Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Poliittinen historia, VTK

Osaamistavoitteet

Tiivistetysti koulutuksen tavoitteena on:
1. Perehdyttää uusimman ajan poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen kehitykseen sekä nykyajan poliittisten ilmiöiden taustaan.
2. Antaa perustiedot poliittisesta, yhteiskunnallisesta ja kansainvälisestä kehityksestä, esitellä näitä koskevat käsitteet, tulkinnat, menetelmät sekä tieteellisesti kokoavat näkemykset ja katsomustavat.
3. Antaa perustiedot poliittisen historian alasta, tutkimustraditiosta, soveltamismahdollisuuksista ja merkityksestä.
4. Luoda eri tehtäviin soveltuvia, hyvään historialliseen yleissivistykseen nojaavia ammatillisia valmiuksia ja perusvälineitä analyysiin, esiintymiseen, neuvotteluun ja suulliseen ja kirjalliseen argumentointiin.

Sisältö

KANDIDAATIN TUTKINNON (180 op) RAKENNE POLIITTINEN HISTORIA
PÄÄAINEENA

Poliittisen historian perusopinnot 25 op
P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
P2.1 Poliittisen historian suuntauksia 2 op
P2.2 Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op
P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op
P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op
P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op

P4 Suomalaisten maailmat 5 op
P5 Maailmanhistoriat 5 op
P5.1 Euroopan historia 3 op
P5.2 Globaalihistoria 2 op


Poliittisen historian aineopinnot ja kandidaatintutkielma väh. 50 op
A1 Historiantutkimuksen metodologia I 5 op
A2 Poliittisen historian valinnat ja mahdollisuudet 5 op
A3 Erikoistumisopinnot 20 op
Mahdollisuus valita viidestä eri temaattisesta linjasta.

A4 Työelämään orientoituminen 5 op
A5 Tutkimuskurssi 5 op
A6 Kandidaatin seminaari ja tutkielma sekä tutkielman kielenohjaus 10 op

Lisäksi on mahdollista suorittaa:
A7 Kansainvälisiä ja muita korvaavia opintoja

Kahden sivuaineen perusopinnot TAI vastaavat kokonaisuudet 50 op
Pakollisia sivuaineita ei ole. Parhaiten poliittisen historian opintoja tukevia sivuaineita ovat esim. yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan muut oppiaineet, humanistisen tiedekunnan historia-aineet, Baltic Sea Region Studies, History and Politics of European Integration, Itä-Aasia -opinnot, oikeustiede, kasvatustiede, sukupuolentutkimus, kielet ja mediatutkimus sekä eräät kauppakorkean aineet. Jokaisen opiskelijan on rakennettava omista intresseistään lähtien yksilöllinen kokonaisuus, jonka hän kirjaa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (Hops).

Kieli- ja viestintäopinnot 16 op


Johdatus tieteelliseen ajatteluun 6 op
Tieteenteon etiikka (syksyllä)3 op
Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu
(conceptions of society and critical thinking)(keväällä)3 op


Muut opinnot
Määrä vaihtelee muiden suoritusten mukaan. Kandidaatintutkinnon kokonaispistemäärän tulee olla vähintään 180 op.

Lisätiedot

Ensimmäisenä opiskeluvuotenaan pääaineopiskelija laatii laitoksen kaavakkeelle alustavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (Hops), joka käydään läpi tutoriksi määrätyn opettajan kanssa. Pääaineen suunnitelmien lisäksi siinä hahmotellaan sopivia sivuaineita. Suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä ja siihen palataan tarvittaessa, pakollisesti silloin kun/jos kandidaatin tutkinnon jälkeen ryhdytään suorittamaan maisterin tutkintoa. Hops-lomake löytyy poliittisen historian intranet-sivuilta kohdasta Opiskelu/Opintojen ohjaus

POLIITTINEN HISTORIA SIVUAINEENA

Perusopinnot 25 op pääosin kuten pääaineena (P5.2 tehdään kirjatenttinä)

Mikäli opiskelija suorittaa/on suorittanut myös valtio-opin perusopinnot, poikkeaa perusopintojen laajuus: Perusopinnoista on 15 op molempien oppiaineiden yhteisiä opintoja, minkä lisäksi opiskelija valitsee 10 op joko poliittista historiaa tai valtio-oppia. Tästä valinnasta riippuen opiskelijalle merkitään opintorekisteriin joko poliittisen historian tai valtio-opin perusopinnot. Halutessaan opiskelija voi lisäksi suorittaa perusopinnoista myös toisen oppiaineen 10 op ja saada siitä 10 op:n laajuisen sivuainekokonaisuuden.

Aineopinnot 35 op seuraavasti:
A1 Historiantutkimuksen metodologia 10 op
A2 Poliittisen historian valinnat ja mahdollisuudet, kirjatentti 5 op
A3 Erikoistumisopinnot 20 op

Syventävät opinnot 90 op kuten pääaineena


OPETUSOHJELMA
Lukukausittain laadittava opetusohjelma luettavissa sähköisenä NettiOpsussa sekä saatavissa paperiversiona oppiaineesta.


avaa kaikki

Poliittinen historia, VTK

POLIITTISEN HISTORIAN AINEOPINNOT 35–50 op
A3 ERIKOISTUMISOPINNOT 20 op
A3.5 East Asia study line
Suoritettava kaikkia opintoja vähintään 20 op paitsi kieliopintoja.
POLH2288 A5 Tutkimuskurssi, 5 op
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in East Asian Studies
Opintokokonaisuudet