Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaiset kielet, kieliasiantuntijan opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Kieliasiantuntijan polun tavoitteena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka kykenevät työskentelemään monialaisissa ja monimuotoisissa tekstiympäristöissä ja projektimaisissa olosuhteissa. Opintopolulta valmistuva tuntee kieliasiantuntija-ammateissa tarpeelliset sisällöt ja taidot. Opiskelija saa valmiudet toimia itsenäisesti oman alansa asiantuntijana ja kehittää osaamistaan erikoistumisalallaan. Opintopolku soveltuu erityisesti niille, jotka hakeutuvat muille kuin opettamisen ja kääntämisen aloille. Maisterin tutkinto antaa yliopistollisen jatkokoulutuskelpoisuuden.

Kieliasiantuntijan opintopolku on tarkoitettu erityisesti niille, jotka suuntautuvat muihin kuin perinteisiin kielialan ammatteihin kulttuurin, viestinnän, informaatioteknologian, kaupan, matkailun ja hallinnon aloilla Suomessa tai ulkomailla. Pääaineen ohella sivuaineilla on suuri merkitys asiantuntijapolulla. Sivuaineina voi olla muiden tiedekuntien aineita (esimerkkeinä valtio-oppi, kansainvälinen oikeus, kauppatieteet, ympäristötiede, matkailualan opinnot, tietojenkäsittelytiede) tai humanistisia aineita (esimerkiksi jokin toinen kieliaine).

Sisältö

Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija saa kuvan tieteellisen ajattelun yleisistä perusteista ja niiden käytännön sovelluksista erityisesti yhteiskuntaan, viestintään ja kulttuuriin liittyvillä kielentutkimuksen aloilla. Opiskelija tutustuu kielipolitiikkaan sekä viestintään organisaatioissa ja monikielisissä konteksteissa. Hän perehtyy myös pääaineensa ja oman erikoisalansa tutkimusperinteeseen ja näkökulmiin. Opiskelija tutustuu tiedeyhteisön toimintatapoihin ja pelisääntöihin ja saa perusvalmiudet osallistua oman alansa sekä monialaisten yhteisöjen työskentelyyn.

Huomattava osa syventävistä opinnoista koostuu valinnaisista opintojaksoista. Kaikille pakollisia opintojaksoja ovat tanskan kurssi (vain pääaineopiskelijat), työelämäharjoittelu, tutkielmaseminaari, jossa aloitetaan pro gradu -tutkielman (tai sivuaineen tutkielman) laatiminen ja ajankohtaista tutkimusta pohjoismaisten kielten alalta -kurssi. Kieliharjoittelu on myös kaikille pakollinen ja se on suoritettava viimeistään syventävissä opinnoissa.

Opintojaksojen määrä, aiheet ja toteutustavat vaihtelevat vuosittain, ja osa niistä on muiden polkujen kanssa yhteisiä. Polulla voi olla avoimien ja yhteiskurssien sekä kirjatenttien lisäksi myös opintojaksoja, jotka on tarkoitettu vain yhden oppiaineen opiskelijoille. Oppimistavoitteiden saavuttamista voivat tukea myös uudet työskentelymuodot, erimerkiksi projektimuotoinen kurssisuoritus perinteisen tentin sijaan.

Työkokemusta ja verkostoitumistaitoja tarvitsevat erityisesti erilaisiin kieliasiantuntijatehtäviin hakeutuvat. Työharjoittelumahdollisuuksia on yrityksissä, julkisella sektorilla ja järjestöissä (sekä Suomessa että ulkomailla), mutta niitä tarjoavat myös yliopiston oppiaineet ja laitos. Erikoistapauksissa harjoittelun voi korvata jollain toisella pääaineen hyväksymällä tavalla.

Lisätiedot

Syventävien opintojen suorittaminen edellyttää aineopintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin. Syventävien opintojen valinnaiset kurssit voi suorittaa vasta aineopintoihin kuuluvien erikoistumiskurssien jälkeen.

Ainakin kahden syventävien opintojen erikoistumisopinnoista tulee olla oppiaineen omia luentokursseja tai kirjatenttejä.


avaa kaikki

Pohjoismaiset kielet, kieliasiantuntijan opintopolku, FM

SYVENTÄVÄT OPINNOT, kieliasiantuntijan opintopolku 60–80 op
Erikoistumisopinnot 15–20 op
Sivuaineopinnot 25–40 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset