Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM, 120 op)

Osaamistavoitteet

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta valmistuu kauppatieteiden maistereita (KTM, 120 op), jotka työskentelevät oman alansa vaativissa johto-, asiantuntija- ja tutkimustehtävissä alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Maisteriohjelmassa opiskelijat yhdistävät oman alansa erityisosaamiseen kokonaisvaltaista liiketoimintaosaamista. Tämän lisäksi opinnoissa painotetaan luovuuden, vastuullisuuden, tulevaisuussuuntautuneisuuden ja yrittäjyyden aihealueita.

Maisteriohjelman osaamistavoitteet:

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa opiskelija:
- oppii tunnistamaan ja hallitsemaan asiantuntijaorganisaatioiden sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja,
- oppii johtamaan palvelujen tuotantoverkostoja ennakoivasti sekä
- syventää osaamistaan eri alojen palveluympäristöjen ja asiakkaiden ymmärtämisessä ja johtamisessa.

Maisteriohjelmasta valmistuneet ovat sosiaalisia, eettisesti ja luovasti ajattelevia, yrittäjähenkisiä johtamisen ja talouden taitajia ja palveluliiketoiminnan kehittäjiä.

Sisältö

- Asiantuntijaorganisaatioiden strateginen johtaminen ja kehittäminen (asiantuntijatyön johtaminen: asiantuntijuus, tehtävämotivaatio ja suoritusmittaaminen; asiantuntijaorganisaatiot: asiantuntijaorganisaatioiden erityispiirteet ja organisaatiosuunnittelu)

- Asiantuntijapalvelujen innovatiivinen johtaminen ja markkinointi (palvelujen asiakaskeskeinen yhteisluominen, brändin ja maineen hallinta, verkostojen hallinta ja johtaminen)

Maisteriohjelman pro gradu -tutkielma tehdään asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen aihepiireistä pääaineiden mukaisissa tutkielmaryhmissä. Pro gradu -tutkielmassa opiskelija perehtyy asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen tutkimusongelmiin niiden monitieteisestä lähtökohdasta, pääpaino on kuitenkin oman pääaineen teoreettisissa teemoissa.

KTM-tutkinnon suorittamisesta Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa tulee erillinen maininta tutkintotodistukseen. Suoritettu tutkinto antaa opiskelijalle tieteelliset valmiudet itsenäiseen ja vaativaan tutkimustyöhön sekä jatko-opintokelpoisuuden (KTL, KTT) pääaineessa (johtaminen ja organisointi tai markkinointi) TuKKK:n jatko-opintosääntöjen mukaisesti.

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS

Opintojen sujuva eteneminen edellyttää opiskelijalta vastuuntuntoa ja oma-aloitteisuutta, mutta opiskelija voi varata ajan henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen maisteriohjelman suunnittelijalta missä tahansa opintojen vaiheessa. Opintojen suunnittelun tueksi on laadittu myös runsaasti kirjallista materiaalia, mm. opinto-oppaat, yleisopas sekä opiskelijoiden intranet.

Muut opinto-ohjausta antavat tahot:

- Opintotoimisto: Yleinen opintoneuvonta, opetusaikataulut, kuulustelut, muualla suoritetut opinnot sekä valmistumiseen liittyvät kysymykset.

- Maisteriohjelman edustajat pääaineittain: Pääaineeseen liittyvä ohjaus, mm. tieteenalan substanssi, aineen opetussuunnitelma ja sen tavoitteet, sekä tutkielmaan ja työelämään liittyvät kysymykset.

- Kieli- ja viestintäopinnoissa kielikohtaisesti vastuuopettajat

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opintojen alussa. Hyväksytystä HOPS:sta tulee opintorekisteriin suoritusmerkintä PY001006 PHOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma 0 op, jota ilman opiskelija ei voi valmistua. Opintosuunnitelmaan sisältyvät maisteriohjelmassa suoritettavan KTM-tutkinnon opintojen lisäksi opiskelijalta mahdollisesti vaadittavat, aiempaa tutkintoa täydentävät opinnot (enintään 60 opintopistettä). Maisteriohjelmasta valmistumisen tavoiteaika on kaksi lukuvuotta.


TÄYDENTÄVÄT OPINNOT MAISTERIOHJELMISSA

Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan suoraan kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan valitun opiskelijan aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti opiskelijan aikaisempien opintojen perusteella. Täydentävinä opintoina suoritetaan perus- ja aineopintotasoisia opintoja. Suoritettavien täydentävien opintojen määrä olla enintään 60 opintopistettä. Ks. tarkemmat tiedot opinto-oppaan kohdasta Täydentävät opinnot.


KORVAAVAT OPINNOT VUOSIKURSSIEN 2014 JA 2015 PAKOLLISILLE OPINNOILLE

Mikäli vuosikurssien 2014-15 opiskelijoilta puuttuu jokin seuraavista pakollisista opintojaksoista, joita ei ole enää opetustarjonnassa lukuvuodesta 2016-17 alkaen, korvataan puuttuva opintojakso seuraavasti:


Vanha opintojakso: PLR74 Talouden johtaminen asiantuntijaorganisaatioissa 5 op
Uusi opintojakso: PLR77 Johdon ohjausjärjestelmät 6 op


Vanha opintojakso: PMA7 Service Design Management 6 op
Uusi opintojakso: PMA2 Service Marketing 5 op


Vanha opintojakso: PMAS4 Tuotteiden ja liiketoimintakonseptien innovaatiot 6 op
Uusi opintojakso: PMAS2 Markkinoinnin teoriat 6 op


Vanha opintojakso: PJO19 Luovuus asiantuntijatyön voimavarana 5 op
Uusi opintojakso: PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op


avaa kaikki

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM, 120 op)

Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuus (JO) 25 op
Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelija suorittaa sivuaineopintoinaan monitieteisen Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuuden (väh. 25 op). Tämä sivuainekokonaisuus on tarkoitettu maisteriohjelman johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoille.
Pakolliset opinnot (mikäli ei aiemmin suoritettuna)
Sivuainekokonaisuuden pakollisina opintoina suoritetaan PLR3, PLR77 ja PMA2, mikäli opiskelijalla ei ole aiemmin suoritettuna vastaavia opintoja.
Valinnaiset opintojaksot
Opiskelija valitsee sivuainekokonaisuuteen valinnaisia opintojaksoja väh. 7 op, niin että sivuainekokonaisuuden minimilaajuus (25 op) täyttyy. Mikäli PJO18 on osa opiskelijan täydentäviä opintoja, sitä ei voi sisällyttää sivuainekokonaisuuteen.
Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuus (MA) 25 op
Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelija suorittaa sivuaineopintoinaan monitieteisen Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuuden (väh. 25 op). Tämä sivuainekokonaisuus on tarkoitettu maisteriohjelman markkinoinnin pääaineopiskelijoille.
Pakolliset opinnot (mikäli ei aiemmin suoritettuna)
Sivuainekokonaisuuden pakollisina opintoina suoritetaan PLR3, PLR77 ja PJO13, mikäli opiskelijalla ei ole aiemmin suoritettuna vastaavia opintoja.
Valinnaiset opintojaksot
Opiskelija valitsee sivuainekokonaisuuteen valinnaisia opintojaksoja väh. 8 op, niin että sivuainekokonaisuuden minimilaajuus (25 op) täyttyy.
Kieliopinnot 10 op
Englannin kieli ja liikeviestintä 6 op
Englannin kielen ja liikeviestinnän vaihtoehtoisista opintojaksoista suoritettava väh. 6 op.
Toinen vieras kieli: espanjan/ranskan/saksan kieli ja liikeviestintä 4 op
Toisen vieraan kielen opintoja suoritettava väh. 4 op (huom. samasta kielestä, mistä suoritettuna täydentävien opintojen alkeet 6 op). Toinen vieras kieli voi olla espanja, ranska tai saksa. Toisen vieraan kielen opinnot (4 op) valitaan kyseisen kielen pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista, ei kuitenkaan alkeisopinnoista. Huom. ranskan opinnot ovat tarjolla viimeistä kertaa lv. 2016-17, alkeisopintoja ei ole enää tarjolla.
Tutkinnon muut opinnot 21 op
Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmassa tutkinnon muut opinnot (21 op) muodostuvat pakollisista opinnoista (5 op) ja valinnaisista opinnoista (väh. 16 op). Valinnaiset opinnot opiskelija voi valita tarjolla olevien teemojen mukaisesti tai oman kiinnostuksensa mukaan alla olevasta tarjonnasta. Valinnaiset opinnot voivat olla myös maisteriohjelman pääaineen minimilaajuuden (60 op) ylittäviä syventäviä opintoja tai Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuuden minimilaajuuden (25 op) ylittäviä opintoja.
Valinnaiset opinnot 16 op
Valinnaiset opinnot opiskelija voi valita tarjolla olevien teemojen mukaisesti tai oman kiinnostuksensa mukaan alla olevasta tarjonnasta. Valinnaiset opinnot voivat olla myös maisteriohjelman pääaineen minimilaajuuden (60 op) ylittäviä syventäviä opintoja tai Asiantuntijaorganisaatioiden ja -palvelujen sivuainekokonaisuuden minimilaajuuden (25 op) ylittäviä opintoja.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Common Studies
Degree Programme for Bach. of Economics and Bus.
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Economics, Pori
Information Systems Science, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Other Studies