Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli, tutkijan opintopolku, FM

Osaamistavoitteet

Tutkijan opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden tutkijoita. Tutkijavalmiuksia pyritään kehittämään niin kielitieteen kuin kirjallisuuden ja kulttuurinkin alan tutkijoille. Opiskelija oppii kieliaineiden tutkijalta vaadittavia tietoja ja taitoja sekä osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän kehittää sekä yleisiä valmiuksiaan tutkijaksi että tiettyjen tutkimuksen linjojen vaatimia erityisiä valmiuksia.

Sisältö

Yleiset tutkijantaidot, erilaiset teoriat ja metodit, projektityön harjoittelu ja suunnittelu.

Yleistä
Tutkijan opintopolun opinnot voi koostaa niin oman pääaineen kuin muidenkin kieliaineiden tälle opintopolulle tarjoamista opinnoista.
Tutkijan opintopolun opinnot 80-120 op
1.
Teoria- ja metodikurssit ja seminaarit 10-30 op
Tutkijan opintopolulla on tarjolla jonkin kielentutkimuksen alan teoriaa ja metodeja käsitteleviä 5 op:n laajuisia kursseja (esimerkiksi kognitiivinen kielitiede, vuorovaikutuslingvistiikka, sosiolingvistiikka, kirjallisuustiede, vieraan kielen oppiminen, tekstin- ja diskurssintutkimus jne.). Kurssit voivat jakaantua kaikille yhteiseen osuuteen ja kielittäin eriytettyyn osuuteen. Kursseihin voi liittyä myös saman alan seminaari, työpaja, lukupiiri tms. (5 op). Opiskelijan on suoritettava teoria- ja metodikursseja vähintään 10 op:n verran. Suoritukset voi valita oman pääaineen tarjonnasta tai muiden oppiaineiden polul-le tarjoamista kursseista.
2.
Tutkijataidot 5-10 op
Tutkijataitojen opintokokonaisuudessa pyritään kehittämään opiskelijan yleisiä tutkijavalmiuksia. Opin-tokokonaisuuteen voidaan sisällyttää esim. tiedeviestinnän opintoja, tieteellisten esitelmien ja poste-reiden tekoon liittyvää koulutusta ja käytännön harjoittelua, tietoteknistä koulutusta (esim. tietokanto-jen rakentamista, annotointiohjelmien käyttöä). Vaadittavat opintopisteet voi kerryttää useasta eri osasuorituksesta.
3.
Harjoittelu 5-10 op
Tutkijan opintopolkuun kuuluu vähintään 5 op:n laajuinen ohjattu harjoittelu jossain meneillään olevassa tutkimusprojektissa. Harjoittelupaikat voidaan jakaa esim. avoimella haulla tehtäväpankin kautta tai sopimalla projektin johtajan tai tutkijan kanssa. Erikoistapauksessa harjoittelun voi korvata jollain toisella pääaineen hyväksymällä tavalla.
4.
Projektikurssi 0-10 op
Kurssilla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tutkimusprojektin alusta loppuun asti. Projektin ala määräytyy tarjolla olevan valikoiman ja oman kiinnostuksen mukaan. Kurssin aikana opiskelijalle tar-joutuu mahdollisuus hahmottaa kokonaisen tutkimushankkeen kulku teoriasidonnaisesta tutkimus-suunnitelmasta hypoteesin ja materiaalin keruun sekä analyysin kautta tulosten tulkitsemiseen.

Pakolliset opinnot
- Oman erikoisalan teoria- ja metodiopintoja 10 op
- Tutkielmaseminaari 5-10 op
- Pro gradu -tutkielma 40 op (Sivuaineen tutkielma 20 op)
- Saksan kielen muut pakolliset jaksot

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä

180 op.

Edeltävien opintojen lisätiedot

Saksan kieli, HuK


avaa kaikki

Saksan kieli, tutkijan opintopolku, FM

Laitoksen yhteiset jaksot 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Metodi 30–50 op
Suoritettava 30–50 opintopistettä
Kielitieto 10–20 op
Suoritettava 10–20 opintopistettä
SAKS0332 Fraseologia P, 5 op
SAKS0311 Saksan kielihistoria V, 5 op
Kirjallisuus ja kulttuuri 5–15 op
Suoritettava 5–10 opintopistettä
Harjoittelu 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset