Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kieli, tutkijan opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Tutkijan opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden tutkijoita. Tutkijavalmiuksia pyritään kehittämään niin kielitieteen kuin kirjallisuuden ja kulttuurinkin alan tutkijoille. Opiskelija oppii kieliaineiden tutkijalta vaadittavia tietoja ja taitoja sekä osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän kehittää sekä yleisiä valmiuksiaan tutkijaksi että tiettyjen tutkimuksen linjojen vaatimia erityisiä valmiuksia.

Sisältö

Yleiset tutkijantaidot, erilaiset teoriat ja metodit, projektityön harjoittelu ja suunnittelu. Tutkijan opintopolun opinnot voi koostaa niin oman pääaineen kuin muidenkin kieliaineiden tälle opintopolulle tarjoamista opinnoista.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Tutkijan opintopolkuun johdattaa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen aineopintojen Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssi (5 op).

Lisätiedot

Tutkijan opintopolun opinnot 40 op

Teoria- ja metodikurssit ja seminaarit 10 - 30 op
Tutkijan opintopolulla on tarjolla jonkin kielentutkimuksen alan teoriaa ja metodeja käsitteleviä 5 op:n laajuisia kursseja (esimerkiksi kognitiivinen kielitiede, vuorovaikutuslingvistiikka, sosiolingvistiikka, kirjallisuustiede, vieraan kielen oppiminen, tekstin- ja diskurssintutkimus jne.). Kurssit voivat jakaantua kaikille yhteiseen osuuteen ja kielittäin eriytettyyn osuuteen. Kursseihin voi liittyä myös saman alan seminaari, työpaja, lukupiiri tms. (5 op). Opiskelijan on suoritettava teoria- ja metodikursseja vähintään 10 op:n verran. Suoritukset voi valita oman pääaineen tarjonnasta tai muiden oppiaineiden polulle tarjoamista kursseista.

Projektikurssi 0 - 10 op
Kurssilla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tutkimusprojektin alusta loppuun asti. Projektin ala määräytyy tarjolla olevan valikoiman ja oman kiinnostuksen mukaan. Kurssin aikana opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus hahmottaa kokonaisen tutkimushankkeen kulku teoriasidonnaisesta tutkimussuunnitelmasta hypoteesin ja materiaalin keruun sekä analyysin kautta tulosten tulkitsemiseen.


avaa kaikki

Venäjän kieli, tutkijan opintopolku, FM

Tutkijan opintopolku 60–80 op
väh. 80 op (pääaineopiskelijat) / väh. 60 op (sivuaineopiskelijat)
KKLT0011 Tutkijan taidot, 5–10 op
Teoria- ja metodikurssit ja seminaarit 15–30 op
Osakokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija hallitsee syvällisesti tieteenalan tai tieteenalojen teorioita ja menetelmiä. Oppiainekohtaisena tavoitteena on myös kielitaidon syventäminen.
Harjoittelu 5–10 op
Tutkijan opintopolkuun kuuluu vähintään 5 op:n laajuinen ohjattu harjoittelu. Harjoittelu tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kerryttää käytännön kokemusta tutkimusprojektissa toimimisesta. Työtehtävät voivat sisältää esim. aineiston keruuta, konferenssijärjestellyissä avustamista, projektin tapaamisten järjestelyjä tai tutkimusavustajan tehtäviä. Harjoittelupaikat voidaan jakaa esim. avoimella haulla tehtäväpankin kautta tai sopimalla projektin johtajan tai tutkijan kanssa.
VEKI0927 Työharjoittelu, P, 5 op
Projektikurssi 0–10 op
Kurssin aikana opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus hahmottaa kokonaisen tutkimushankkeen kulku teoriasidonnaisesta tutkimussuunnitelmasta hypoteesin ja materiaalin keruun sekä analyysin kautta tulosten tulkitsemiseen. Kurssilla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tutkimusprojektin alusta loppuun asti. Projektin ala määräytyy tarjolla olevan valikoiman ja oman kiinnostuksen mukaan.
VEKI1012 Tutkimusprojektikurssi, 5 op
Oman erikoisalan teoria- ja metodiopintoja 10 op
Osakokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija hallitsee syvällisesti valitsemansa erikoisalan teorioita ja menetelmiä.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset