot T1-T6

T3 Biolääketiede 24 op
Lukukausijohtaja yliopisto-opettaja Katri Lundell
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging