Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Jatkotutkinnot (KTT, VTT, FT)

Osaamistavoitteet

Turun kauppakorkeakoulun jatkokoulutus tarjoaa tutkijankoulutuksen tieteellisesti ja yhteis-kunnallisesti merkittävien liiketoimintaa ja taloutta koskevien kysymysten ratkaisemiseksi. Tohtorikoulutettava voi suorittaa joko kauppatieteiden tohtorin (kaikki pääaineet), valtiotieteiden tohtorin (pääaine taloustiede) tai filosofian tohtorin tutkinnon (kaikki pääaineet). Tohtorin koulutus antaa valmiudet toimia laajoissa ja vaativissa asiantuntijatehtävissä yliopistoyhteisön, liike-elämän ja yhteiskunnan palveluksessa.

Koulutus on kauppatieteellisen alan luonteen mukaisesti monitieteinen ja kattaa kaikki liiketoiminnan ja talouden tutkimuksen kannalta keskeiset tieteenalat.

Jatkotutkinnon voi suorittaa seuraavilla tieteenaloilla:
- laskentatoimi ja rahoitus
- johtaminen ja organisointi
- markkinointi
- kansainvälinen liiketoiminta
- toimitusketjujen johtaminen
- yrittäjyys
- taloustiede
- yritysjuridiikka
- talousmaantiede
- taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
- tietojärjestelmätiede
- tulevaisuudentutkimus.

TOHTORIOHJELMAT

Jatkokoulutus järjestetään nk. tohtoriohjelmissa. Turun kauppakorkeakoulu vastaa Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman toteuttamisesta, mutta jatko-opintoja suorittaessaan tohtorikoulutettava voi kuulua kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman sijasta myös johonkin toiseen monitieteiseen Turun yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) alaiseen tohtoriohjelmaan. Tutkinnon myöntää kuitenkin aina Turun kauppakorkeakoulu.

Suurin osa TuKKK:n tohtorikoulutettavista kuuluu Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan (kaikki pääaineet). Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelman opiskelijat noudattavat tässa kuvattua Turun kauppakorkeakoulun tohtorintutkintojen tutkintorakennetta ja tutkintovaatimuksia. Lisätietoja Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmasta on saatavilla tohtoriohjelman internet-sivuilla: http://www.utu.fi/en/research/utugs/doctoralprogrammes/tse/Pages/home.aspx.

Osa tietojärjestelmätieteen tohtorikoulutettavista kuuluu Matemaattis-tietotekniseen tohtoriohjelmaan (MATTI), jota koordinoi matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Lisätietoja MATTI-ohjelmasta on saatavilla matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan internet-sivustolta: http://www.utu.fi/en/units/sci/Matti. MATTI-ohjelmaan kuuluvat Turun kauppakorkeakoulun tohtorintutkintoa suorittavat tietojärjestelmätieteen opiskelijat noudattavat Turun kauppakorkeakoulun tutkintorakennetta ja vaatimuksia ottaen huomioon soveltuvin osin MATTI-ohjelman opetussuunnitelman.

TOHTORIKOULUTUKSEN TAVOITTEET

Valtioneuvoston tieteelliselle jatkokoulutukselle määrittelemien tavoitteiden mukaan (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2013/1039 21 §) Turun kauppakorkeakoulun tohtorikoulutuksen suoritettuaan tohtorikoulutettava on:

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Turun kauppakorkeakoulun tohtorintutkintojen (KTT, VTT, FT) osaamistavoitteet (Learning goals and objectives) on kuvattu tarkemmin TuKKK:n opinto-opuksessa: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/opinto-oppaat/Sivut/default.aspx.

Sisältö

Kauppatieteiden tohtorin, valtiotieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoon tähtäävä täysipäiväinen
opiskelu kestää noin neljän lukuvuoden ajan. Tutkinto voidaan suorittaa lisensiaatin tutkinnon jälkeen tai ilman lisensiaattivaihetta. Valtaosa jatko-opiskelijoista etenee nykyisin suoraan maisterin tutkinnosta tohtorin tutkintoon.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on:
1. suoritettava tutkintovaatimusten edellyttämät ja opetussuunnitelmassa tarkemmin kuvatut opinnot (yhteensä 60 op)
2. laadittava ja julkaistava väitöskirja, joka osoittaa kykyä luoda uutta tieteellistä tietoa, ja puolustettava väitöskirjatutkimusta julkisessa väitöstilaisuudessa.

Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tutkimukseen perustuva esitys aiheesta, joka kuuluu johonkin TuKKK:n tieteenalaan.

Kauppatieteiden tohtorin, valtiotieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnon 240 op opinnot koostuvat seuraavasti
1. yleistieteelliset opinnot 16 op, joita varten vahvistetaan tohtoriohjelman yhteinen opetussuunnitelma
2. pääaineen jatko-opinnot 32 op, joiden vaatimukset vahvistetaan kunkin aineen osalta erikseen
3. valinnaiset opinnot 12 op, jotka voidaan valita aiotun tutkimuksellisen suuntauksen mukaan
4. väitöskirjan laatiminen, julkaiseminen ja puolustaminen julkisessa väitöstilaisuudessa.

Mikäli jatko-opiskelija on jo suorittanut kauppatieteiden lisensiaatin tai valtiotieteiden lisensiaatin tutkinnon, hänen ei tarvitse suorittaa kohtien 1-3 edellyttämiä opintoja kauppatieteiden tohtorin tutkinnossa.

Lisätietoja tohtorikoulutuksesta Turun kauppakorkeakoulussa: http://www.utu.fi/en/units/tse/doctoral-programme/Pages/home.aspx.

Lisätiedot

LISENSIAATIN TUTKINTO
Kauppatieteiden lisensiaatin ja valtiotieteiden lisensiaatin tutkinto on mahdollista suorittaa välivaiheena edettäessä kauppatieteiden tohtorin tai valtiotieteiden tohtorin tutkintoon, vaikka valtaosa jatko-opiskelijoista eteneekin nykyisin suoraan maisterintutkinnosta tohtorintutkintoon. Lisensiaatin tutkintoihin ei ole enää sisäänottoa TuKKK:ssa. Lisensiaatin tutkinnon (KTL, VTL) tutkintorakenne vastaa tohtorintutkinnon rakennetta väitöskirjaa lukuunottamatta. Lisensiaatintutkimuksen laajuus on 90 op ja lisensiaatin tutkinnon 150 op. Lisensiaatin tutkinto on kuvattu tarkemmin TuKKK:n Opinto-opuksessa: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/opinto-oppaat/Sivut/default.aspx.


avaa kaikki

Jatkotutkinnot (KTT, VTT, FT)

Pääaineen opinnot (KTT, VTT, FT) 32 op
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.