Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, KM

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti varhaiskasvatuksen tieteenalan ja lähitieteiden keskeisiä käsitteitä, lainalaisuuksia ja ammatillisia menetelmiä
- osaa soveltaa laaja-alaisesti tietämystään ja tuottaa itsenäisesti uutta tietoa lasten hyvinvoinnista, oppimisesta ja kehityksestä, osaa monipuolisesti arvioida ja tunnistaa erilaisten lapsen tuen tarpeet sekä ohjata eri-ikäisten lasten oppimista ja suotuisia kehityspolkuja pedagogisin keinoin varhaislapsuudesta esikouluikään
- osaa kehittää pedagogista asiantuntijuuttaan, mikä vahvistaa hänen omaa ammatti-identiteettiään, sekä rakentaa avointa ja yhteisöllistä toimintatapa yhteistyössä vanhempien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa
- osaa arvioida, kehittää ja johtaa työyhteisönsä hallinnollista ja pedagogista toimintaa
- saa pätevyyden toimia opettajana ja asiantuntijana varhaiskasvatusalan opetus- ja koulutustehtävissä
- tuntee uusimman monialaisen tutkimustiedon, osaa tarkastella alansa monitasoisia kysymyksenasetteluja, hallitsee tieteellisen ajattelun, viestinnän ja kirjoittamisen perusteet sekä osaa toimia eettisesti, kriittisesti ja luovasti työyhteisönsä jäsenenä

Sisältö

Kasvatustieteen maisteriopinnot antavat valmiuksia toimia vaativissa varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen asiantuntija- ja opetustehtävissä, varhaiskasvatuksen hallinto- ja johtotehtävissä sekä pätevöittävät varhaiskasvatuksen alan tieteelliseen jatkokoulutukseen. Erityisopettajan opinnot (60 op) maisterin tutkinnon sivuaineena antavat lastentarhanopettajille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityislastentarhanopettajan kelpoisuuden.

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisterin tutkintoa edeltää kasvatustieteen kandidaatin tutkinto. Opiskelijat valitaan varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan lastentarhanopettajan koulutuksen opintomenestyksen perusteella ensimmäisen vuoden keväällä tai erillisvalinnan kautta. Tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa lukuvuodessa.

Lisätiedot

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa opiskeleva suorittaa kasvatustieteen maisterin 120 op:n tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Maisterin tutkinnon pääaineena on kasvatustiede ja tutkintoon sisältyvät:
- kieli- ja viestintäopinnot 5 op
- kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op
- sivuaine- ja/tai muita opintoja 35 op


KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP
(OPE = tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot, yhteensä 25 op)

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op
MKV1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö 2 op
MKV2 Monikielisyys ja monikulttuurisuus esi- ja perusopetuksessa 3 op

Kasvatustieteen syventävät opinnot 80 op

VSO1 Lapsi, lapsuus ja kasvuympäristö 10 op
VSO1.1 Emootio, hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet 5 op (OPE)
VSO1.2 Kieli, kognitio ja kasvuympäristö 5 op (OPE)

VSO2 Kasvatusfilosofia ja -historia 3 op

Pro gradu -tutkielma (VSO3-VSO6) 40 op
VSO3 Tutkimusseminaari I 5 op
VSO4 Pro gradu -tutkielman johdanto- ja menetelmäosa 15 op
VSO5 Tutkimusseminaari II 5 op
VSO6 Pro gradu -tutkielma 15 op

VSO7 Opetussuunnitelma, varhaiskasvatuksen laatu ja oppiva yhteisö 5 op (OPE)
VSO8 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen, johtajuus ja opetustoimen hallinto 4 op (OPE)

VSO9 Valinnaiset kasvatustieteen syventävät opinnot 0 tai 5 op
VSO9.1 Leikki, oppiminen ja osallistavat ympäristöt 5 op
VSO9.2 Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppimisen tuki 5 op
VSO9.3 Yrittäjyys- ja kansalaiskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 5 op
VSO9.6 Opetuksen ja oppimisen teoria 5 op

VSO10 Tutkimusmenetelmät 8 op
VSO10.1 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen maailmankuva 3 op
VSO10.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op (OPE)

MHA Harjoittelu 5 tai 10 op
MHA1 Pedagoginen harjoittelu 5 op (OPE)
MHA2 Hallintoharjoittelu 5 op
MHA3 Tutkimusharjoittelu 5 op

Sivuaine- ja/tai muita opintoja 35 op


Ohjeellinen opintojen ajoitussuunnitelma Raumalla kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa sl 2016 ja 2017 opintonsa aloittavien osalta

KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP

1. Opintovuosi
VSO1.1 Emootio, hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet 5 op (sl)
VSO1.2 Kieli, kognitio ja kasvuympäristö 5 op (sl)
VSO2 Kasvatusfilosofia ja -historia 3 op (sl, kl)
VSO3 Tutkimusseminaari I 5 op (kl)
VSO4 Pro gradu -tutkielman johdanto- ja menetelmäosa 15 op (kl)
VSO7 Opetussuunnitelma, varhaiskasvatuksen laatu ja oppiva yhteisö 5 op (sl)
VSO8 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen, johtajuus ja opetustoimen hallinto 4 op (kl)
VSO9 Valinnaiset kasvatustieteen syventävät opinnot 0-5 op
VSO10.1 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen maailmankuva 3 op (sl)
VSO10.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja 5 op (kl)
MHA Harjoittelu 5-10 op
Yht. 60 op

2. Opintovuosi
MKV1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö 2 op (sl, kl)
MKV2 Monikielisyys ja monikulttuurisuus esi- ja perusopetuksessa 3 op (sl)
VSO5 Tutkimusseminaari II 5 op (sl, kl)
VSO6 Pro gradu -tutkielma 15 op (sl, kl)
Sivuaine- ja/tai muita opintoja 35 op
Yht. 60 op


KOULUTUKSEN OPETUSMUODOT

Koulutuksen ohjattu opetus järjestetään tavallisesti luentoina, ohjattuna suurryhmäopetuksena, erilaisina pienryhmäopetuksina (harjoitukset, demonstraatiot, seminaarit jne.) ja verkko-opiskeluna. Opetussuunnitelmassa näkyy ohjatun opetuksen (luento-opetus, pienryhmäopetus yms.) lisäksi myös opiskelijan itsenäisen työn osuus tunteina tunnuksella itsenäinen työskentely.

Ryhmämuotoinen opetus on läsnäolovelvollista. Opintojakson luennoille voidaan myös asettaa läsnäolovelvollisuus. Tästä on maininta kentässä "vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot".

Pienryhmän suuruus on yleensä 16-20 opiskelijaa.

Poissaoloissa toimitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:
- Jos poissaoloja pakollisesta kontaktiopetuksesta (pienryhmäopetus tai pakolliset luennot) on alle 50 %, on poissaolo korvattava. Korvaustavan päättää aina opintojakson opettaja. Opiskelija voi itse ehdottaa korvaustapaa, jonka opettaja joko hyväksyy tai hylkää. Opettaja voi myös antaa tehtävän itse tai rakentaa tehtävänannon yhdessä opiskelijan kanssa keskustelemalla.
- Mikäli poissaoloa ei opettajan mielestä voi korvata, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
- Jos poissaoloja on 50 % tai enemmän, opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.
Opettajan kanssa erikseen sovittu korvaava suoritustapa on voimassa opintojaksosta vastaavan opettajan määräämällä tavalla.

Arviointitavat ja -kriteerit on ilmoitettava opiskelijoille opintojakson alussa. Luento- tai teoskuulustelun vaihtoehtona opettaja voi harkintansa mukaan käyttää muita soveltuvia arviointi- ja suoritustapoja, joista esimerkkeinä: yksilö- tai ryhmäesseet, työkansiot, projektityöt, suullinen kuulustelu, pari- tai ryhmätentti, käsitekarttatentit, dialogi tai ongelmaratkaisutehtävät sekä verkkotehtävät.

Opettajat voivat tarvittaessa järjestää luennoista tai/ja harjoituksista vapauttavan kokeen. Kontaktiopetusta voidaan vastuuopettajan harkinnan mukaan soveltuvin osin korvata opiskelijan itsenäisellä työskentelyllä.

Koulutuksessa käytettävistä opetusmateriaaleista voidaan periä opiskelijoilta kohtuullinen korvaus opintojohtosäännön mukaisesti. Tietotekniikkaa toteutetaan läpäisyperiaatteella koulutukseen kuuluvissa opinnoissa.

Maisterin tutkintoon sisältyy 5 tai 10 opintopistettä harjoittelua. Harjoittelut järjestetään vuorovaikutuksessa ja rinnakkain kasvatustieteen syventävien opintojen kanssa.

Opintojaksojen hyväksilukumenettelyistä (korvaaminen, sisällyttäminen, muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen) löytyy lisätietoa tiedekunnan opintoja koskevista säännöistä ja ohjeista.

Opintojakson osasuoritukset vanhenevat kahdessa vuodessa. Opintojakso vanhenee 1.8.2005 alkaen kymmenessä vuodessa. Mikäli opiskelija on suorittanut opintokokonaisuudesta enimmän osan (yli puolet) yli kymmenen vuotta aikaisemmin (eli esim. syksyllä 2016 ennen vuotta 2006), suoritetut opintojaksot vanhenevat. Vanhentuneet opinnot päivitetään opintokokonaisuuden vastuuhenkilön määrittelemällä tavalla. Tällaisessa tilanteessa opiskelijan tulee olla yhteydessä ao. opintokokonaisuuden vastuuhenkilöön. Opintokokonaisuudet eivät vanhene.

Opetussuunnitelmaan on kunkin jakson kohdalle merkitty erikseen poikkeava suoritustapa silloin, kun opetussuunnitelmauudistuksen myötä jakson ajoituksessa tai sisällöissä on tapahtunut muutoksia.


OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT

Vuodesta 2016 lähtien kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmaan on sisällytetty 60 op laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, joista 35 op suoritetaan osana kasvatustieteen kandidaatin opintoja ja 25 op osana maisteriohjelman opintoja. Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

Kasvatustieteen aineopinnot ja varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (10 op)
AO2 Perusharjoittelu 2 (5 op)
VK5/AKA2 Esiopetuksen ja alkukasvatuksen pedagogiikka 7 op (5 op)
(sisältää HA1 Päättöharjoittelu esiopetuksessa)

Kasvatustieteen syventävät opinnot (25 op)
VSO1.1 Emootio, hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet 5 op (3 op)
VSO1.2 Kieli, kognitio ja kasvuympäristö 5 op (3 op)
VSO7 Opetussuunnitelma, varhaiskasvatuksen laatu ja oppiva yhteisö (5 op)
VSO8 Koulun ja päivähoidon työyhteisöjen kehittäminen, johtajuus ja opetustoimen hallinto (4 op)
VSO10.2 Kasvatustieteen syventävä menetelmätyöpaja (5 op)
MHA1 Pedagoginen harjoittelu (5 op)

Koulutuksessa suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettajan tai kouluttajan tehtäviin. Muut kelpoisuusvaatimukset riippuvat opetettavan aineen hallinnasta ja käytännön työkokemuksesta (ks. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista). Mikäli opiskelijan maisteriohjelmaan hakuedellytyksenä oleva taustatutkinto on jokin muu kuin Turun yliopistossa lastentarhanopettajan koulutuksessa suoritettu kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, tulee opiskelijan osoittaa, että hänellä on aiemmassa tutkinnossaan riittävästi ohjattua opetusharjoittelua tai täydentää maisterin tutkintoaan suorittamalla lisää opetusharjoittelua enintään 10 op.


KASVATUSTIETEEN (VARHAISKASVATUS) MAISTERIOHJELMAN SIVUAINEOPINNOT

Opiskelija saa valita sivuaineensa vapaasti yliopistojen (myös tiede- ja taidekorkeakoulut) tarjoamista opintokokonaisuuksista (oppiaineista tai niihin rinnastettavista kokonaisuuksista taikka yliopistojen monitieteisistä opintokokonaisuuksista) läpäistyään sivuaineopiskelijoille tarkoitetun mahdollisen valintakokeen joko omaehtoisesti (opiskelijan itse hakeutuessa erillisarvosanaopiskelijaksi ao. yliopistoon) tai yliopistojen välisiin JOO-sopimuksiin perustuen.

Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoon yksi opintokokonaisuus (esim. jonkin sivuaineen perusopinnot).

Laitos tarjoaa sivuaineopintoja kulloistenkin resurssiensa mukaan. Sivuainetarjonnasta, valintakriteereistä ja valintaprosessista löytyy lisätietoa tiedekunnan verkkosivulta.

Lisäksi opiskelija voi valita sivuaineita yliopiston muista tiedekunnista. Kesäyliopistot, koulutus- ja kehittämiskeskukset sekä kansalais- ja työväenopistot toteuttavat avoimena yliopisto-opetuksena eri yliopistojen arvosanaopetusta.


OPINTOKOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU

kieli- ja viestintäopinnot: suoritusmerkintä
kasvatustieteen syventävät opinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
sivuaineopinnot: opintojaksojen opintopistemäärällä painotettu keskiarvo (1-5)
muut opinnot: suoritusmerkintä


Vastuuhenkilö:
OKL Rauma: professori Maarit Silvén


avaa kaikki

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, KM

Opettajankoulutuslaitos
DP in Class Teacher Education
DP in Technology Teacher Education
MDP in Early Childhood Education
DP in Kindergarten Teacher Education
Educational Sc.(Dep.of Teacher Education in Rauma)
Educational Sciences, Primary Education
Finnish Study Modules
Special Education