Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma
Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelmassa opiskelijat oppivat ymmärtämään eliöiden perinnöllisyyteen, rakenteeseen, elintoimintoihin ja kehitykseen sekä ympäristöön sopeutumiseen liittyviä säätelymekanismeja. Opiskelija osaa tuottaa uutta tietoa omalla erikoistumisalalla käytössä olevilla menetelmillä, sekä soveltaa ja liittää aiempaa tietoa omiin havaintoihinsa ja tutkimustuloksiinsa. Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet alan tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, toimimiseen asiantuntijana ja alan kehittäjänä sekä jatkokoulutukseen biologian, biolääketieteen tai maatalous-metsätieteiden eri aloilla.

Sisältö

Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelmaan hakeutuvilta edellytetään pohjatietoina riittävät aineopintotason opinnot eläinfysiologian, solu ja molekyylibiologian sekä genetiikan teoriasta ja näille aloille sopivilla laboratoriokursseilla opitut käytännön taidot. Yhteisten opintojen (15 op) lisäksi suoritetaan erikoistumisalan pro gradu -tutkielma (40 op), syventävien opintojen kuulustelut (15 op), erikoistumisopinnot (25 op) ja vapaasti valittavat opinnot (25 op). Erikoistumisaloja on kaksi: fysiologia ja genetiikka. Tutkinnon pääaine on fysiologia ja genetiikka.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Fysiologian ja genetiikkan tutkinto-ohjelmaan hakeutuvilta edellytetään pohjatietoina riitävät aineopintotason opinnot eläinfysiologian, solu- ja molekyylibiologian sekä genetiikan teoriasta ja näille aloille sopivilla laboratoriokursseilla opitut käytännön taidot.


avaa kaikki

Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma

Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelma (FM) 120 op
Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelmaan hakeutuvilta edellytetään pohjatietoina riitävät aineopintotason opinnot eläinfysiologian, solu ja molekyylibiologian sekä genetiikan teoriasta ja näille aloille sopivilla laboratoriokursseilla opitut käytännön taidot. Yhteisten opintojen (15 op) lisäksi suoritetaan erikoistumisalan pro gradu -tutkielma (40 op), syventävien opintojen kuulustelut (15 op), erikoistumisopinnot (25 op) ja vapaasti valittavat opinnot (25 op). Erikoistumisaloja ovat fysiologia ja genetiikka.
Yhteiset opinnot 15 op
Yhteisiin opintoihin sisällytetään 4 op työharjoittelua (FYGE4201) tai tutkimusprojektia (BIOL5060). BIOL4080 Biological researcher course suoritetaan 5 op:n laajuisena.
Erikoistumisopinnot 55 + 25 op
FYGE4501 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Fysiologian erikoistumisala 25 op
Erikoistumisalan opetus selvittää, miten eläimet ja niiden solut toimivat ja miten toimintoja säädellään. Kun tärkeällä sijalla on biomolekyylien ja solujen toiminnan säätelyn selvittäminen, niin suuri osa opetusta painottuu solu- ja molekyylibiologiaan. Erikoistumisalan vastuuprofessori on Mikko Nikinmaa.
Genetiikan erikoistumisala 25 op
Erikoistumiseen kuuluu genetiikan menetelmäopinnot I ja II (8 op) sekä 17 op valinnaisia genetiikan alan opintoja. Tutkinnon tulee muodostaa selkeä HOPSissa perusteltava kokonaisuus. Tarvittaessa opintoihin voi sisällyttää erikoistumisopintoja tukevia aineopintoja. Sairaalageneetikon jatkopätevöitymiskelpoisuuden voi hankkia sisällyttämällä opintoihin kromosomitutkimusta, solubiologiaa ja populaatiogenetiikkaa, jotka voivat sisältyä joko Luk-tutkintoon tai FM-tutkintoon, sekä ihmisgenetiikan opintojaksot (FYGE3160 ja FYGE3161) ja 9 op valinnaisia genetiikan kursseja.
Tutkinto-ohjelman vapaasti valittavat opinnot 23–27 op
Vapaasti valittavat opinnot voivat muodostua biologian tai sivuaineen tai sivuaineiden opinnoista ja niiden tulisi tukea opiskelijan erikoistumista. Niihin voidaan hyväksyä myös muiden erikoistumisalojen, laitosten ja yliopistojen tarjoamia kursseja. Lisäksi niihin voidaan hyväksyä aineopintoja, joita ei ole sisällytetty LuK-tutkintoon.
ÅA_2830 Cell signaling, 10 ECTS
FYGE5391 Journal Club, 2 ECTS
BIOL5060 Tutkimusprojekti, 4–20 op
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet