Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Laskentatoimen ja rahoituksen KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (Pori)

Osaamistavoitteet

KTM-tutkinto-ohjelman suorittaminen antaa erinomaiset valmiudet laskentatoimen ja rahoituksen asiantuntijalle vastuullisissa ja erittäin vaativissa talous- ja rahoitusjohdon tehtävissä toimimiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset kansainvälisten yritysten talous- ja rahoitusjohdon tehtävät sekä vaativat asiantuntijatehtävät, kuten auktorisoitu tilintarkastaja, sijoitus- tai luottoanalyytikko.

Sisältö

KTM-tutkinto-ohjelmassa opiskelija syventää laskentatoimen ja rahoituksen tietojaan ja taitojaan. Tutkinto-ohjelmassa opiskelija valitsee yhden kolmesta erikoistumissuunnasta: tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus, johdon laskentatoimi tai rahoitus. Varsinkin työelämän kannalta ko. erikoistumissuuntia ja niiden teemoja voidaan luonnehtia seuraavasti:

Tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus
- tilinpäätösinformaation tuottaminen eri sidosryhmille (mm. kirjanpito ja tuloslaskenta, tilinpäätös- ja verosuunnittelu) ja yhteiskuntavastuun raportointi
- kansainvälinen laskentatoimi (mm. IFRS, konsernilaskenta, rahavirtalaskenta)
- tilinpäätösanalyysit
- tilintarkastus

Johdon laskentatoimi
- yrityksen toiminnan operatiiviseen ja strategiseen ohjaukseen - suunnitteluun ja tarkkailuun - liittyvä laskentatoimi (mm. budjetointi, kustannuslaskenta ja -johtaminen, vastuualuelaskenta, suoritusmittaus sekä laskenta- ja palkitsemisjärjestelmät)
- yritysorganisaation eri tasoilla tapahtuvaa päätöksentekoa tukeva laskentatoimi (mm. investointilaskenta, strateginen suunnittelu, tuotannolliset vaihtoehtolaskelmat ja hinnoittelulaskelmat)
- business controller -roolimalliin liittyvä koulutus

Rahoitus
- rahoitusmarkkinat, sijoitustoiminta ja arvopapereiden hinnoittelu
- yritysrahoituksen kysymykset
- riskienhallinta ja johdannaisinstrumentit

Lisätiedot

Opintojen ohjaus

Yliopisto-opinnot vaativat itsenäisyyttä, vastuuntuntoa ja oma-aloitteisuutta. Opintojen sujuva eteneminen on opiskelijan omalla vastuulla, mutta opintojen suunnitteluun on tarjolla paljon materiaalia ja ohjausta. Opintojen suunnittelussa auttavat opinto-oppaat, yleisopas sekä opiskelijoiden intranet. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista opinto-ohjausta missä tahansa opintojen vaiheessa.

Opinto-ohjausta antavat tahot

* Opintotoimisto
Yleinen opintoneuvonta, mm. opintojen suunnittelu ja ajankäyttö, HOPSin laadinta, opetusaikataulut, kuulustelut, muualla suoritetut opinnot sekä valmistumiseen liittyvät kysymykset.

* Omaopettaja
Pääaineeseen liittyvä ohjaus, mm. tieteenalan substanssi, pää- ja sivuainevalinnat, erikoistumisen valinta, kurssivalinnat, aineen opetussuunnitelma ja sen tavoitteet, sekä tutkielmaan ja työelämään liittyvät kysymykset.

* Kieli- ja viestintäopinnoissa kielikohtaisesti vastuuopettajat


avaa kaikki

Laskentatoimen ja rahoituksen KTM-tutkinto-ohjelma 120 op (Pori)

Johdon laskentatoimen erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan.
Rahoituksen erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan.
Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunta
Sivuainesuositukset 25 op
Suoritettava vähintään yksi sivuainekokonaisuus. Opiskelija voi perustellusta syystä valita jonkun muun kuin ehdotetun sivuaineen, mikäli aineen vastuuopettaja (tai omaopettaja) antaa siihen luvan.
Kieli- ja viestintäopinnot (KTM-tutkinto) 10 op
KTM-tutkintoon sisältyy väh. 10 op kieli- ja viestintäopintoja. Yhteisvalinnan opiskelijoiden opinnot sisältävät 6 op opintoja KTK-tutkintoon sisältyvässä vieraassa kielessä 1 tai vieraassa kielessä 2 sekä 4 op vapaavalintaisia opintojaksoja. Liiketalouden tradenomien erillisvalinnan opinnot sisältävät 6 op englannin kieltä ja liikeviestintää ja 4 op toista vierasta kieltä. Kielten alkeisopintoja ei voi sisällyttää pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin.
Vapaasti valittavat opinnot (KTM) 0–21 op
Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan niin paljon, että tutkinnon vähimmäislaajuus 120 op täyttyy.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Common Studies
Degree Programme for Bach. of Economics and Bus.
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Economics, Pori
Information Systems Science, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Other Studies